Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama Centra za socijalnu skrb Novska

U koliko imate potrebu, ovaj PDF obrazac Zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti u svoje računalo. Obrazac treba popuniti i potpisati te predati u Centar za socijalnu skrb Novska.