Koja su prava u sustavu socijalne skrbi?

1. Zajamčena minimalna naknada

2. Naknada za troškove stanovanja

3. Troškovi ogrjeva

4. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja

5. Jednokratna naknada

6. Naknade u vezi s obrazovanjem

7. Osobna invalidnina

8. Doplatak za pomoć i njegu

9. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

10. Naknada do zaposlenja

11. Socijalne usluge
a) smještaj
b) organizirano stanovanje

prava - dekorativni tekst
obitelj - dekorativna slika