Potpore za obrazovanje koje se isplaćuju u Centru

Potpora za troškove smještaja u učeničkom domu

 Pravo na troškove smještaja u učeničkom domu ima:

Član obitelji polaznik srednje škole, ako obitelj ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje.

Pravo se priznaje obitelji za člana smještenog u učeničkom domu ili polazniku srednje škole pod skrbništvom smještenom u učenički dom.

Pravo se priznaje u visini troškova smještaja, pod uvjetom:

 1. Da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji, tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice (što trenutno iznosi 750,00 kuna)
 2. Ako je polaznik srednje škole dijete iz jednoroditeljske obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji, tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ne prelazi ili je jednak iznosu od dvije osnovice (što trenutno iznosi 1.000,00 kuna)
 3. Ako je polaznik srednje škole dijete pod skrbništvom čiji vlastiti prihod ne prelazi ili je jednak iznosu od 250% osnovice (što trenutno iznosi 1.250,00 kuna)

Iznimka:

Priznaje se pravo na troškove smještaja u učeničkom domu djetetu s teškoćama u razvoju te djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji, polazniku srednje škole. Ako pohađa školu izvan mjesta prebivališta, a ne može mu se osigurati školovanje u mjestu prebivališta.

Potpora za troškove prijevoza

Pravo na potporu za troškove prijevoza ima:

Pravo na novčanu potporu za pokriće troškova prijevoza do svojeg prebivališta ima osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju. Koja pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu ili osposobljavanja za samozbrinjavanje izvan mjesta svoga prebivališta. A ne postoji potreba da joj se prizna pravo na usluge stalnog smještaja.

Ukoliko nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi:

 • Potpora obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku.
 • Novčani iznos potpore priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnoga prometa za najkraću relaciju. Ako korisnik za prijevoz koristi osobno vozilo, u visini cijene vozne karte javnoga prijevoznog sredstva.
 • Prijevoz u mjestu prebivališta osigurava jedinica lokalne samouprave.

Potpora za školske udžbenike

Pravo na potporu za školske udžbenike ima učenik osnovne ili srednje škole ako je:

 • Korisnik prava na pomoć za uzdržavanje
 • Korisnik prava na smještaj u udomiteljsku obitelj
 • Ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi

Potpora za redovito studiranje

Pravo na potporu za redovno studiranje ima:

Korisnik prava na stalni smještaj koji upiše studij kao redoviti student (što trenutno iznosi 2.000,00 kune)
Neovisno o imovinskom stanju i prihodima korisnika

Važno!!! Danom izvršnosti rješenja o priznavanju potpore za redovito studiranje, korisniku prestaje pravo na stalni smještaj.

Iznos mjesečne potpore:

Priznaje se pravo na mjesečnu novčanu potporu u visini četverostrukog iznosa osnovice. (što trenutno iznosi 2. 000,00 kune)

 

Trajanje potpore za redovno studiranje:

 • Traje do završetka redovitog studiranja u skladu s programom studija koji korisnik pohađa
 • Korisniku se može odobriti potpora i tijekom ponavljanja godine u slučaju bolesti ili drugoga opravdanoga razloga, uz suglasnost zavoda

Korisnik je obvezan dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje. Na kraju studija izvijestiti zavod o završetku studiranja.