CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
NOVSKA, Tina Ujevića 1/a
KLASA: 100-01/21-01/8
URBROJ: 2176-137-06-01-21-11
Novska, 01.09.2021. godine

 

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („N.N.“ broj: 128/17, 123/19), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („N.N.“ broj: 61/18) članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska-pročišćeni tekst te suglasnosti Ministasrtva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/21-02/676, Urbroj: 524-08-01-01/5-21-2 od 17.6.2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

– psiholog I. vrste (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

 Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnice sa mandatnog radnog mjesta ravnateljice Centra za socijalnu skrb Novska

 Uvjeti: – hrvatsko državljanstvo

             – VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

               preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije,

             – najmanje 1 godina radnog iskustva u sustavu soc. skrbi ili u struci,

             – položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14,

               99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20.),

             – dopusnica za rad Hrvatske psihološke komore,

             – poznavanje rada na računalu,

             – vozački ispit B-kategorije

             – nepostojanje zakonskih prepreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20.)          

            Probni rad 3 mjeseca.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
  • preslik diplome,
  • preslik dokaz o položenom stručnom ispitu,
  • preslik dopusnice za rad Hrvatske psihološke komore
  • preslik dokaz o položenom vozačkom ispitu,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana.
  • potvrdu o radnom iskustvu iz matične evidencije HZMO-a (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

– elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,

– preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je priložiti izvornike navedenih dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („N.N.“ broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.   – link do stranice

(Popis Dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf).   – link do PDF dokumenta

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Novska da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Izbor kandidata obavit će se na temelju razgovora (intervjua). Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja biti obaviješteni e-poštom najkasnije 3 dana prije održavanja razgovora.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Centar za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a, Novska, s naznakom „Za javni natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Novska (www.czssn.hr).

 

RAVNATELJICA:

Martina Antolković Hršak.mag.psych.