CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Novska, Tina Ujevića 1/a

KLASA: 100-01/21-01/2
URBROJ: 2176-137-06-01-21-11
Novska, 27.01.2021. godine

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska – pročišćeni tekst od 12.02.2019. godine i javnog natječaja KLASA: 100-01/21-01/2, URBROJ: 2176-137-06-01-21-1 od 11.01.2021. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za socijalnog pedagoga I. vrste (m/ž) u Centru za socijalnu skrb Novska, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska, donosi

ODLUKU
o izboru kandidata

I.

KRISTINA PŠENKO, magistra socijalne pedagogije, iz Kutine, Novo Brdo 21, je kandidatkinja s kojom će se zasnovati radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na poslovima socijalnog pedagoga I. vrste u Centru za socijalnu skrb Novska.

II.

Imenovana kandidatkinja dužna je javiti se ravnateljici Centra za socijalnu skrb Novska, radi dogovora o danu zasnivanja radnog odnosa.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJICA:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.