Odluka ravnateljice o testiranju kandidata

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Novska, Tina Ujevića 1/a

KLASA: 100-01/21-01/2
URBROJ: 2176-137-06-01-21-8
Novska, 26. siječanj 2021. godine

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska, na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska – pročišćeni tekst od 12.02.2019. godine, po službenoj dužnosti donosi slijedeću

O D L U K U

Pismeno testiranje kandidata prijavljenih po javnom natječaju KLASA: 100-01/21-01/2, URBROJ: 2176-137-06-01-21-1 od 11.01.2021. godine, objavljenom u Narodnim novinama dana 13.01.2021. godine, za zapošljavanje na neodređeno puno radno vrijeme socijalnog pedagoga I. vrste (m/ž) – 1 izvršitelja, neće se provesti jer se na natječaj javio samo jedan kandidat, a odluka o zapošljavanju donijet će se nakon usmenog razgovora poslodavca s prijavljenim kandidatom.

 

RAVNATELJICA:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.