Natječaj za pravnika – pripravnika u Centru za socijalnu skrb Novska

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1/a, 44330 Novska

KLASA: 112-06/22-01/1
URBROJ: 2176-137-06-03-22-17
Novska, 08.06.2022.

Na temelju čl. 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, KLASA: 011-02/21-01/1, URBROJ: 2176-137-06-01-21-9 od dana 28.10.2021. godine, odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2022. godini, KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01/1-22-4 od dana 25.03.2022. godine, suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 07.06.2022. godine, te Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godini, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, za radno mjesto:
1. pravnik I. vrste (m/ž) – određeno radno vrijeme, do ispunjavanja uvjeta za polaganje stručnog ispita, a najduže 12 mjeseci – 1 izvršitelj

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
      – hrvatsko državljanstvo,
      – VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
      – nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koja nema više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi,
      – poznavanje rada na računalu,
      – nepostojanje zakonskih prepreka iz čl. 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ 18/22 i 46/22).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
      – životopis,
      – presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
      – presliku diplome,
      – potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba – ne starije od mjesec dana,    
      – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od mjesec dana,
      – potvrdu o podatcima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a o stažu osiguranja – ne starije od mjesec dana.

Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora priložiti izvornike ili ovjerene preslike navedenih dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te u tom slučaju ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19, 84/21), a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj web adresi: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), ukoliko je isti postojao, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZO-a).

Odabir kandidata izvršiti će se nakon intervjua poslodavca s kandidatima. Kandidati će o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti obaviješteni putem elektroničke pošte minimalno tri dana prije dana njegova održavanja.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Novska da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od dana objave natječaja u Narodnim novinama (uz istovremenu objavu na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i na web stranici Centra za socijalnu skrb Novska) do dana 20.06.2022. godine, na adresu: Centar za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a, 44330 Novska, s naznakom „Za javni natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.


RAVNATELJICA:
Martina Antolković Hršak, mag.psych.

Izvorni dokument natječaja: