REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
NOVSKA, Tina Ujevića 1a

KLASA: 110-01/21-01/12
URBROJ: 2176-137-06-03-21-6

NOVSKA, 30.09.2021.g.

Sukladno Naputku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2, KLASA: 550-06/21-11/135 od dana 29.09.2021. godine, Smjernicama za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SASR-CoV-2 ( „NN“ 105/2021) od dana 28.09.2021. godine, a temeljem čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska – pročišćeni tekst (KLASA: 011-02/19-01/7, URBROJ: 2176-137-06-01-19-2), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska, donosi sljedeći:

 

PROTOKOL S UPUTAMA I SMJERNICAMA O NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA I PROVJERE VALJANOSTI DOKAZA O CIJEPLJENJU, PREBOLJENJU ILI TESTIRANJU ZAPOSLENIKA

 

Članak 1.

Ovim protokolom se, radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 ranim otkrivanjem infekcije virusom SARS-CoV-2, uvodi obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: testiranje) u Centru za socijalnu skrb Novska, a koji dolaze na posao, najmanje dva puta u sedam dana.

Članak 2.

Ovaj protokol se osim na zaposlenike Centra odnosi i na sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge iz djelatnosti Centra, a koje je Centar angažirao za određene poslove, odnosno obveza testiranja odnosi se na sve zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi, vanjske voditelje mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece, pružatelje usluga koji pružaju različite usluge koje je angažirao Centar (npr. Zaštitar, čistačica, vozač, informatičar i dr.).

Članak 3.

Iznimno od čl.1. ovog Protokola, testiranje nije obvezno za zaposlenike koji ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

Članak 4.

Osobe iz čl. 2. ovog Protokola dokazuju da su testirani na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljeni ili preboljeli navedenu bolest, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju, a koje su obvezni predočiti na uvid ovlaštenoj osobi poslodavca.

Članak 5.

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, osobe iz čl. 2. ovog Protokola, mogu dokazivati na sljedeće načine:

  • osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci, isto mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite, a koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa,
  • osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, navedeno mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije,
  • osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci, isto mogu dokazati potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci,
  • osobe koje su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze, navedeno mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja.

Članak 6.

Osobe iz čl. 2. ovog Protokola, a koje ne posjeduju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju ili preboljenju, u obvezi su se dvaput tjedno testirati na SARS-CoV-2. testiranje je obvezno i za zaposlenike koji se zbog kontraindikacija ne smiju cijepiti, a o čemu potvrdu mogu zatražiti kod liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Članak 7.

Kako bi se omogućilo redovno i pravilno testiranje, Centar za socijalnu skrb Novska, sklopiti će ugovor o usluzi testiranja zaposlenika na SARS-CoV-2, brzim antigenskim testovima ili po potrebi CPR testom, sa koncesionarom Medicinsko-biokemijskog laboratorija Dom zdravlja Kutina u Ulici Antuna Gustava Matoša 32, 44320 Kutina, a koji obavlja COVID testiranja i upisuje ih u Centralni registar COVID-19 testiranja koji se koristi kao referentni sustav za izdavanje EU digitalnih COVID potvrda.

Članak 8.

Testiranja iz čl. 7. ovog Protokola vršiti će se u prostorijama Medicinsko-biokemijskog laboratorija Dom zdravlja Kutina sa sjedištem u Ulici Antuna Gustava Matoša 32, 44320 Kutina, dva puta tjedno.

Članak 9.

U svrhu plaćanja ugovorne obveze iz čl.7. ove Procedure, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, osigurati će dodatno potrebna sredstva do eventualnog donošenja odluke o obvezi plaćanja usluge testiranja od strane zaposlenika.

Članak 10.

Osobe iz čl. 2. ovog Protokola koje odbiju testiranje, odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju, ne mogu boraviti u prostorijama poslodavca, niti mogu provoditi mjere i pružati uslugu iz sustava socijalne skrbi na terenu (npr. odlazak u obitelj korisnika), te se u tom slučaju za navedene treba u evidenciji o radnom vremenu evidentirati to vrijeme kao sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena.

Članak 11.

Osobe iz čl. 2. ovog Protokola dužne su prije ulaska u prostorije poslodavca pokazati već spomenute dokaze o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, osobama ovlaštenima od strane poslodavca. Osobe koje imaju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju, ponovne dokaze trebaju dostaviti tek nakon isteka važećih, dok testirane osobe isto moraju činiti dan nakon svakog testiranja. O testiranju zaposlenika i valjanosti odgovarajućih dokaza o cijepljenju i preboljenju voditi će se evidencija od strane imenovanih.

 

Članak 12.

Ovaj Protokol objaviti će se na web stranicama i oglasnoj ploči s danom donošenja, a na snagu stupa od ponedjeljka 04.10.2021. godine, te će od tada osobe iz čl. 2. ovog Protokola morati ovlaštenoj osobi od strane ravnatelja, prilikom dolaska na radno mjesto, predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju.

 

Ravnateljica:
_______________________________
(Martina Antolković Hršak, mag.psych.)