Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Pravo na doplatak za pomoć i njegu se priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati:
– osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
– osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
– osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
– ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 1250 kuna (250 posto osnovice), odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 1000 kuna (200 posto osnovice) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti
– osobi koja doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu
– osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
– osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
– djetetu čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.

Iznos doplatka za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.
Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu je 600 kuna (120% osnovice), a u smanjenom iznosu 420 kuna (84% osnovice).

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda priznaje se:
– osobi s težim invaliditetom
– osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda priznaje se:
– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad
– osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu može ostvariti i dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, pod uvjetom da ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Podnošenje zahtjeva i priznavanje prava

Zahtjev za priznavanjem prava na doplatak za pomoć i njegu podnosi se nadležnom centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta. Nakon podnesenog zahtjeva, osoba se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti na temelju rješenja centra.

Mirovanje prava

Za vrijeme koje korisnik provodi u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi dulje od 15 dana, njegovo pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje. Centar za socijalnu skrb rješenjem o mirovanju prava na doplatak za pomoć i njegu obustavlja njegovu isplatu, te donosi rješenje o prestanku mirovanja prava na doplatak za pomoć i njegu i nastavku njegove isplate s danom prestanka okolnosti zbog kojih je pravo mirovalo.