Zajamčena minimalna naknada​ koja se isplaćuje u Centru

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ima samac ili članovi kućanstva za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

To su osobe koji nemaju sredstva za tu namjenu, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim:

 • radom,
 • dohotkom,
 • imovinom,
 • naknadama ili primicima,
 • sredstvima obveznika uzdržavanja
 • ili prihodima ostvarenim na drugi način.

Prihodima se smatraju sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari:

 • po osnovi rada,
 • mirovine,
 • prihoda od imovine
 • ili na neki drugi način

U prihode se ne uračunavaju:

 • Novčane naknade i potpore po zakonu o socijalnoj skrbi.
 • Socijalna pomoć i naknada koju osigurava jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Do iznosa osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanja.
 • Doplatak za djecu.
 • Sredstva za uzdržavanje za dijete ostvarena na temelju propisa o obiteljskim odnosima.
 • Stipendija koja omogućuje obrazovanje i osposobljavanje za:
  – dijete/mlađu punoljetnu osobu koja je bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
  – te dijete/mlađu punoljetnu osobu čija je obitelj korisnik minimalne mjesečne naknade.
 • Godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života.
 • Novčana naknada za tjelesno oštećenje.
 • Ortopedski dodatak.
 • Doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona.
 • Opskrbnina koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika.
 • Primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe.
 • Sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

 

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ima samac ili obitelj pod uvjetom da:

 • Vrijednost nekretnina u vlasništvu samca ili punoljetnih članova obitelji ne prelazi iznos od 100 proračunskih osnovica. Od osnovice za obračun naknada i drugih primanja u republici hrvatskoj na dan podnošenja zahtjeva.
 • U razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine. Ako je time mogao ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba u vrijeme podnošenja zahtjeva u smislu zakona o socijalnoj skrbi.
 • Nisu vlasnici pokretne imovine koju bi mogli koristiti ili otuđiti bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba. I time osigurati sredstva u visini pomoći iz članka 45. Zakona o socijalnoj skrbi za uzdržavanje sebe ili članova svoje obitelji.
 • Na dan podnošenja zahtjeva nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila. Vrijednost kojeg/kojih je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u republici hrvatskoj.
  Osim motornog vozila koje služi za prijevoz:
  – samca ili člana obitelji koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine,
  – starije i nemoćne teško pokretne osobe
  – ili obitelji sa 6 i više članova,
 • Samac ili član obitelji nije sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

 

Ako ispunjavaju navedene uvjete, pravo na zajamčenu minimalnu naknadu imaju i osobe:

 • Osoba kojoj nedostaje 5 godina života ili mirovinskog staža do stjecanja prava na starosnu mirovinu. Mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja.
 • Dijete od navršene 15. godine dok se redovito školuje. Odnosno mlađi punoljetnik do završetka redovitog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.
 • Trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilju do šest mjeseci nakon poroda te roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana života. Blizance do tri godine života ili troje i više djece do navršenih 10 godina života.
 • Nezaposleni član obitelji bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe. Ukoliko takav način skrbi o djetetu, odnosno odrasloj osobi nadomješta institucionalnu skrb po ovom zakonu.

 

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu nema samac niti član obitelji ako:

 • Ima redovite mjesečne prihode u visini većoj od iznosa utvrđenog zakonom.
 • Ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je obvezna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima. Osim ako zavod utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje. Jer su njegovi prihodi ili prihodi njegove obitelji manji od trostrukog iznosa pomoći za samca ili obitelj utvrđeni zakonom.
 • Ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora.
 • Ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu koja ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba. A čijom bi prodajom ili prihodima od nekretnine mogao ostvariti sredstva za uzdržavanje.
 • Je sposoban ili djelomično sposoban za rad (profesionalno nesposoban za rad), a nije uredno prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba.
 • Može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

 

Važno!!! Obveza pokretanja sudskog postupka za uzdržavanje

Ako samac odnosno član kućanstva koji je nesposoban za rad ima srodnika s kojim ne živi, a koji je prema propisima o obiteljskim odnosima obvezan sudjelovati u njegovom uzdržavanju, tijekom postupka za ostvarivanje prava na minimalnu mjesečnu naknadu u obvezi je kod nadležnog suda pokrenuti postupak radi utvrđivanja obveze uzdržavanja od strane srodnika. Ukoliko ta obveza nije utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom.

 

Razdoblje primanja pomoći i poticanje zapošljavanja

Korisnik ima pravo na minimalnu mjesečnu naknadu u trajanju do godinu dana.

Ako korisnik redovito izvršava aktivnosti utvrđene planom zapošljavanja, pravo na minimalnu mjesečnu naknadu priznaje mu se i nakon razdoblja od 1 godine dana.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje zajamčene minimalne naknade – podnošenje zahtjeva

 • Inicijalni obrazac
 • Zahtjev za odobravanje socijalne naknade
 • Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na minimalnu mjesečnu naknadu