CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1/a, 44330 Novska

KLASA: 100-01/21-01/10
URBROJ: 2176-137-06-03-22-2
Novska, 03.01.2022.

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“ 128/17, 123/19), čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („NN“ 61/18, 3/19), čl. 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, KLASA: 011-02/21-01/1, URBROJ: 2176-137-06-01-21-9 od dana 28.10.2021. godine, te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/872, URBROJ: 524-08-01/5-21-2 od dana 14.12.2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:
1. socijalni radnik I. vrste (m/ž)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– hrvatsko državljanstvo,
– VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
– najmanje 1 godina radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi ili u struci,
– položen stručni ispit sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),
– odobrenje za samostalan rad,
– poznavanje rada na računalu,
– vozački ispit B – kategorije,
– nepostojanje zakonskih prepreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20).

Probni rad traje 6 mjeseci, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
– presliku diplome,
– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu,
– presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
– presliku dokaza o položenom vozačkom ispitu B – kategorije,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od mjesec
dana,
– potvrdu o radnom iskustvu iz matične evidencije HZMO-a (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i
radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima).

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
– elektronički zapis, odnosno potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
– presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora priložiti izvornike navedenih dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te u tom slučaju ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19, 84/21), a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj web adresi:

Popis dokaza – link do PDF dokumenta

 Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZO-a).

Kandidati koji se prijave na javni natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, pozvati će se na pismeno testiranje znanja od strane poslodavca. U slučaju potrebe, poslodavac zadržava pravo kandidate uputiti na psihologijsku selekciju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Konačni odabir kandidata izvršiti će se nakon intervjua poslodavca s kandidatima. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja objaviti će se na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Novska (https://czssn.hr/novosti/), minimalno tri dana prije dana njegova održavanja.

 

Izvorišne osnove provjere znanja su:

  • Zakon o socijalnoj skrbi („NN“ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),
  • Obiteljski zakon („NN“ 103/15, 98/19),
  • Zakon o općem upravnom postupku („NN“ 47/09),
  • Zakon o udomiteljstvu („NN“ 115/18),
  • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („NN“ 70/17, 126/19, 84/21).

 

Kandidati koji ne pristupe testiranju smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Novska da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (uz istovremenu objavu na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i na web stranici Centra za socijalnu skrb Novska), na adresu: Centar za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a, 44330 Novska, s naznakom „Za javni natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Centra za socijalnu skrb Novska na web adresi https://czssn.hr/novosti/ .

 

RAVNATELJICA:
Martina Antolković Hršak, mag.psych.