Poziv za dostavu ponuda za nabavu Usluga fizičke i tehničke zaštite osoba i imovine

Poziv za dostavu ponuda tekst baner

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Novska, Tina Ujevića 1/a

Klasa: 406-01/20-02/3
Urbroj: 2176-137-01-01-20-4
Novska, 09.01.2020.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj : Centar za socijalnu skrb Novska, Novska Tina Ujevića 1/a OIB 14153105428 pokrenuo je nabavu Usluga fizičke i tehničke zaštite osoba i imovine za 2020.g.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je – Usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine na objektu korisnika usluga u Novska, Tina Ujevića 1/a

– Pružanje usluga centralnog dojavnog sustava s intervencijama

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • način izvršenja – ugovor
 • rok izvršenja – početak izvršenja sklapanjem ugovora.
 • rok trajanja ugovora – do 31.12.2020.
 • rok valjanosti ponude – 8 dana od otvaranja ponude
 • mjesto izvršenje – lokacija objekta, Novska Tina Ujevića 1/a
 • rok, način i uvjeti plaćanja – 30 dana od dana nastanka obračuna, dostaviti na adresu naručitelja
 • cijena ponude – u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja
 • kriterij odabira ponude – najniža cijena

Dokazi sposobnosti:

 • izvod iz sudskog registra
 • rješenje o obavljanju djelatnosti privatne zaštite
 • potvrda porezne uprave o stanju duga

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list/ispunjen i potpisan od strane ponuditelja/

– Dokazi sposobnosti,

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji je sastavni dio Poziva za ponudu, a koji je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponude koje ne ispunjavaju uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

-rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana dostave poziva za ponude.
-način dostave ponude: osobno, poštom, s naznakom na omotnici,
-mjesto dostave ponude adresa: Novska, Tina Ujevića 1/a

Otvaranje ponude će se održati dana 22.01.2020. godine u 12 sati, u prostorijama naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.

5. OSTALO

– Obavijesti u svezi s predmetom nabave Kontakt osoba: Slavica Krizmanić-Konjicija

– Obavijest o rezultatima predmetne nabave, Pisanu obavijest o rezultatima predmetne nabave naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

v.d. ravnateljice:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.