Javni Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice Centra za socijalnu skrb Novska

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Novska, Tina Ujevića 1/a
Upravno vijeće
Klasa: 112-01/20-01/1
Urbroj: 2176-137-06-01-20-2
Novska, 14.01.2020. godine

Temeljem članka 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska od 12.02.2019. godine (pročišćeni tekt), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska na temelju svoje Odluke donesene na 33. sjednici održanoj dana 14.01.2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Novska

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
– položen stručni ispit,
– da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“NN” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19).

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od 4 godine. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje i ugovor o radu u djelatnosti socijalne skrbi)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja
stručnog ispita
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („N.N.“ broj: 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju).

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo,

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Novska da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Centru za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a, sa naznakom “Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj”, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pismeno obavješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Predsjednica Upravnog vijeća
Antonija Mirosavljević, prof. eduk.-rehab.

____________________________________

Slijedi slika izvornog natječaja u obliku u kakovom je objavljen.

Slika izvornog dokumenta Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice