Odluka o imenovanju službenika za informiranje Centra za socijalnu skrb Novska

Na temelju čl.35 Statuta Centra za socijalnu skrb Novska donosim slijedeću

ODLUKU

I

Ljiljanka Žunić, dipl.soc.radnica imenuje se službenikom za informiranje.

II

Službenik za informiranje:

1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

Ravnateljica
Ljiljanka Žunić, dipl.s.r

Dostaviti:
1.Povjerenik za informiranje, AZOP, Ured povjerenika
2.Arhiva, ovdje

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Novska, Tina Ujevića 1/a
Klasa:011-01/13-01
Urbroj:2176-144-01-01-1
Novska, 25.3.2013.

U nastavku slijedi slika originala ove Odluke:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Centra za socijalnu skrb Novska