Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Javni poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je po obavijesti Vijeća Europe, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

GREVIO je skupina neovisnih stručnjaka koja prati provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Pozivamo zainteresirane osobe da podnesu prijavu za kandidaturu za prijedlog kandidata iz Republike Hrvatske.

Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama (br: 121/22) od 19. listopada 2022. godine

NN 121/2022 (19.10.2022.), JAVNI POZIV – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Klasa: 910-01/22-02/8

Urbroj: 524-08-02-03/3-22-4 od 30. IX. 2022. (203)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju članka 5. Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 3/18), a u vezi s člankom 66. Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

I.

Ovim javnim pozivom pozivaju se osobe zainteresirane za podnošenje kandidature za izbor predstavnika Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

GREVIO je skupina neovisnih stručnjaka koja prati provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (dalje: Konvencija).

Više informacija o zadaćama i načinu rada članova GREVIO-a dostupno je na stranici https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio.

Riječi i pojmovni sklopovi korišteni u ovom Javnom pozivu, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, sukladno članku 43. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/09 i 69/17).

II.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. državljanstvo Republike Hrvatske,

2. posjedovanje odgovarajućih stručnih kvalifikacija, stručnog znanja i iskustva za obavljanje navedene dužnosti,

3. aktivno znanje jednog od dva službena jezika Vijeća Europe (engleski ili francuski), dok je pasivno znanje drugog službenog jezika Vijeća Europe poželjno,

4. protiv kandidata se ne vodi kazneni postupak i nije ranije osuđivan za kaznena djela i prekršaje.

III.

Kandidat treba:

1. posjedovati izražene moralne osobine,

2. imati visoku razinu stručnosti u području ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji ili pomoći i zaštite žrtava nasilja ili profesionalno iskustvo u područjima koje obuhvaća Konvencija,

3. u obavljanju dužnosti biti neovisan i nepristran,

4. imati dovoljno raspoloživog vremena i mogućnosti za sudjelovanje na sastancima i u drugim aktivnostima GREVIO-a.

IV.

Kandidat uz pisanu prijavu mora priložiti:

1. potpisani životopis na engleskom ili francuskom jeziku u skladu sa standardiziranim obrascem koji je sastavni dio (prilog) Rezolucije CM/Res(2014)43 o pravilima postupka izbora članova Skupine stručnjaka za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO), koji se može naći na web-stranici Vijeća Europe https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c4ba0,

2. potpisani životopis na hrvatskom jeziku u Europass formatu s podacima za kontakt (broj telefona, e-adresa, adresa prebivališta),

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

4. potvrdu o stručnim kvalifikacijama (preslik dokumenta kojim se dokazuje kvalifikacija),

5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u područjima navedenim u točki III., podtočki 2. (preslik potvrde poslodavca ili drugog dokaza o zasnivanju i trajanju radnog odnosa iz kojih je vidljivo na kojima je poslovima kandidat radio),

6. dokaz o znanju engleskog ili/i francuskog jezika:

– preslik potvrde o poznavanju engleskog ili francuskog jezika na najmanjoj razini C1, izdanu od škole stranih jezika odnosno drugih ustanova koje su verificirane izdati takvu potvrdu, ili

– preslik diplome završenog srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja na engleskom ili francuskom jeziku što uključuje diplomu završene srednje škole, preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija ili poslijediplomskog sveučilišnog ili specijalističkog studija, ili

– preslik dokaza o radnom iskustvu u međunarodnoj organizaciji u kojoj se kao službeni jezik koristi engleski ili francuski,

7. elektronički zapis ili preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci,

8. potpisanu izjavu da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela i prekršaje.

Dokumentacija iz podtočaka 3. – 7. ove točke prilažu se u neovjerenim preslikama. Izabrani kandidat prije konačne odluke dužan je predočiti izvornike ili kod javnog bilježnika ovjerene preslike dokumentacije iz podtočaka 3. – 7. te kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu iz podtočke 8. ove točke.

V.

Prednost prilikom donošenja odluke o prijedlogu kandidata Republike Hrvatske može biti:

– pripadnost podzastupljenom spolu, uz uvjet jednakog ispunjavanja svih ostalih uvjeta iz ovog javnog poziva

– objavljeni stručni ili znanstveni radovi ili sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija ili na međunarodnim susretima, seminarima ili sastancima u području obuhvaćenim Konvencijom (popis radova i/ili potvrde sudjelovanja treba dostaviti kao prilog pisanoj prijavi).

VI.

Kandidat u pisanoj prijavi (motivacijsko pismo) treba, među ostalim, obrazložiti zbog čega smatra da je pogodan za obavljanje poslova za koje se prijavljuje te navesti iskustva stečena u područjima rada navedenim u životopisu.

VII.

Dostavljene prijave razmotrit će Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za prijedlog imenovanja člana u Skupinu stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO), o čijem sastavu i radu odlučuje ministar tijela nadležnog za koordinaciju, primjenu, nadzor i procjenu politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih oblika nasilja obuhvaćenih Konvencijom. Povjerenstvo će, nakon provedenog postupka izbora, Vladi Republike Hrvatske predložiti najviše tri kandidata radi donošenja odluke o kandidaturi predstavnika Republike Hrvatske.

Kao kandidat Republike Hrvatske za izbor za članstvo u GREVIO-u ne može biti predložena osoba koja obavlja rukovodeće dužnosti u tijelima državne uprave, javnim tijelima i ustanovama Republike Hrvatske ili drugim institucijama koje su uključene u definiranje ili provedbu politika u području djelovanja protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Povjerenstvo zadržava pravo da uslijed možebitnog neispunjavanja uvjeta ne predloži nijednog kandidata o čemu izvještava Vladu Republike Hrvatske.

VIII.

Sukladno pravilima izbornog postupka članova GREVIO-a svaka država stranka može kandidirati najviše tri kandidata. Svaka država stranka u GREVIO skupini može biti zastupljena samo s jednom osobom.

Članove GREVIO-a izabire Odbor država stranaka Konvencije. Mandat člana GREVIO-a traje četiri godine, s mogućnošću jedne obnove mandata.

Članovi GREVIO-a svoje dužnosti obavljaju neovisno od uputa bilo koje vlade, organizacije ili pojedinca.

IX.

Članstvo u GREVIO-u ne podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa, ne isključuje radni odnos u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, bez obzira na članstvo u GREVIO-u, osim u slučajevima sukoba nadležnosti ili nespojivosti dužnosti.

X.

Republika Hrvatska ne snosi troškove u vezi s članstvom i dužnostima u GREVIO-u.

Članovima GREVIO-a troškove vezane uz rad GREVIO-a u potpunosti podmiruje Vijeće Europe.

XI.

Ovaj javni poziv objavljuje se u Narodnim novinama, Jutarnjem listu i Večernjem listu, na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te drugih tijela državne uprave mjerodavnih za provedbu Konvencije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama, Jutarnjem listu ili Večernjem listu. Prijave na javni poziv s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom, preporučeno, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, sa naznakom_ »Javni poziv – GREVIO – ne otvarati«.

Obavijest o objavi javnog poziva, radi objave na njihovim mrežnim stranicama, dostavit će se drugim tijelima državne uprave mjerodavnim za provedbu Konvencije, Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, Rektorskom zboru, Vijeću veleučilišta i visokih škola, Hrvatskoj zajednici županija, Udruzi gradova i Hrvatskoj zajednici općina, centrima za socijalnu skrb, komorama u području socijalne skrbi, Hrvatskoj odvjetničkoj komori te Hrvatskoj liječničkoj komori.

XII.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu će se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte naznačenoj u prijavi.

Ministarstvo rada, mirovinskoga
sustava, obitelji i socijalne politike