Natječaj za izbor pripravnika za radno mjesto socijalni radnik u Centru za socijalnu skrb Novska

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
NOVSKA, Tina Ujevića 1/a
KLASA: 112-06/20-01/2
URBROJ: 2176-137-06-01-20-2
Novska, 14.07.2020. godine

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („N.N.“ broj: 128/17), čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska – pročišćeni tekst te Odluke Ministasrtva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 112-06/20-01/10, URBROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 06.07.2020. godine, Centar za socijalnu skrb Novska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, za radno mjesto:

socijalni radnik I. vrste-određeno radno vrijeme, 12 mjeseci-pripravnik-1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo
– VII/I-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
– nezaposlene osobe bez staža osiguranja u djelatnosti socijalne skrbi, prijavljene u
evidenciji nezaposlenih,
– da ne postoje zakonske zapreke iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20.)

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
– Životopis (vlastoručno potpisan),
– preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
– preslik diplome,
– potvrda o evidenciji nezaposlenosti nadležnog ureda Zavoda za zapošljavanje ne starije od mjesec dana
– elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a o stažu osiguranja ne starije od mjesec dana
– uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana.

Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je priložiti izvornike navedenih dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („N.N.“ broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a, Novska, s naznakom „Za javni natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Novska (www.czssn.hr).

RAVNATELJICA:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.