Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto socijalnog radnika pripravnika

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1/a, 44330 Novska

KLASA: 112-06/22-01/1
URBROJ: 2176-137-06-03-22-16
Novska, 08.06.2022.

Na temelju čl. 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, KLASA: 011-02/21-01/1, URBROJ: 2176-137-06-01-21-9 od dana 28.10.2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska donosi sljedeću
                                                   

                                                        ODLUKU
                                      O NEIZBORU KANDIDATA

  1. Donosi se odluka o neizboru kandidata nakon provedenog javnog natječaja za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništva, za radno mjesto socijalnog radnika I. vrste (m/ž), na određeno radno vrijeme, do ispunjavanja uvjeta za polaganje stručnog ispita, a najduže do 12 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen dana 13.04.2022. godine.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novska.

 

OBRAZLOŽENJE

Centar za socijalnu skrb Novska raspisao je javni natječaj, KLASA: 112-06/22-01/1, URBROJ: 2176-137-06-03-22-3 od dana 30.03.2022. godine, za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništva, za radno mjesto socijalnog radnika I. vrste (m/ž), na određeno radno vrijeme, do ispunjavanja uvjeta za polaganje stručnog ispita, a najduže do 12 mjeseci – 1 izvršitelj, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama br. 45/2022, broj oglasa u izdanju 2571, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Novska dana 13.04.2022. godine. Budući je jedina kandidatkinja koja se javila na natječaj, odustala od svoje prijave, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.