Javni natječaj za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“N.N.” broj: 128/17), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska te suglasnosti Ministasrtva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Klasa: l 00-01119-02/513, Urbroj: 519-04-2-1-2/6-19-2 od 24.10.2019. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

– dipl. socijalni radnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u sustavu soc. skrbi ili u struci,
 • položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),
 • odobrenje za samostalan rad,
 • poznavanje rada na računalu, – vozački ispit B-kategorije
 • nepostojanje zakonskih prepreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14,99/15,52/16,16/17, 130/17 i 98/19.)

Probni rad 6 mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • preslik diplome,
 • preslik dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • preslik dokaz o položenom vozačkom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana.
 • potvrdu o radnom iskustvu iz matične evidencije HZMO-a (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

-elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,

-preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je priložiti izvornike navedenih dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakirn uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskirn braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“N.N.” broj: 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskirn braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se prijave na javni natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, pozvat će se na pismeno testiranje znanja i psihološko testiranju od strane poslodavca. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja objavit će se na web-stranici Centra za socijalnu skrb Novska (www.czssn.hr), najmanje tri dana prije njegova održavanja.

Kandidati koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Novska da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a, Novska, s naznakom “Za javni natječaj”.

Originalni tekst natječaja u PDF formatu možete preuzeti tako da kliknete na sliku desno.