CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
NOVSKA, Tina Ujevića 1/a
KLASA: 112-06/21-01/2
URBROJ: 2176-137-06-01-20-2
Novska, 31.03.2021. godine

Na temelju Odluke Ministasrtva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2021. godini, KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18.03.2021. godine za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska – pročišćeni tekst, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, za radno mjesto:

socijalni radnik I. vrste-određeno radno vrijeme, 12 mjeseci-pripravnik-1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti: – hrvatsko državljanstvo
– VII/I-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
– nezaposlene osobe bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne
skrbi, prijavljene u evidenciji nezaposlenih,
– da ne postoje zakonske zapreke iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20.)

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • Životopis (vlastoručno potpisan),
  • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
  • preslik diplome,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih ne starije od mjesec dana
  • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a o stažu osiguranja ne starije od mjesec dana
  • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o pripravništvu dužan je priložiti izvornike ili ovjerene preslike navedenih dokumenata.

Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („N.N.“ broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Novska da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a, Novska, s naznakom „Za javni natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Novska (www.czssn.hr).

RAVNATELJICA:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.