Bračni par u vrijeme razvoda braka

Razvod braka prema obiteljskom zakonu

Sukladno Obiteljskom zakonu (NN 103/15) koji je na snagu stupio 1. studenog 2015. godine razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug. Ili oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka.
Muž nema pravo na tužbu radi razvoda braka za vrijeme trudnoće žene. Nema to pravo sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života.

Bračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu dužni su prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju. Savjetovanje provodi nadležan centar za socijalnu skrb sukladno odredbama članaka 321. do 328. Obiteljskog zakona (NN 103/15).

Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima. Posebnu brigu treba voditi o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete. Te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta. Obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta. Ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova. U obveznom savjetovanju sudjeluju članovi obitelji osobno i bez punomoćnika.

Obvezno savjetovanje provodi se i prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka. Postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom.

Obvezno savjetovanje pokreće se na zahtjev stranke u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik pri nadležnom centru za socijalnu skrb. Zahtjevu se prilažu preslike vjenčanog lista te rodnih listova maloljetne djece.

Ako se bračni drugovi namjeravaju razvesti na temelju sporazuma, dužni su sastaviti Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Tj. dogovoriti se o pravnim posljedicama razvoda braka (mjestu stanovanja djece, obiteljskoj kući ili stanu koji će predstavljati obiteljski dom, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi, ostvarivanju osobnih odnosa s djecom te uzdržavanju djece). To su dužni učiniti samostalno ili uz pomoć stručnog radnika centra tijekom postupka Obveznog savjetovanja.

Po okončanju obveznog savjetovanja centar za socijalnu skrb sastavit će Izvješće o obveznom savjetovanju te ga dostaviti strankama. Izvješće o obveznom savjetovanju vrijedi šest mjeseci od kada je okončano obvezno savjetovanje.

Ako bračni drugovi ne sastave plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi do okončanja obveznog savjetovanja, dužni su pristupiti prvom sastanku obiteljske medijacije.

Obiteljska medijacija je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa. Rade to uz pomoć jednog ili više obiteljskih medijatora. Obiteljski medijator je nepristrana i posebno educirana osoba koja je upisana u registar obiteljskih medijatora. Glavna svrha postupka obiteljske medijacije je postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih sporazuma u vezi s djetetom. Uz ostvarenje te svrhe, u postupku obiteljske medijacije stranke se mogu sporazumjeti i o svim drugim spornim pitanjima imovinske i neimovinske naravi. Bračni drug koji ne pristupi prvom sastanku obiteljske medijacije ne može podnijeti tužbu radi razvoda braka.

Obiteljsku medijaciju u Sisačko moslavačkoj županiji provode djelatnici Centra za socijalnu skrb Sisak, Podružnica obiteljski centar:

Alenka Ljubešić, dipl. soc. radnica, obiteljski medijator tel.: 044/515-733, mob.: 091/441 0098
Franjo Šaban, prof. psihologije, obiteljski medijator tel.: 044/515-721, mob.: 091/441 0102

Prilikom podnošenja prijedloga sudu za sporazumni razvod braka bračni drugovi prijedlogu prilažu Izvješće o obveznom savjetovanju te Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Prilikom podnošenja tužbe za razvod braka bračni drug tužbi prilaže Izvješće o obveznom savjetovanju te dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije.