Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Centra za socijalnu skrb Novska

Izjava o pristupačnosti

Centar za socijalnu skrb Novska nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. Ovim zakonom se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Odnosi se na pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na Centar za socijalnu skrb Novska.
Ova izjava primjenjuje se na našu internetsku stranicu www.czssn.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su potpuno u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
Nivo usklađenosti je WCAG 2.0 (Level AAA).

Neusklađen sadržaj

Na ovim stranicama ne postoji nepristupačan sadržaj ali postoji jedan dio materijala koji nije usklađen sa potrebama osoba sa kognitivnim poremećajima. To su razni normativni akti (zakoni, pravilnici, odluke…) čiji sadržaj je prenesen u izvornom obliku i nije ga moguće mijenjati.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 11. rujna 2020. sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti. Predložak je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti.
Izjava je zadnji put preispitana 15. rujna 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Centra za socijalnu skrb Novska uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem:

A) administratora stranice (za sitnije ispravke) putem e-mail adrese: zvonimir.perse@gmail.com

B) službenika za zaštitu podataka Centra:

– telefonom na broj: 044/691-784
– pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1a, 44330 Novska
– na e-mail adresu: css-novska@socskrb.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:
– putem telefona broj 01 4609 041
– ili putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr.

Dodatne informacije

Testiranje usklađenosti – dodatne informacije

Usklađenost ovih internetskih stranica sa Zakonom o pristupačnosti kontrolirana je na više razina i na različite načine.

U ove stranice ugrađen je modul sa deset alata koji olakšavaju pristupačnost. To je istaknuti i najvidljiviji dio posla vezano za uskađivanje stranica za pristupačnost. No taj dio posla je samo 20-30% od posla koji je trebalo obaviti da se dobije puna pristupačnost stranica.

Sadržaj na stranicama (tekstovi i slike) obrađen je po najvišim Google SEO standardima optimiziranja stranica za tražilice. Osim toga izvršeno je poravnanje svih tekstova (naslova i sadržaja) na lijevu stranu zbog čitača tekstova sa ekrana.

Dio sadržaja koji je bio prikazan u formi slike (jpg ili png) dodatno je proširen sa identičnim sadržajima u PDF formatu. Ovi PDF dokumenti se otvaraju u stranici i sadržaj je dostupan za čitače tekstova sa ekrana.

Stari zastarjeli kodovi za bold i italic zamijenjeni su novim kodovima (efekat prikaza je ostao isti) koje čitaju čitači teksta sa ekrana.

Posebno obiman i zahtjevan posao je bio usklađivanje dužine rečenica u tekstovima. U glavnom se tu radilo o smanjivanja broja riječi u rečenicama. To je rađeno zbog prilagođavanja sadržaja osobama sa kognitivnim poremećajima. Rezultat je bio da su pojedine rečenice razbijane na dvije, tri, ponekad i na četiri nove rečenice. Ovo je bio obiman posao i zahtjevan posao.

Ove stranice testirane su i kroz jedan od programa za online testiranje pristupačnosti. Postoji više programa za testiranje, a puna slika stanja dobije se testiranjem kroz barem tri programa. Ovi programi nisu ujednačeni jer svaki od njih stavlja akcenat na pojedinu vrstu sadržaja. Trenutačno se na nivou Europske unije radi na izradi jedinstvenog programa za kontrolu pristupačnosti. Ovaj program bi trebao obuhvatiti sve segmente pristupačnosti.

Neusklađeni sadržaj – dodatne informacije

Postoje djelomično neusklađeni sadržaji (tekstovi) koje nismo mogli, odnosno nismo smjeli dirati. Radi se o normativnim aktima poput zakona, pravilnika, odluka, natječaja…

Na ovim dokumentima smo izvršili lijevo poravnanje tekstova jer to ne utječe na sadržaj tekstova. No ove tekstove nismo usklađivali za potrebe osoba sa kognitivnim poremećajima. To bi značilo skraćivanje rečenica i time promjenu sadržaja i ponekad i smisla dokumenta. Ovi dokumenti su objavljeni u Narodnim novinama ili u drugim glasilima. Ili su objavljeni na oglasnoj ploči Centra. Zbog toga trebaju ostati u formi u kojoj su donešeni.

Ostaje obaveza da se u budućnosti obrati pažnja na ovaj detalj kod izrade novih normativnih akata.