Odluka o odabiru ponude “Nabava novog službenog osobnog vozila”

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
TINA UJEVIĆA 1/A
44330 NOVSKA
OIB: 14153105428

KLASA: 406-05/21-01/1
URBROJ: 2176-137-06-03-21-31

Novska, 18.08.2021. godine

Na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 406-05/21-01/1, URBROJ: 2176-137-06-03-21-30 od dana 18.08.2021. godine i čl. 35 Statuta Centra za socijalnu skrb Novska (KLASA: 011-02/19-01/7, URBROJ: 2176-137-06-01-19-2), ravnateljica Centra donosi sljedeću

ODLUKU O ODABIRU PONUDE

Za prodavatelja automobila u postupku jednostavne nabave „Nabava novog službenog osobnog vozila“ odabire se HERBST D.O.O., Grobnička ulica 24, 10000 Zagreb.

OBRAZLOŽENJE

S obzirom da su u postupku jednostavne nabave „Nabava novog službenog osobnog vozila“ pristigle dvije pravilno i u roku pristigle ponude koje udovoljavaju svim uvjetima iz Poziva za dostavu ponude KLASA: 406-05/21-01/1, URBROJ: 2176-137-06-03-21-7 od dana 22.07.2021. godine i Odluke o produženju roka za dostavu ponuda, KLASA: 406-05/21-01/1, URBROJ: 2176-137-06-03-21-25 od dana 06.08.2021. godine i to redoslijedom primitka od sljedećih ponuditelja:

1. AUTODOM VIDAKOVIĆ D.O.O., Ulica Dr. Mile Budaka 91, 35103 Slavonski Brod
2. HERBST D.O.O., Grobnička ulica 24, 10000 Zagreb, poslovnica Slavonski Brod, Slavonsko-Brodska 15A, 35252 Sibinj,

a ponuda HERBST D.O.O., ocijenjena je kao ekonomski povoljnija ponuda, ravnateljica donosi odluku kao u izreci .

 

RAVNATELJICA CSS NOVSKA
________________________________
(Martina Antolković Hršak, mag.psych.)