Usluga smještaja koja se ostvaruje u Centru za socijalnu skrb Novska

Usluge smještaja

Obuhvaćaju usluge:
– prihvata,
– stanovanja,
– prehrane,
-nabave odjeće i obuće,
-održavanja osobne higijene,
– brige o zdravlju i njege,
– čuvanja,
– odgoja i obrazovanja,
– radnih aktivnosti,
– psihosocijalne rehabilitacije
– te organiziranja slobodnog vremena.

Obuhvaćaju i pripremu korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život. Te pripremu djeteta za posvojenje ili smještaj u udomiteljsku obitelj.

Važno!!!
Korisniku smještaja se može tijekom smještaja priznati pravo na više oblika pojedinih usluga propisanih ovim zakonom, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Kakav smještaj može biti?

Smještaj može biti: privremeni, tjedni i stalni smještaj

Smještaj djeteta

Dijete upućuje se na smještaj u udomiteljsku obitelj, organizirano stanovanje ili stanovanje u zajednici stambenih jedinica, sukladno uvjetima propisanim zakonom.

Dijete mlađe od sedam godina može se iznimno uputiti na smještaj u dom socijalne skrbi ili drugu pravnu ili fizičku osobu koja obavlja djelatnost socijalne skrbi. Samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj kod udomiteljske obitelji. Ali takav smještaj može trajati najduže do 2 mjeseca.

(Iznimno, u slučaju osobito tretmanskih ili zdravstvenih potreba djeteta, smještaj može trajati najduže 6 mjeseci.)

Smještaj odrasle osobe

Sukladno uvjetima propisanim zakonom, odrasla osoba može ostvariti smještaj:
– u udomiteljskoj obitelji,
– odnosno u domu socijalne skrbi ili
– drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

Starijoj i nemoćnoj osobi kojoj se u cijelosti troškovi smještaja podmiruju iz državnog proračuna, stalni smještaj osigurava se u domu socijalne skrbi treće kategorije.

Dodatak za osobne potrebe smještenog korisnika

U okviru usluga stalnog ili privremenog smještaja korisnik ima pravo na dodatak za osobne potrebe mjesečno. Dodatak u visini 20% iznosa osnovice propisane zakonom (što trenutno iznosi 100,00 kuna). Ako vlastitim prihodima ili imovinom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju.

Osobne potrebe su potrebe osobne naravi koje korisnik želi zadovoljiti a ne pružaju se u okviru usluge smještaja po ovom zakonu.

Korisniku smještaja koji svim svojim prihodima sudjeluje u plaćanju troškova smještaja, zavod neće u prihode uračunavati iznos sredstava za osobne potrebe niti mu ih isplaćivati pri odlučivanju o plaćanju tih troškova.

Novčanim sredstvima dodatka za osobne potrebe korisnika smještaja može iznimno raspolagati službena osoba koju ovlasti odgovorna osoba pružatelja usluge smještaja. I to samo za osobne potrebe korisnika, u slučaju kada korisnik nije u mogućnosti njima sam raspolagati.

 

Plaćanje pogrebnih troškova za smještenog korisnika

Zavod putem uputnice odobrava pružatelju usluga stalnog ili privremenog smještaja jednokratni dodatak za plaćanje pogrebnih troškova za smještenog korisnika. Dodatak u iznosu utvrđenim zakonom. U slučaju smrti korisnika usluga stalnog ili privremenog smještaja koji nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja ni vlastite ušteđevine ili drugih prihoda i imovine.

Privremeni smještaj

Privremeni smještaj je kratkotrajni smještaj koji se ostvaruje:
– u kriznim situacijama,
– smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa,
– kao vikend smještaj i povremeni smještaj.

Krizne situacije su situacije u kojima se djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili stalnog boravišta, odnosno nema stalnog prebivališta/boravišta (beskućnik) i nije u stanju brinuti se o sebi, trudnici 3 mjeseca prije poroda ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta te djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, osigurava privremena skrb izvan vlastite obitelji i omogućava pristup drugim uslugama u zajednici, dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način.

Krizne situacije su situacije u kojima se osigurava privremena skrb izvan vlastite obitelji i omogućava pristup drugim uslugama u zajednici. Dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način.

Pomaže se:

– djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji,
– odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili stalnog boravišta,
– odnosno nema stalnog prebivališta/boravišta (beskućnik) i nije u stanju brinuti se o sebi,
– trudnici 3 mjeseca prije poroda,
– roditelju s djetetom do godine dana života djeteta,
– te djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima.

Tijekom privremenog smještaja u kriznim situacijama korisnicima se osigurava:
– privremeno stanovanje,
– prehrana,
– njega,
– nabava prijeko potrebne odjeće i obuće,
– naknada troškova prijevoza u mjesto prebivališta u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi ili drugu ustanovu,
– usluge stručne potpore za socijalno uključivanje
– te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.

Financiranje privremenog smještaja u kriznim situacijama

U kriznim situacijama kada obitelj s maloljetnom djecom ostane bez svog doma i nije u mogućnosti sama osigurati svoj smještaj, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave obvezne su im osigurati privremeni smještaj. U socijalnom stanu ili na drugi način. Kako bi se spriječilo odvajanje djece od odraslih članova obitelji.

Kraći rehabilitacijski programi obuhvaćaju pojedine usluge psihosocijalne rehabilitacije u cilju usvajanja i razvoja socijalnih vještina djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

Tijekom privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa korisnicima se osigurava:
– privremeno stanovanje,
– prehrana,
– briga o zdravlju i njega,
– radne aktivnosti,
– psihosocijalna rehabilitacija,
– organiziranje slobodnog vremena
– te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.

Iznimno!!!
Roditelju djeteta s teškoćama koje je upućeno na kraći rehabilitacijski program može se priznati usluga privremenog smještaja s djetetom. Radi njegovog aktivnog sudjelovanja u provođenju psihosocijalnih programa. Prema utvrđenoj procjeni i programu pružatelja usluga.

Usluga vikend-smještaja

– Može se povremeno priznati djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom radi kratkotrajne skrbi tijekom odmora ili zadovoljavanja drugih važnih potreba roditelja, roditelja njegovatelja/njegovatelja.

– Može se priznati i kada je djetetu ili odrasloj osobi potrebna postupna prilagodba na smještaj duljeg trajanja izvan biološke ili udomiteljske obitelji. Ili priprema na izvaninstitucijsku skrb, odnosno povratak u obitelj ili radi zadovoljavanja neke druge važne potrebe.

– Djetetu ili odrasloj osobi koja je smještena u dom socijalne skrbi može se priznati usluga povremenog smještaja u udomiteljsku obitelj tijekom razdoblja prilagodbe, blagdana ili školskih praznika. Ako je to u njegovom najboljem interesu.

Tijekom povremenog i privremenog vikend-smještaja korisnicima se osigurava:
– privremeno stanovanje,
– prehrana,
– briga o zdravlju i njega,
– organiziranje slobodnog vremena,
– te druge usluge, ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.

Trajanje privremenog smještaja

Privremeni smještaj priznaje zavod dok traje potreba, a najdulje 6 mjeseci.

Iznimka!!!
Privremeni smještaj osigurava se najdulje do godinu dana:
– trudnici 3 mjeseca prije poroda ili
– roditelju s djetetom do godine dana života djeteta,
– djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima,
– te djeci s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom,

Osobama koje nemaju stan, odnosno nemaju osigurano stanovanje ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne mogu ostati s djetetom u obitelji.

Tjedni smještaj

Priznaje se korisniku tijekom radnog tjedna radi zadovoljavanja njegovih životnih potreba pružanjem pojedinih usluga propisanih zakonom. U slučaju kada korisniku nije potrebno tijekom vikenda osigurati usluge smještaja.

Stalni smještaj

Priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje životnih potreba. Pružanjem usluga propisanih zakonom, kod pružatelja usluga smještaja specijaliziranog za skrb o pojedinoj vrsti korisnika.