CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
NOVSKA, Tina Ujevića 17a

KLASA: 100-01/21-01/8
URBROJ: 2176-137-06-01-21- 9
Novska, 03.08.2021. godine

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska, temeljem članka 132. st. 1. i st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska-pročišćeni tekst, u postupku izbora kandidata po raspisanom natječaju za upošljavanje psihologa na određeno radno vrijeme, donosi

O D L U K U

1. Po javnom natječaju KLASA: 100-01/21-01/8, URBROJ: 2176-137-06-01-21-6 od 22.07.2021. godine, objavljenom na web stranici i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novska i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto psihologa I. vrste (m/ž)- 1 izvršitelj, nije izvršen izbor kandidata zbog ne ispunjavanja propisanih uvjeta.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja,

RAVNATELJICA:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.