Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Centra za socijalnu skrb Novska

Na temelju čl.22.stavak 4 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.172/03) ravnateljica Centra donosi

ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija Centra za socijalnu skrb Novska

I

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje i nadzire Centar za socijalnu skrb ( u daljnjem tekstu: Centar) kao tijelo javne vlasti.

II

Katalog se ustrojava sa svrhom da omogući ovlaštenicima ostvarivanje prava na pristup informacijama iz točke 1. ove Odluke, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Katalog sadrži sistematizirani pregled informacija iz točke I ove Odluke s opisom sadržaja informacija i sastavni je dio ove Odluke.

III

Ovlašteniku prava na informaciju , pod uvjetom propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i ovom Odlukom dostupne su sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar.

IV

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Centar ne plaća se upravna pristojba i naknada za podnošenje zahtjeva ili pisane obavijesti.

Ovlašteniku prava na pristup informacijamu, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrži traženu informaciju naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova u iznosu od 1,00 kune, po stranici, dok za izradu elektronske dokumentacije naknada iznosi 5,00 kuna po disketi, sukladno čl. 19 Zakona o pravu na pristup informaciji.

Naknada iz stavka 2. ove točke uplaćuje se na žiro-račun Centra broj 2390001- 1100013994 kod Hrvatske poštanske banke, svrha doznake : naknada za uslugu pristupa informacijama.

V

Službenik iz informiranje ( ravnatelj) zadužen je za poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
NOVSKA
Klasa: 008-02/10-01/1
Urbroj: 2176-118-01-01-10-1
Novska, 16.12.2010.

Ravnateljica
Ljiljanka Žunić, dipl.s.r.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Centra - PDF dokument