Statut Centra za socijalnu skrb Novska – pročišćeni tekst

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 139. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 28., čl. 48. st. 1. i čl. 49. st. 1. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska, na sjednici održanoj dana 12.02.2019. godine, usvojilo je

STATUT CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA

– Pročišćeni tekst –

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se:
– status Centra,
– naziv i sjedište,
– djelatnost,
– pečat,
– pravni položaj,
– zastupanje i predstavljanje,
– unutarnji ustroj,
– tijela ustanove i djelokrug njihovog rada,
– javnost rada Centra,
– opći akti,
– službena tajna,
– ostala pitanja značajna za rad Centra.

Članak 2.

Centar za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/53 od 2. travnja 2012. godine, sukladno članku 126. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 3.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska.
Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST I PEČAT CENTRA

Članak 4.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Novska.
Centar se osniva za područje Grada Novska, Općine Jasenovac i Lipovljani s pripadajućim naseljima.
Naziv Centra ispisuje se na ploči koja je istaknuta na zgradi Centra u kojoj je njegovo sjedište.

Članak 5.

Sjedište Centra je u Novskoj, Tina Ujevića 1/a.

Članak 6.

O promjeni naziva i sjedišta Centra odlučuje ministarstvo.

Članak 7.

Djelatnost Centra je:

a) na temelju javnih ovlasti:
1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama zakona i posebnih propisa,
2. provodi izvršenja rješenja,
3. vodi propisane očevidnike,
4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju,
10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.
Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.“

b) osim javnih ovlasti Centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:
1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
2. obavlja stručno-analitičke poslove,
3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave,
8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica,
14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Članak 8.

Centar može promijeniti djelatnost.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 9.

Centar ima 1 pečat okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Centra, promjera 38 mm, koji se koristi za javne isprave.
Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom.

Članak 10.

Za svakodnevno poslovanje Centar, ima štambilj pravokutnog oblika (70×11 mm) bez grba Republike Hrvatske koji sadrži puni naziv i sjedište Centra.
Ukoliko Centar ima više takvih štambilja, oni moraju biti označeni rednim brojem.
Odlukom ravnatelja određuje se broj štambilja, način njihovog korištenja te osobe odgovorne za njihovu uporabu i čuvanje.

III. PRAVNI POLOŽAJ CENTRA

Članak 11.

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi ministarstvo.

Članak 12.

Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, ovim statutom, drugim općim aktima Centra i pravilima struke.

Članak 13.

Centar može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari te može biti strankom u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima s javnim ovlastima sukladno zakonu i ovom statutu.

Članak 14.

Imovinu Centra čine sve nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava koja je koristila ili njima raspolagala kao podružnica ili područni odjel Republičkog fonda socijalne zaštite danom donošenja akta o osnivanju Centra.

Članak 15.

Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač Centra solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

Članak 16.

Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području Centar djeluje, prihodima od obavljanja djelatnosti, donacijama i iz drugih izvora sukladno Zakonu.
Ako u obavljanju djelatnosti Centar ostvari dobit ona će se upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra ili druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Članak 17.

Centar ne može bez suglasnosti ministarstva stjecati, opterećivati ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu Centra čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 70.000,00 kuna.

Članak 18.

Centar ima jedinstveni žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE CENTRA

Članak 19.

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.

Članak 20.

Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, a u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Članak 21.

Ravnatelj Centra ovlašten je u ime i za račun Centra samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu, osim ugovora o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme čija vrijednost premašuje iznos od 70.000,00 kuna o čemu je ravnatelj dužan zatražiti suglasnost ministarstva.

Članak 22.

Ravnatelj ne može bez posebnog odobrenja ministarstva nastupati kao druga ugovorna strana i s Centrom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i račun trećih osoba ili u ime i za račun trećih osoba.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO USTANOVE

Članak 23.

Unutarnji ustroj Centra uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova.

VI. TIJELA CENTRA

1. Upravno vijeće

Članak 24.

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.
Upravno vijeće čine pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Sisačko-Moslavačke Županije i jedan predstavnik radnika Centra
Članove Upravnog vijeća imenuje ministar, osim predstavnika radnika kojeg imenuje i razrješuje radničko vijeće Centra, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 25.

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.
Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.
Upravno vijeće na svojoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Članak 26.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:
– sam zatraži razrješenje
– ne ispunjava dužnosti člana (često izostaje sa sjednica i sl.)
– izgubi sposobnost obnašanja dužnosti
– svojim ponašanjem povrijedi ugled Centra i Upravnog vijeća.

Članak 27.

Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje člana Upravnog vijeća može pokrenuti predsjednik ili najmanje dva člana upravnog vijeća podnošenjem zahtjeva.
Upravno vijeće nakon razmatranja razloga za rješenjem člana upravnog vijeća može predložiti nadležnom ministarstvu za poslove socijalne skrbi razrješenje člana upravnog vijeća, osim predstavnika radnika.
Ukoliko prijedlog za razrješenjem bude prihvaćen, ministarstvo odmah pokreće postupak za imenovanjem novog člana.
Ministarstvo može razriješiti člana Upravnog vijeća i bez prijedloga upravnog vijeća, temeljem neposrednih saznanja o okolnostima iz čl. 26. Statuta.

Članak 28.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:
– donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
– donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
– donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
– u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
– predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
– imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
– donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Članak 29.

Pored poslova iz čl. 28. Statuta, upravno vijeće Centra razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje sa državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.

Članak 30.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti (djelokrug rada) i donosi odluke na sjednicama, koje saziva predsjednik po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, te na pisani zahtjev ravnatelja ili najmanje tri člana Upravnog vijeća.
Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 31.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red i vodi sjednicu, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, njegova prava i dužnosti ima njegov zamjenik.

Članak 32.

Kada Upravno vijeće odlučuje o ostvarivanju prava i obveza po zahtjevu radnika, nužno je na sjednicu pozvati radnika o čijem se zahtjevu radi.

Članak 33.

Na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Članak 34.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim se utvrđuje način rada i donošenja odluka na sjednicama.

2. Ravnatelj
Članak 35.

Centar vodi ravnatelj.
Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:
– predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
– vodi poslovanje Centra,
– predstavlja i zastupa Centar,
– predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
– podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
– donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

Članak 36.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 133.stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 37.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Natječaj za ravnatelja Centra objavljuje se u “Narodnim novinama” i u drugom javnom glasilu.
Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 38.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nijedan od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godinu dana, između radnika Centra koji mora ispunjavati uvjete za ravnatelja.
U slučaju ponavljanja natječajnog postupka, primjenjuju se odredbe članka 41. do 43. Zakona o ustanovama.

Članak 39.

Upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
2. ako su ispunjeni uvjeti za razrješenje utvrđeni člankom 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
3. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovedu do prestanka ugovora o radu,
4. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Centra ili neosnovano ne izvršava odluke Upravno vijeće
5. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.

Članak 40.

U slučaju razrješenja ravnatelja Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja s tim da se Centar obvezuje raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 41.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ravnatelja zamjenjuje ga osoba koju on odredi, a osoba koju odredi mora ispunjavati uvjete propisane za ravnatelja.

3. Stručno vijeće
Članak 42.

Kao stručno i savjetodavno tijelo u Centru osniva se Stručno vijeće.
Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra.
Ako Centar i njegova podružnica ima više od 20 stručnih radnika, stručno vijeće čini najmanje 5 stručnih radnika koji se biraju u skladu s Poslovnikom kojim se uređuje rad Stručnog vijeća.

Članak 43.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenja i stručne prijedloge o:
– stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra,
– ustroju Centra,
– godišnjem planu i programu rada Centra,
– stručnim pitanjima u stručnom radu Centra,
– potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra,
– drugim pitanjima vezanim za stručni rad, utvrđenim Statutom Centra, te
– donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

VII. JAVNOST RADA CENTRA

Članak 44.

Rad Centra je javan.
Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koji je osnovan na način određen zakonom.
Za obavještavanje javnosti Centar može izdavati periodične biltene te podnositi izvješća o svom radu.
Centar je dužan osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost, osim u podatke koji su zakonom odnosno drugim propisom određeni kao službena tajna.

Članak 45.

Samo ravnatelj i osoba koju on ovlasti može putem medija obavještavati javnost o djelatnosti Centra.

VIII. OPĆI AKTI

Članak 46.

Opći akti Centra su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja u Centru.

Članak 47.

U Centru se donose ovi opći akti:
– Statut,
– Pravilnik o radu
– Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova,
– Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
– Pravilnik o unutarnjem nadzoru,
– Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika,
– Poslovnik o radu Stručnog vijeća,
– Pravilnik o zaštiti na radu,
– Pravilnik o zaštiti od požara,
– Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju,
– Pravilnik o službenoj tajni
– kao i druge akte koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.

Članak 48.

Upravno vijeće donosi Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, te Poslovnik o radu Upravnog vijeća i Pravilnik o unutarnjem nadzoru.
Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika i Poslovnik o radu Stručnog vijeća donosi Stručno vijeće.
Ravnatelj donosi Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju i Pravilnik o službenoj tajni uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, kao i druge akte koje je potrebno donijeti prema odredbama zakona i drugim propisima.

Članak 49.

Izmjene i dopune akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj ploči ili glasilu Centra, a izuzetno danom objavljivanja.

Članak 50.

Odredbe općih akata moraju biti u suglasnosti sa zakonom i statutom.
U slučaju njihove nesuglasnosti, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe zakona i statuta.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Centra obavlja ministarstvo, ako zakonom nije određeno da nadzor obavlja drugo tijelo državne uprave.

Članak 51.

Za tumačenje odredbi općih akata nadležan je donositelj.

Članak 52.

Opći akti, a osobito oni koji uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika Centra, moraju biti dostupni svakom radniku.

IX. SLUŽBENA TAJNA

Članak 53.

Službena tajna u Centru su svi podaci koji su prikupljeni i koriste se za potrebe javnih tijela kao i podaci koji su zakonom i drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašeni službenom tajnom.

Članak 54.

Ravnatelj Centra uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, donijet će opći akt kojim će se utvrditi:
– koji se podaci smatraju službenom tajnom i čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno zakonu i štetilo bi interesima Centra,
– koje su osobe ovlaštene priopćavati drugim osobama sadržaj isprave i podatke koji imaju značaj službene tajne.

Članak 55.

Službenu tajnu su dužni čuvati svi uposleni u Centru koji su na bilo koji način saznali za sadržaj podataka koji se smatraju službenom tajnom.
Obveza čuvanja službene tajne ne prestaju ni nakon što uposlenici napuste Centar.

Članak 56.

Povreda dužnosti čuvanja službene tajne predstavlja povredu ugovora o radu.
O čuvanju službene tajne neposredno skrbi ravnatelj.

X. STATUSNE PROMJENE

Članak 57.

O svim statusnim promjenama odlučuje osnivač.

XI. PRESTANAK RADA CENTRA

Članak 58.

Centar prestaje s radom kad se ispune pretpostavke iz članka 71. i 72. Zakona o ustanovama, odnosno drugog važećeg zakona.

XII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 59.

Izmjene i dopune Statuta donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministarstva.
Inicijativu za izmjenu Statuta ima i ministarstvo.

XIII. TUMAČENJE ODREDBI STATUTA

Članak 60.

Za tumačenje odredbi Statuta ovlašteno je Upravnog vijeća.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Do donošenja općih akata iz članka 47. ovog Statuta primjenjivat će opći akti bivšeg Centra za socijalnu skrb Novska, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
Opći akti određeni ovim Statutom donijet će se u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta, osim Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova koji će se donijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 130. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 62.

Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 63.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Centra.

Predsjednikca Upravnog vijeća:
Antonija Mirosavljević, prof.eduk.-rehab.

_________________________________

Ovaj pročišćeni tekst Statuta Centra za socijalnu skrb Novska sadrži pročišćeni tekst Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, Klasa: 011-02/16-01/2, Urbroj: 2176-137-06-01-16-1, koji je Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska, usvojilo na sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine i Izmjene i dopune Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, Klasa: 012-01/17-01/1, Urbroj: 2176-137-06-01-17-1 od 03.05.2017. godine na koje je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo suglasnost Odlukom Klasa: 550-06/17-01/24, Urbroj: 519-06-2/2-17-2 od 20.06.2017. godine.

Ravnateljica:
Ljiljanka Žunić, dipl. soc. rad.

___________________________

KLASA: 011-02/19-01/7
URBROJ: 2176-137-06-01-19-2
Novska, 12.02.2019. godine