Dana 22. rujna svake godine obilježava se kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Cilj je informirati, senzibilizirati i osvijestiti problem nasilja u široj javnosti te poslati jasnu poruku da je bilo koji oblik nasilja neprihvatljiv.

S tom svrhom dana 22.09.2020. godine stručni radnici Centra za socijalnu skrb Novska u suradnji s PP Novska u centru grada Novska dijelili su informativne letke građanima u kojima su sadržane osnovne informacije o nasilju, oblicima nasilja, posljedicama nasilja, pravima žrtava te kontaktima na koje se može prijaviti nasilje.

Iz letka:

Nasilje u obitelji je skup ponašanja čiji je cilj kontrola nad drugim osobama upotrebom sile, zastrašivanjem i manipuliranjem.

Oblici nasilja u obitelji:
1. tjelesno nasilje
2. tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci
3. psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost
4. spolno uznemiravanje
5. ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci
6. zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje

Posljedice nasilja u obitelji:
– fizičke
– psihičke
– socijalne
– zdravstvene
– ekonomske
– društvene

Djeca koja su svjedoci partnerskog nasilja imaju veći rizik za pojavu niza emocionalnih problema i problema u ponašanju, uključujući:

• anksioznost
• depresiju
• lošiji školski uspjeh
• nisko samopoštovanje
• neposlušnost
• noćne more
• pritužbe na tjelesne smetnje

 

Svatko je dužan prijaviti nasilje!

Zdravstveni radnici, djelatnici u ustanovama socijalne skrbi, osobe zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama, stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva te sve druge stručne osobe koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji dužni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

Cilj postupanja Centra za socijalnu skrb u slučaju nasilja u obitelji je poduzimanje mjera i radnji kao i pružanje potpore u skladu s propisanim ovlastima radi sveobuhvatne zaštite žrtve i članova obitelji, posebice djece, osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi kao posebno ranjivih skupina kroz integrirani pristup u radu s počiniteljem nasilja i žrtvom.

Žrtva nasilja u obitelji ima sljedeća prava:

1. pravo na pristup službama za potporu žrtvama nasilja u obitelji,
2. pravo na psihološku i drugu stručnu pomoć
3. pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde,
4. pravo na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka,
5. pravo na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju svih radnji u kojima sudjeluje,
6. pravo da na njezin zahtjev, bez nepotrebne odgode, bude obaviještena o ukidanju zadržavanja ili bijegu okrivljenika te stavljanju izvan snage odluke o izricanju zaštitnih mjera i ukidanju mjera opreza koje su određene radi njezine zaštite ili otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora,
7. pravo na tajnost podataka
8. pravo na opunomoćenika u postupku,
9. pravo, na vlastiti zahtjev, biti obaviještena o poduzetim radnjama povodom prijave i o ishodu postupka,
10. pravo biti ispitana bez neopravdane odgode nakon podnošenja prijave, pravo zahtijevati da bude ispitana u postupku pred sudom te pravo da se daljnja ispitivanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe prekršajnog postupka,
11. pravo biti ispitana na policiji od strane osobe istog spola,
12. pravo na izbjegavanje kontakta s počiniteljem prije i tijekom postupka, osim ako prekršajni postupak zahtijeva takav kontakt,
13. pravo na privremeni smještaj u odgovarajuću ustanovu sukladno posebnom zakonu,
14. pravo na policijsku zaštitu i osiguranje u svrhu neometanog uzimanja osobnih stvari prilikom napuštanja zajedničkog kućanstva

ZAUSTAVITE NASILJE!
NE OKREĆITE GLAVU!
LJUBV NE BOLI!

Centar za socijalnu skrb Novska
Tina Ujevića 1/a
Telefon: 044600 672
Faks: 044608 905
E-pošta: czss-novska@socskrb.hr

Policijska postaja Novska
044/ 646-439

Centar za žene Adela (sigurna kuća)
044/888 888