Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Centru za socijalnu skrb Novska

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Novska, Tina Ujevića 1/a

KLASA: 011-02/18-02/3
URBROJ: 2176-137-06-01-18-1
Novska, 08.05. 2018. godine

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska, postupajući po službenoj dužnosti u postupku imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka u Centru za socijalnu skrb Novska, na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, donosi slijedeću

ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Članak 1.

Vedran Kosijer, mag. prava, zaposlen na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Novska na poslovima pravnika u Odjelu za djecu, mlade i obitelj, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Centra za socijalnu skrb Novska.

Članak 2.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

– vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka;

– upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaja na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka;

– upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka;

– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka;

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštitu osobnih podataka i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Centra za socijalnu skrb Novska su:
– e-mail: vedran.kosijer@socskrb.hr
– službeni telefon broj: 044/691-790
– službeni telefaks broj: 044/608-905

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novska.
O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestit će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od donošenja Odluke.

RAVNATELJICA:
Ljiljanka Žunić, dipl. soc. rad.

Dostaviti:
1.Vedran Kosijer
2. Dosje radnika
3. Agencija za zaštitu osobnih podataka 4. web stranica i oglasna ploča Centra

Slijedi izvorni tekst odluke u PDF formatu. Odluka sadržava dvije stranice PDF dokumenta. Prikaz na ekranu možete prema potrebi povećavati i smanjivati. Ili prema potrebi preuzeti u svoje računalo.

Ostali dokumenti: