Usluga rane intervencije u Centru za socijalnu skrb Novska

Usluga rane intervencije obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima. Uključujući druge članove obitelji te udomitelja za djecu. Kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Kome se pruža usluga rane intervencije?

Usluga rane intervencije pruža se djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće. U pravilu do navršene treće godine života, a najdulje do navršene sedme godine života.

Zavod putem uputnice traži ocjenu pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge rane medijacije, te putem nove uputnice priznaje uslugu. Sve nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika.

Gdje se pruža usluga?

Usluga se pruža djeci i roditeljima odnosno udomiteljima za djecu u njihovom domu ili kod pružatelja usluge. Radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.

Tko pruža uslugu?

Uslugu može pružati dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna ili fizička osoba koja pruža usluge djeci ili osobama s invaliditetom. Pod uvjetima propisanim zakonom o socijalnoj skrbi.


Važno!!!

Korisnik kojemu se pružaju usluge rane intervencije ne može istodobno koristiti usluge stručne pomoći u obitelji (patronaže) i usluge povremenog boravka.