Dekorativni tekst Produženje roka za dostavu ponuda

Centar za socijalnu skrb Novska
Novska, Tina Ujevića 1/a

Klasa: 406-01/20-02/3
Urbroj: 2176-137-01-01-20-12

U Novskoj, 22.01.2020.

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE USLUGA FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE ZA CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA ZA 2020. GODINU

 

Temeljem čl. 13 st. 3. Pravilnika o jednostavnoj javnoj nabavi Centra za socijalnu skrb Novska produžava se rok za dostavu ponuda u postupku nabave usluga fizičke i tehničke zaštite osoba i imovine za Centar za socijalnu skrb Novska za 2020. godinu

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana ove objave na internet stranici www.czssn.hr. Krajnji rok za dostavu ponuda je 30.01.2020. godine u 12 sati.

Poziv za dostavu ponuda te ponudbeni list dostupan je na stranicama Centra za socijalnu skrb Novska.

Otvaranje ponuda održat će se 04.02.2020. godine u 12 sati. Otvaranje ponuda nije javno.

v.d. ravnateljice:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.