Pravilnik o zaštiti na radu Centra za socijalnu skrb Novska

Ravnateljica CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA (u daljnjem tekstu: poslodavac), temeljem odredbe članka 19. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14, 118/14, 154/14 ,94/18,96/18 ) i članka 48. st. 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra od 12.02.2019. godine, donosi slijedeći:

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, sukladno djelatnosti, tehnologiji, poslovima s posebnim uvjetima rada, sredstvima rada, opasnim tvarima i broju radnika, a na temelju izrađene procjene rizika utvrđuje se:

 • organizaciju provedbe zaštite na radu,
 • pravila zaštite na radu,
 • prava, obveze i odgovornosti ovlaštenika i radnika u svezi provedbe zaštite na radu.

Članak 2.

Otklanjanje opasnosti za zdravlje i život radnika poslodavac osigurava primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu. U tom smislu poslodavac utvrđuje:

 • organizaciju uređivanja i provođenja zaštite na radu,
 • način izrade programa osposobljavanja za rad na siguran način,
 • osposobljavanje radnika za siguran način rada,
 • poslove s posebnim uvjetima rada,
 • način ispitivanja sredstava rada, opasnih radnih tvari, način rukovanja opasnim radnim tvarima,
 • način uporabe osobnih zaštitnih sredstava i opreme,
 • sustav obavještavanja i uporabu znakova obavještavanja,
 • izradu pisanih uputa o sigurnom načinu rada,
 • postupak s ozljeđenim i oboljelim radnicima,
 • zaštitu nepušača, zabranu unošenja i uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti za vrijeme rada,
 • zaštitu posebnih kategorija radnika, prava, dužnosti i odgovornosti ovlaštenika i radnika,
 • unutarnji nadzor nad provođenjem i primjenom mjera zaštite na radu.

Članak 3.

Otklanjanje opasnosti za život i zdravlje radnika i drugih osoba na radu poslodavac osigurava primjenom pravila ponašanja u svezi sa zaštitom od požara, postupcima gašenja požara te evakuacije i spašavanja.

Članak 4.

Prilozi koji čine sastavni dio ovog Pravilnika su:

 • Obavijest radnice koja doji dijete poslodavcu o povratku na posao,
 • Obavijest radnice poslodavcu koja je nedavno rodila,
 • Obavijest trudne radnice poslodavcu,
 • Anex ugovora ovlaštenika poslodavca,
 • Odluka za rad pod nadzorom,
 • Odluka o imenovanju osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći,
 • Odluka o zaštiti nepušača,
 • Odluka o zabrani uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti,
 • Naputak o provođenju alkotestiranja,
 • Zapisnik – izjava alkotestiranog radnika,
 • Odluka o privremenom udaljavanju radnika s mjesta rada.

Članak 5.

Projektna dokumentacija, tehnička dokumentacija, elaborat o procjeni rizika, analize, nalazi, zapisnici, obavijesti, uvjerenja, svjedodžbe, stručna mišljenja, izvještaji i druge isprave na temelju kojih se utvrđuje stanje zaštite na radu i primjena pravila zaštite na radu evidentiraju se i pohranjuju u zbirku isprava.

Članak 6.

Isprave iz prethodnog članka pohranjuju se i čuvaju u prostorijama poslodavca.

II. ORGANIZACIJA UREĐIVANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE NA RADU

Članak 7.

Sve poslove zaštite na radu u skladu s ovim pravilnikom i drugim propisima organizira, uređuje, nadzire i prati njihovu primjenu ravnateljica kojemu je povjereno upravljanje Centrom.

Članak 8.

Određene stručne, savjetodavne i druge poslove zaštite na radu obavljaju osobe ovlaštene i osposobljene za obavljanje poslova zaštite na radu.

Članak 9.

Stručne poslove zaštite na radu obavljaju stručne i druge službe u sklopu svojeg djelokruga. Poslove zaštite na radu obavljaju i imaju posebna ovlaštenja: poslodavac, radnici, radničko vijeće, povjerenik radnika za zaštitu na radu i udruge sindikata.

Članak 10.

Poslove, prava, dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti ovlaštenika, poslodavac i ovlaštenik utvrđuju ugovorom o radu ili dodatkom postojećeg ugovora o radu, a sadržaj i opseg tih poslova, ovisno o djelatnosti, tehnologiji, vrstama i opsegu opasnosti, može smanjiti ili proširiti odabirom iz popisa poslova zaštite na radu.

Članak 11.

Izvršavanje poslova zaštite na radu, za čije obavljanje poslodavac nije u mogućnosti osigurati stručno provođenje (nema odgovarajuće kadrove, instrumente i slično), poslodavac može ugovoriti s vanjskom stručnom organizacijom ovlaštenom za obavljanje tih poslova, odnosno ovlaštenom pravnom osobom.

III. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

POSLODAVAC

Članak 12.

Poslodavac je dužan osigurati uređivanje i provođenje zaštite na radu suglasno odredbama Zakona o zaštiti na radu, podzakonskih propisa, tehničkih normi, kolektivnog ugovora i ovog Pravilnika.
Poslodavac obavlja sljedeće poslove zaštite na radu:

 • donosi opće akte iz zaštite na radu s prilozima,
 • donosi izmjene i dopune općih akata iz zaštite na radu i njihovih priloga,
 • prati izvršenje plana i programa mjera zaštite na radu,
 • donosi i prihvaća elaborat o procjeni rizika,
 • prihvaća izvješća o stanju zaštite na radu i o provođenju mjera zaštite na radu,
 • odlučuje o financiranju pojedinih projekata iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu,
 • ugovara osiguranje radnika za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,
 • ugovara usluge sa službama med. rada radi osiguravanja i ostvarivanja specifične zdravstvene zaštite,
 • donosi odluke i rješenja o provedbi odredaba ovog Pravilnika i drugih propisa iz zaštite na radu.

OVLAŠTENICI

Članak 13.

Ovlaštenici poslodavca odgovorni su za obavljanje poslova zaštite na radu unutar svoje organizacijske jedinice, kako je utvrđeno ugovorom o radu. Ovlaštenici poslodavca za obavljanje poslova zaštite na radu iz prethodnog stavka dužni su poduzimati sljedeće mjere:

 • radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ne dopusti rad bez nadzora osposobljenog radnika
 • radniku za kojeg nije na propisani način utvrđeno da ispunjava tražene uvjete, ne dopusti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, odnosno da radniku koji više ne ispunjava tražene uvjete zabrani da nastavi obavljati poslove s posebnim uvjetima rada
 • posebno osjetljivim skupinama radnika ne dozvoli da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati
 • isključi iz uporabe radnu opremu koja nije ispravna, odnosno sigurna, kao i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika
 • u suradnji sa stručnjakom za zaštitu na radu osigura evidentiranje svake nezgode i ozljede na radu te svakog slučaja postupanja radnika u skladu s odredbom članka 69. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti na radu
 • nadzire da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu
 • radniku zabrani rad ako ga obavlja suprotno prethodnoj mjeri
 • osigura potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje, za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu
 • osigura da se u vrijeme rada ne piju alkoholna pića te da se ne uzimaju druga sredstva ovisnosti, odnosno da zabrani rad radnicima koji su na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti i da ih udalji s mjesta rada

Članak 14.

Neposredni ovlaštenici odnosno rukovoditelji i voditelji odgovorni su za obavljanje i primjenu mjera zaštite na radu unutar djelokruga obavljanja poslova i radnih zadataka na način da:

 • svakodnevno vrše provjeru ispravnost svih sredstava rada koje radnici koristite u radu, uključivši i osobna zaštitna sredstva,
 • obustave poslove na mjestima gdje prijeti neposredna opasnost za život ili zdravlje,
 • prate stanje zaštite na radu tijekom dana pri obavljanju poslova i radnih zadataka i pri tome donose odluke o isključenju sredstva rada iz upotrebe u slučaju neispravnosti, odnosno odluke o zabrani rada i udaljenja s rada radnika u slučaju nepoštivanja pravila zaštite na radu,
 • izvještavaju ovlaštenike o uočenim propustima iz zaštite na radu i samostalno organiziraju i poduzimaju sve potrebne radnje radi otklanjanja propusta,
 • ocjenjuju praktičnu osposobljenost radnika za rad na siguran način i provođenje naučenih postupaka zaštite pri svakodnevnom obavljanju poslova.

ODBOR ZA ZAŠTITU NA RADU

Članak 15.

Odbor čine poslodavac ili ovlaštenik poslodavca, specijalist medicine rada izabran u skladu s posebnim propisom, stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca, povjerenik radnika zaštite na radu ili njihov koordinator (ako je izabran) te prema potrebi radi rješavanja specifičnih problema zaštite na radu uključuje stručnjake za pojedina područja.

Odbor se sastaje najmanje jednom u tri mjeseca. U slučaju smrtne ozljede poslodavac saziva sjednicu odbora u roku od dva (2) radna dana od nastanka smrtne ozljede te je o istoj dužan obavjestiti nadležnog inspektora koji može prisustvovati istoj.

Odbor planira i nadzire:

 • primjenu pravila zaštite na radu kod poslodavca
 • organizaciju obavljanja poslova zaštite na radu
 • obavješćivanje i osposobljavanje u vezi sa zaštitom na radu
 • prevenciju rizika na radu i u vezi s radom te njezine učinke na zdravlje i sigurnost radnika.

POVJERENIK RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Članak 16.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu. Povjerenik radnika za zaštitu na radu ima prava propisana Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o radu te njihovim podzakonskim aktim te aktima
poslodavca.

RADNICI

Članak 17.

Radnici su dužni obavljati poslove zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o radu, kolektivnom Ugovoru i Ugovoru o radu. Odgovornost za provedbu radnih obveza radnika utvrđena je u članku 60. ovog Pravilnika.

IV. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA IZ ZAŠTITE NA RADU

Članak 18.

Osposobljavati se iz zaštite na radu dužni su:

 • svi radnici u skladu s izrađenom procjenom rizika,
 • poslodavci iz područja zaštite na radu,
 • radnici koji obavljaju određene poslove zaštite na radu (ovlaštenici, povjerenici),
 • radnici određeni za provedbu evakuacije i spašavanja,
 • radnici određeni za pružanje prve pomoći,
 • svi radnici po programu za gašenje požara.

Članak 19.

Sadržaj programa osposobljavanja za rad na siguran način utvrđuje se na temelju procjene rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti odnosno napore utvrđene procjenom rizika, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Program osposobljavanja donosi poslodavac.

Članak 20.

Osposobljavanje po utvrđenim programima može se u cijelosti povjeriti ovlaštenoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Članak 21.

Provjera znanja provodi se testovima znanja ili usmenim ispitivanjem, a ocjena osposobljenosti promatranjem i ocjenom radnih postupaka na mjestu rada radnika od strane neposrednog ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu.

Članak 22.

Radnika koji ne zadovolji ni na trećoj provjeri osposobljenosti; poslodavac, odnosno ravnateljica Centra, može rasporediti na drugo mjesto rada (uz prethodnu provjeru osposobljenosti za to mjesto rada) ili s njim raskinuti ugovor o radu.

Članak 23.

Osposobljavanje i provjera osposobljenosti obavlja se u radno vrijeme radnika.

Članak 24.

Za osposobljavanje poslodavac je dužan osigurati stručne osobe, prostor, potrebnu dokumentaciju i didaktička sredstva.

OBAVJEŠTAVANJE

Članak 25.

Vrste, raspored i postavljanje znakova sigurnosti i sigurnosnih uputa biti će utvrđeni posebnim planovima i pravilnicima.

POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Članak 26.

Poslovi s posebnim uvjetima rada utvrđeni su elaboratom o procjeni rizika. Na poslove s posebnim uvjetima rada radnika se može rasporediti tek nakon što je za radnika utvrđeno da ispunjava uvjete utvrđene posebnim pravilima zaštite na radu.

Članak 27.

Ispunjava li radnik uvjete navedene u prethodnom članku ocjenjuje poslodavac/stručnjak zaštite na radu, a nadzor nad tim ispunjava li radnik propisane uvjete za rad na mjestu s posebnim uvjetima rada obavlja također poslodavac / stručnjak zaštite na radu.

Članak 28.

Kontrolu periodičnih pregleda radnika u utvrđenim rokovima organizira poslodavac, koji s propisanim ispravama upućuje radnika na specijalistički liječnički pregled. Popis poslova s posebnim uvjetima rada te utvrđenim opsegom i rokovima pregleda utvrđen je procjenom rizika.

SREDSTVA RADA I RADNI OKOLIŠ

Članak 29.

Ispitivanje radne opreme i radnog okoliša u utvrđenim rokovima organizira poslodavac.

Članak 30.

Ispitivanje radne opreme ili radnog okoliša obavljaju na temelju Ugovora s ovlaštenom pravnom osobom s ovlaštenjem za obavljanje tih poslova.

Članak 31.

O ispitanoj radnoj opremi i radnom okolišu sastavlja se Zapisnik i izdaje Uvjerenje koju potpisuje za to ovlaštena pravna osoba.

Članak 32.

Ispitana radna oprema koji ne zadovoljava osnovna pravila zaštite na radu isključuju se iz pogona sve do njihova osposobljavanja za daljnji rad u smislu primjene pravila zaštite na radu, a u radnom okolišu koji ne zadovoljava osnovna pravila zaštite na radu prekida se rad. Popis radne opreme, te radnih prostorija i prostora s utvrđenim rokovima pregleda i ispitivanja utvrđen je procjenom rizika.

PRIVREMENA I ZAJEDNIČKA PRIVREMENA RADILIŠTA

Članak 33.

Prijavljivanje privremenih i zajedničkih privremenih radilišta obavlja poslodavac u skladu s Zakonom o zaštiti na radu te Zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju gradnju. Izradu planova uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta poslodavac može povjeriti ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

OSOBNA ZAŠTITA SREDSTAVA

Članak 34.

Ovisno o procjeni rizika i popisu poslova na kojima se moraju upotrebljavati osobna zaštitna sredstva s naznakom sredstava, nabavu osobnih zaštitnih sredstava u dostatnim količinama osigurava poslodavac.

Članak 35.

Ako osobno zaštitno sredstvo nije izrađeno u skladu s Hrvatskim normama i nije atestirano, poslodavac određuje da ta sredstva ispita ovlaštena pravna osoba.

Članak 36.

Prilikom uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnik se mora držati pravila zaštite na radu, uputa proizvođača te uputa poslodavca. Upute o korištenju osobnih zaštitnih sredstava prilikom davanja na korištenje mora dati poslodavac.

Članak 37.

Radnik se ne smije koristiti osobnim zaštitnim sredstvom koje mu nije povjereno i za korištenje kojeg nije osposobljen. Radnik je dužan čuvati, održavati i koristiti se osobnim zaštitnim sredstvima sukladno pravilima zaštite na radu.

Radnik ne smije popravljati ili obavljati bilo kakve izmjene na osobnom zaštitnom sredstvu ili zaštitnoj opremi.

Radnik ne smije odnositi osobna zaštitna sredstva izvan radnih prostorija i prostora, osim radi održavanja čistoće.

Članak 38.

Radnicima se zamjenjuju uništena ili dotrajala osobna zaštitna sredstva samo uz povrat starih, o čemu se vodi propisana evidencija. Popis radnih mjesta na kojima se koriste osobna zaštitna sredstva utvrđen je procjenom rizika.

OPASNE RADNE TVARI

Članak 39.

Pri korištenju opasnih i štetnih tvari moraju se pri radu primijeniti sva pravila zaštite na radu u skladu s drugim propisima i uputama proizvođača te osigurati da su opasne i štetne tvari označene na propisan način.

Članak 40.

Korištenje opasnih i štetnih tvari, njihovo uskladištenje i odlaganje nadzire poslodavac.

ZAŠTITA OD POŽARA, EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE

Članak 41.

U slučaju iznenadnog događaja koji može ugroziti živote i zdravlje radnika i ostalih prisutnih osoba ako ostanu u prostorijama i prostorima poslodavca, neposredni voditelj evakuacije i spašavanja dužan je organizirati i osigurati evakuaciju i spašavanje radnika i drugih osoba iz poslovnih prostorija i prostora.

Članak 42.

Obveze iz prethodnog članka ostvaruju se u skladu s planom evakuacije i spašavanja u slučaju požara, eksplozije, prirodnih nepogoda i drugih pojava koje mogu ugroziti živote i zdravlje radnika.

OZLJEDE NA RADI I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 43.

Postupke i poslove u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti organizira poslodavac.

PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Članak 44.

U slučaju ozljede na radu radnik koji se zatekne na mjestu događaja dužan je o tome hitno izvijestiti radnika osposobljenog i zaduženog za pružanje prve pomoći i poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Članak 45.

Poslodavac i/ili ovlaštenik je dužan bez odgode doći na mjesto događaja i:

• ukloniti izvor opasnosti ili evakuirati radnika iz prostora u kojem je nastala ozljeda,
• organizirati pružanje prve pomoći,
• prema potrebi, pozvati hitnu medicinsku pomoć i organizirati prijevoz ozljeđenog radnika na liječenje u zdravstvenu ustanovu.

ZAŠTITA NEPUŠAČA

Članak 46.

Poslodavac posebnom odlukom zabranjuje ili određuje i označava u kojim prostorima je dopušteno pušenje.

ZABRANA UNOŠENJA I UZIMANJA ALKOHOLA I DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI

Članak 47.

Kontrola unošenja alkohola i drugih sredstava ovisnosti obavlja se na ulazima u prostorije i prostore poslodavca.

Zabranu unošenja navedenih sredstava, u prostore na kojima nadzor obavlja poslodavac, nadzire poslodavac i/ili ovlaštenici poslodavca (te po potrebi ovlaštena zaštitarska služba).

Članak 48.

Zabranu uzimanja alkoholnih pića i sprječavanje zlouporabe sredstava ovisnosti na mjestu rada provodi se:

 • obavješćivati radnika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost
 • surađivati s njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu, pri provođenju mjera sprječavanja zlouporabe sredstava ovisnosti
 • sprječavati konzumaciju alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti tijekom rada i provoditi zabranu njihovog unošenja u radne prostorije i prostore
 • provoditi programe prevencije ovisnosti na mjestu rada, u skladu s utvrđenim potrebama
 • pisano utvrditi postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti (provođenje postupka uz pristanak radnika, način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata, postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri) i učinkovito provoditi utvrđeni postupak.

Članak 49.

Provjeru alkoholiziranosti i prepoznavanje simptoma uzimanja drugih sredstava ovisnosti obavlja radnik koji je osposobljen i ovlašten za obavljanje tih poslova te umjerenim alkometrom.

Osposobljavanje provodi ovlaštena pravna osoba.

Smatrat će se da je radnik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima alkohola više od 0,0 g/kg, odnosno više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka.

Članak 50.

Postupak provjere ne može se provesti radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem sredstava ovisnosti kod radnika koji ima potvrdu da se nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti te u izvanbolničkom tretmanu liječenje od ovisnosti i/ili na supstitucijskoj terapiji, ali može zatražiti ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika za obavljanje poslova za koje je zaključen ugovor o radu.

Postupak se može provesti samo od strane ustanove kod koje se radnik nalazi u programu. Potvrdu da se radnik nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti, odnosno u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i/ili na supstitucijskoj terapiji, izdaje ustanova kod koje se radnik nalazi u programu.

Članak 51.

Poslodavac je odgovoran za nabavu i čuvanje kompleta pribora odnosno uređaja za provjeru alkoholiziranosti radnika.

Članak 52.

O obavljenoj provjeri alkoholiziranosti sastavlja se zapisnik u koji se obavezno upisuju osobni podaci o radniku, podaci o radnom mjestu na koje je raspoređen, okolnosti koje su uzrokovale provjeru alkoholiziranosti, datum, sat, mjesto i rezultat provjere te izjave radnika čija se alkoholiziranost provjerava, ostalih prisutnih radnika i neposrednog rukovoditelja.

Odbijanje radnika da potpiše zapisnik ne utječu na valjanost zapisnika kao dokaznog materijala. Zapisnik se prilaže odluci o privremenom udaljenju radnika s mjesta rada i/ili iz Centra.

Članak 53.

U slučaju osnovne sumnje da je radnik pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti poslodavac je dužan zabraniti radniku daljnji rad te ga uputiti nadležnom specijalisti medicine rada radi ocjene radne sposobnosti.

V. ZAŠTITA POSEBNIH KATEGORIJA RADNIKA

Članak 54.

Poslovi na kojima ne smiju raditi radnici mlađi od 18 godina, radnici sa smanjenom radnom sposobnošću, žene, trudnice i radnici stariji od 60 godina utvrđuju se u elaboratu procjene rizika, a sukladno odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

Navedene kategorije radnika ne smiju se u skladu s tim raspoređivati na poslove s posebnim uvjetima rada, na rad u smjenama i na druge poslove koji mogu štetno utjecati na njihovo zdravlje.

VI. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

Članak 55.

Prava, obveze i odgovornosti poslodavca utvrđeni su Zakonom o zaštiti na radu.

Odgovornost poslodavca za uređivanje i provođenje zaštite na radu, odnosno odgovornost za gospodarski prijestup i prekršaj, utvrđen je prekršajnim odredbama Zakona o zaštiti na radu.

VII. NADZOR

Članak 56.

Nadzor nad provođenjem poslova zaštite na radu obavlja se na temelju Zakona o zaštiti na radu, a unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu obavlja se sukladno odredbama ovog Pravilnika i Zakona o zaštiti na radu.

VIII. ISPRAVE, EVIDENCIJE I OBAVIJESTI

Članak 57.

Sukladno Zakonu i podzakonskom propisima o vođenju isprava, evidencija te davanja podataka i obavijesti čuvaju se isprave, vode evidencije i podnose izvještaji, podaci i obavijesti iz područja zaštite na radu.

IX. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 58.

Prava i obveze radnika utvrđena su Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o radu i ovim Pravilnikom.

Članak 59.

Odgovornost radnika utvrđena je propisima iz prethodnog članka i ovim Pravilnikom.

Članak 60.

Radnik čini težu povredu radne obveze ako:

 • ne izvršava dužnosti iz zaštite na radu propisane Zakonom, podzakonskim aktima, tehničkim normama, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i odredbama ovog pravilnika,
 • poslove obavlja suprotno pravilima zaštite na radu,
 • ne pristupi obrazovanju i osposobljavanju za samostalan rad na siguran način ili ne pristupi provjeri znanja za samostalan rad na siguran način,
 • propusti ili odbije raditi pod nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način dok uspješno ne obavi provjeru svoje osposobljenosti za rad na siguran način,
 • odbije prihvatiti raspored na drugo mjesto rada za koje se može osposobiti za samostalan rad na siguran način, ako u tri pokušaja nije zadovoljio na provjeri osposobljenosti za rad na siguran način,
 • odbije napustiti mjesto rada kada to od njega traži poslodavac/neposredni ovlaštenik radi sigurnosti i zaštite zdravlja,
 • ne prekine rad kada su mu izravno ugroženi život i zdravlje (neposredna opasnost), zato što nisu primijenjena pravila zaštite na radu,
 • ne obavi pravodobno specijalistički pregled kod medicine rada na koji ga uputi poslodavac,
 • radeći suprotno pravilima zaštite na radu ugrozi sigurnost ili zdravlje drugih radnika,
 • ne koristi se osobnim zaštitnim sredstvima ili zaštitnim napravama,
 • ne koristi se osobnim zaštitnim sredstvima na način utvrđen ovim Pravilnikom,
 • ako ošteti ili ukloni oznake upozorenja ili uputa iz zaštite na radu,
 • odbije udaljiti se s mjesta rada ili iz Centra kada je zatečen da radi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti,
 • odbije pristupiti provjeri zdravstvene sposobnosti ili provjeri da li radi pod utjecajem alkohola,
 • tijekom rada konzumira ili unosi alkoholna pića, druga sredstva ovisnosti u prostore i prostorije poslodavca;
 • puši na mjestu na kojem je to izričito zabranjeno zbog opasnosti od požara i eksplozije.

Za povrede radne obveze iz ovog članka radniku se može raskinuti ugovor o radu.

Članak 61.

Radnik mora biti privremeno udaljen s mjesta rada, odnosno iz Centra na način i u slučajevima utvrđenim Zakonom, kolektivnim ugovorom, aktom kojim se u Centru uređuju radni odnosi i ovim Pravilnikom.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i počinje se primjenjivati osmog dana od objave na oglasnoj ploči Centra.

Članak 63.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika objavljuju se na način i prema postupku predviđenom za njegovo donošenje.
Članak 64.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu, KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-141-01-01-15-1 od 28.07.2015. godine koji je stupio na snagu dana 07.08.2015. godine.

Članak 65.

Na ovaj Pravilnik Upravno vijeće dalo je suglasnost dana 12.02.2019. godine.

Članak 66.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra dana 12.02.2019. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 20.02.2019. godine.

RAVNATELJICA:
Ljiljanka Žunić, dipl. soc. rad.

_________________________
KLASA: 115-01/19-01/1
URBROJ: 2176-137-01-01-19-2

PRILOZI

1) Obavijest radnice koja doji dijete poslodavcu o povratku na posao,
2) Obavijest radnice poslodavcu koja je nedavno rodila,
3) Obavijest trudne radnice poslodavcu,
4) Anex ugovora ovlaštenika poslodavca,
5) Odluka za rad pod nadzorom,
6) Odluka o imenovanju osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći,
7) Odluka o zaštiti nepušača,
8) Odluka o zabrani uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti,
9) Naputak o provođenju alkotestiranja,
10) Zapisnik – izjava alkotestiranog radnika,
11) Odluka o privremenom udaljavanju radnika s mjesta rada.

1. Obavijest radnice koja doji dijete poslodavcu o povratku na posao

Suzana Suzić
Splitska 1e
Varaždin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1a
44330 NOVSKA

Novska , 01. siječnja. 2019.

Predmet: Obavijest

temeljem članka 3. Zakona o zaštiti na radu, NN broj 71/14, 118/14 i 154/14, obavještavam Vas da sam majka djeteta kojeg dojim te se nakon iskorištenog prava na rodiljni dopust, koji mi prestaje s danom __. __. 2019.g. vraćam na posao i da radim u punom radnom vremenu, te s obzirom na to da sam nastavila dojiti dijete, obavještavam Vas o namjeri korištenja prava na stanku za dojenje djeteta.

S poštovanjem,

Suzana Suzić

 

2. Obavijest radnice poslodavcu koja je nedavno rodila

Suzana Suzić
Splitska 1e
Varaždin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1a
44330 NOVSKA

Novska , 01. siječnja. 2019.

Predmet: Obavijest

temeljem članka 3. Zakona o zaštiti na radu, NN broj 71/14, 118/14 i 154/14, obavještavam Vas da sam dana __. __. 2019.g. rodila dijete te da mi obvezni rodiljni dopust ističe dana __.__.2019.g. nastavno na koje vrijeme ću koristiti dodatni rodiljni dopust do godine dana života djeteta (ili alternativno: koristiti pravo na rad s polovicom radnog vremena).

S poštovanjem,

Suzana Suzić

 

3. Obavijest trudne radnice poslodavcu

Suzana Suzić
Splitska 1e
Varaždin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1a
44330 NOVSKA

Novska , 01. siječnja. 2019.

Predmet: Obavijest

temeljem članka 3. Zakona o zaštiti na radu, NN broj 71/14, 118/14 i 154/14, obavještavam Vas da sam trudna te Vam dostavljam potvrdu nadležnog liječnika specijalista ginekologa o svojoj trudnoći.

S poštovanjem,

Suzana Suzić

 

4. Anex ugovora – ovlaštenik poslodavca

Na temelju Zakona o radu (NN, broj 93/14) i članka 23. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14, 118/14 i 154/14) zaključuje se

ANEKS UGOVORA O RADU
broj __ od ________.2019.g.

između CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, 44330 NOVSKA (u daljnjem tekstu: poslodavac), zastupan po ravnateljci ________________
i
Suzani Suzić, Splitska 1e, Varaždin

I.
Radnik radi na radnom mjestu ___________________ kao ovlaštenik poslodavca obavljat će poslove zaštite na radu, i to:
1) radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ne dopusti rad bez nadzora osposobljenog radnika,
2) radniku za kojeg nije na propisani način utvrđeno da ispunjava tražene uvjete, ne dopusti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, odnosno da radniku koji više ne ispunjava tražene uvjete zabrani da nastavi obavljati poslove s posebnim uvjetima rada,
3) posebno osjetljivim skupinama radnika ne dozvoli da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati,
4) isključi iz uporabe radnu opremu koja nije ispravna, odnosno sigurna, kao i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika,
5) u suradnji sa stručnjakom za zaštitu na radu osigura evidentiranje svake nezgode i ozljede na radu te svakog slučaja postupanja radnika u skladu s odredbom članka 69. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,
6) nadzire da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu,
7) radniku zabrani rad ako ga obavlja suprotno podstavku 6. ovoga stavka,
8) osigura potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje, za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu,
9) osigura da se u vrijeme rada ne piju alkoholna pića te da se ne uzimaju druga sredstva ovisnosti, odnosno da zabrani rad radnicima koji su na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti i da ih udalji s mjesta rada.

II.
Ovlaštenik će poslove zaštite na radu obavljati u sjedištu poslodavca, odnosno u mjestima i pogonima u kojima poslodavac obavlja svoju djelatnost.

III.
Radnik ovlaštenik će poslove po ovom anexu ugovora obavljati od dana njegova zaključivanja.

IV.
Poslodavac će godišnjim financijskim planom odrediti svotu kojom će raspolagati ovlaštenik radi osiguravanja i provedbe pravila i mjera zaštite na radu.

V.
Poslodavac je dužan ovlašteniku osigurati sredstva za osposobljavanje i usavršavanje tijekom obavljanja poslova zaštite na radu i osigurati mu uvjete za osposobljavanje.

VI.
Datumom stupanja na snagu ovog Anexa Ugovora o radu s ovlaštenikom poslodavca iz zaštite na radu stavljaju se izvan snage dosadašnje odluke s ovlaštenikom poslodavca.

Ovlaštenik: Ravnateljica:

 

5. Rad pod nadzorom

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1a
44330 NOVSKA

Temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14, 118/14 i 154/14) radnik na radnom mjestu na kojem postoje opasnosti za život i zdravlje, neovisno o stečenim znanjima, smije raditi samostalno ako je osposobljen za rad na siguran način, i to na način propisan Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br: 112/14). Dok takav uvjet radnik ne stekne, može raditi pod nadzorom nekog drugog za to određenog radnika koji je osposobljen za rad na siguran način, na odnosnim poslovima (ne duže od 60 dana). Temeljem navedenog CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA donosi slijedeću
ODLUKU

Čl. 1
U skladu sa gore citiranim Zakonima poslodavac osigurava rad radnika/ce; SUZANI SUZIĆ, rođen/a 00.00.1900.g., u Varaždinu; koji je Ugovorom o radu raspoređen na radno mjesto POMOĆNI RADNIK, da obavlja rad pod nadzorom, te joj se uručuje obrazovna literatura.

Čl. 2
Nadzor radnika iz članka 1. ove Odluke vršit će radnik KREŠIMIR HORVAT koji je raspoređen na radno mjesto VODITELJ i osposobljen za rad na siguran način.

Novska, ___.___.2019.g.

Ravnateljica:

Dostaviti:

1. Radniku kojemu se osigurava rad pod nadzorom, ______________________
(vlastoručni potpis)
2. Radniku koji će vršiti nadzor, ______________________
(vlastoručni potpis)
3. Poslodavcu, ______________________
(vlastoručni potpis)
4. Pismohrana, ______________________
(vlastoručni potpis)

 

6. Odluka o imenovanju osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1a
44330 NOVSKA
Novska, 00.00.2019.g.

Na osnovi članka 56. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14, 118/14 i 154/14) ravnateljica CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA donosi slijedeću:

ODLUKU
o imenovanju osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći

Članak 1.
Za osobe osposobljene i određene za pružanje prve pomoći za slučaj ozljede na radu ili izvanredne bolesti na radu do njihova upućivanja na liječenje u zdravstvenu ustanovu u CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA imenujem:
1. NN, radno mjesto, tel. broj
2. NN, radno mjesto,
3. NN, radno mjesto,
4. NN, radno mjesto,
5. NN, radno mjesto,
6. NN, radno mjesto,
7. NN, radno mjesto,
8. NN, radno mjesto,
9. …

Članak 2.
Ova Odluka temelji se na Potvrdi izdanoj od strane specijaliste medicine rada, Potvrdi Hrvatskog Crvenog križa te odgovarajućom Svjedodžbom o završenoj stručnoj spremi (medicinske sestre, liječnici…), o završenom tečaju stjecanja znanja o pružanju prve pomoći radnicima na radu i osposobljenosti za primjenu postupaka prve pomoći propisanih Pravilnikom o pružanju prve pomoći radnicima na radu, NN, broj 56/83.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom korištenja i objavit će se na oglasnim pločama Centra.

Ravnateljica:

Dostaviti:
– Imenovanim osposobljenim radnicima za pružanje prve pomoći
– pismohrana

Potpis imenovanih osoba:

 

7. Odluka o zaštiti nepušača

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA (u daljnjem tekstu: poslodavac), na temelju članka 57. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14, 118/14 i 154/14) donosi slijedeću:
ODLUKU
O ZAŠTITI NEPUŠAČA

I.
Ovom se Odlukom, u cilju zaštite zdravlja radnika, vanjskih suradnika i korisnika poslovnih prostora CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA, kao i svih drugih osoba koje povremeno ili privremeno borave u poslovnim prostorima i prostorijama Centra, zabranjuje se pušenje u svim zatvorenim prostorima.

II.
Odredbe točke I. ove Odluke o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima odnose na sve radnike Centra, na vanjske suradnike i korisnike objekta Centra, kao i na sve druge osobe koje povremeno ili privremeno borave u objektima Centra.

III.
Protiv radnika Centra koji se ne pridržavaju odredbi ove Odluke pokrenut će se odgovarajući postupak u cilju utvrđivanja njihove odgovornosti zbog narušavanja utvrđenog kućnog reda i radne discipline.
Istodobno, zbog kršenja odredbi ove Odluke vanjskim suradnicima i korisnicima može se otkazati daljnja suradnja i daljnje korištenje objekta Centra.

IV.
Iznimno, pušenje je dozvoljeno na slijedećim označenim prostorima Centra:
1. _____________________________________ ,
2. _____________________________________,
3. _____________________________________,
4. _____________________________________.

V.
Datumom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage dosadašnje odluke o zaštiti nepušača.

VI.
Ova odluka stupa na snagu 00.00.2019.g. i objavit će se na oglasnim pločama Centra.

Dana, 00.00.2019.g.

Ravnateljica:

 

8. Odluka o zabrani uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA (u daljnjem tekstu: poslodavac), na temelju članka 57. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14, 118/14 i 154/14) donosi slijedeću:
ODLUKU
O ZABRANI UZIMANJA ALKOHOLA I DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI

I.
Kontrola unošenja alkohola i drugih sredstava ovisnosti obavlja se na glavnom i svim sporednim i pomoćnim ulazima u prostorije i prostore pod neposrednim nadzorom poslodavca.
II.
U slučaju opravdane sumnje ovlaštena osoba ovlaštena je obaviti kontrolu i osoba koje ulaze u prostore poslodavca, a nisu u radnom odnosu s poslodavcem, ali je prije toga dužan obavijestiti ravnateljicu.
III.
Zabranjeno je točenje (konzumacija) alkohola u prostorima Centra.
IV.
Iznimno je dopušteno nabavljati i konzumirati alkohol prilikom zajedničkih proslava i svečanosti, ako je o tome prethodno donesena odluka Centra.
V.
Kontrolu alkoholiziranosti obavlja osposobljeni i ovlašteni radnik kojeg imenuje poslodavac, na način utvrđen propisima i prema prihvaćenoj praksi.
VI.
Ravnatelj je dužan radnika za kojeg se utvrdi da je u alkoholiziranom stanju ili drugih sredstava ovisnosti, sukladno Zakonu i Pravilniku o zaštiti na radu, udaljiti s mjesta rada sve dok je pod njihovim utjecajem. Ako radnik odbija napustiti mjesto rada, po pozivu poslodavca, udaljit će ga nadležna zaštitarska služba.
VII.
Datumom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage dosadašnje odluke o zabrani konzumiranja alkohola i opojnih droga.

VIII.
Ova odluka stupa na snagu 00.00.2019. g. i objavit će se na oglasnim pločama Centra.

Dana, 00.00.2019.g.

Ravnateljica:

 

9. Naputak o provođenju alkotestiranja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA (u daljnjem tekstu: poslodavac), na temelju članka 58. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14, 118/14 i 154/14) donosi slijedeći:

NAPUTAK O PROVOĐENU ALKOTESTIRANJA

Članak 1.
Ovim naputkom utvrđuje se način provođenja alkotesta u CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA (u nastavku teksta: Centar).

Članak 2.
Svrha je ovog naputka poduzimanje zakonom propisanih mjera sa svrhom zaštite imovine i radnika Centra te otkrivanje i sprječavanje pojave alkoholizma u Centru.

Članak 3.
Utvrđivanje alkoholiziranosti radnika provodi ovlaštena osoba tj. osposobljeni radnik ovlaštene osobe u prisutnosti neposrednog rukovoditelja, a u njegovoj odsutnosti osobe koju ovlasti ravnateljica Centra.

Članak 4.
Alkotest se obavlja na radnom mjestu kao i u krugu Centra.
Alkotest se obavlja nenajavljeno, tijekom cijelog radnog vremena i svakog radnog dana.

Članak 5.
Kod provođenja alkotesta koristi se instrument pod nazivom DRÄGER.

Članak 6.
Smatra se da je pod utjecajem alkohola radnik za kojeg se alkotestom utvrdi prisutnost alkohola u organizmu u iznosu većem od 0,00 g/kg.

Članak 7.
Ako radnik odbije pristupiti alkotestu smatra se da je pod utjecajem alkohola. Odbijanje pristupanju provjeri alkotestom radnik čini osobito tešku povredu iz radnog odnosa.

Članak 8.
Osoba ovlaštena za provođenje alkotesta dužna je o provedenom alkotestu ispuniti obrazac ZAPISNIK o utvrđivanju alkoholiziranosti radnika.

Članak 9.
Neposredni rukovodioc ne smije dopustiti prisutnost na radu radniku kojem je alkotestom utvrđeno da je pod utjecajem alkohola te je dužan bez odgađanja o tome obavijestiti ravnateljicu Centra radi donošenja Odluke o privremenom udaljenju radnika.
Postupanjem protivno odredbi stavka 1. ovog članka neposredni rukovodioc snosi odgovornost zbog nepoštivanja odredaba ZZNR-a, Pravilnika o radu, Pravilnika o zaštiti na radu i obveza preuzetih ugovorom o radu.

Članak 10.
Ako radnik odbije napustiti mjesto rada, udaljenje će po pozivu ovlaštene osobe / neposrednog rukovodioca omogućiti nadležna zaštitarska služba u zasebne prostorije sve dok je pod utjecajem alkohola ili će istog odvesti službenim vozilom do kuće.
Odbijanjem napuštanja mjesta rada radnik čini osobito tešku povredu obveza iz radnog odnosa.
Članak 11.
Dužnost je svakog radnika izvijestiti neposrednog rukovoditelja ili stručnjaka zaštite na radu o možebitnoj pojavi alkoholiziranosti radnika u Centru.

Članak 12.
Konzumiranje alkohola za vrijeme rada i rad u alkoholoiziranom stanju smatra se osobito teškom povredom obveza iz radnog odnosa, zbog kojih poslodavac može radniku raskinuti ugovor o radu, sukladno Pravilniku o radu, Pravilniku o zaštiti na radu, Zakonu o radu te Zakonom o zaštiti na radu.
Konzumiranje alkoholnih pića tijekom rada, unošenjem istih u krug Centra ili na radilišta Centra, odbijanjem alkotestiranja, kao i udaljavanjem s mjesta rada, kad je zatečen da radi pod utjecajem alkohola, radnik čini osobito tešku povredu obveza iz radnog odnosa zbog kojih poslodavac može dati izvanredan otkaz ugovora o radu.

Članak 13.
Poslodavac ne smije provjeravati je li radnik pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti osim alkohola ako mu je radnik predao potvrdu da se nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti ili u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti te da uzima supstitucijsku terapiju.
Potvrdu da se radnik nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti, odnosno u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i da uzima supstitucijsku terapiju izdaje ustanova kod koje se provodi program

Članak 14.
Cjelokupnu dokumentaciju o provedenom alkotestiranju i privremenom udaljenju s mjesta rada, ovlaštene su osobe dužne dostaviti bez odlaganja ravnateljici Centra.

Članak 15.
Datumom stupanja na snagu ovog naputka stavljaju se izvan snage dosadašnji naputci o provođenju alkotestiranja.

Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu 00.00.2019. g. i objavit će se na oglasnim pločama Centra.

Novska, 00.00.2019.g.

Ravnateljica:

 

10. Zapisnik – izjava alkotestiranog radnika

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 00.00.2015. godine u prostorijama CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA radi davanja usmene izjave pozvanog radnika N.N., na radnom mjestu ___________________, a u svezi povrede radne obveze, alkoholiziranosti na mjestu rada.

Započeto: 00,00 sati

Prisutni: 1. NN, rođen 00.00.0000.g.
2. Antonija Tončić, administrativni referent

Radnik se upoznaje s predmetom uredovanja:

Dana 00.00.2019.g. neposredni rukovoditelj N.N., prijavio je povredu radne obveze utvrđenu 00.00.2019.g. u 00,00 sati u postupku kontrole alkoholiziranosti radnika CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA, pri čemu je kod radnika N.N. nedvojbeno utvrđena koncentracija (uređajem Dräger) alkohola u krvi od 0,20 promila, te je odmah udaljen s mjesta rada.

Radnik je opisanim radnjama počinio težu povredu radne obveze zato se poziva na iznošenje svoje obrane.

Radnik N.N. daje slijedeću

I Z J A V U
Točno je da sam dana 00.00.2019. g. u 0,00 sati bio pod utjecajem alkohola na poslu te da mi je alkotestom (uređajem Dräger ) utvrđena koncentracija alkohola od 0,00 promila.
Tog dana obavljao sam poslove na radnom mjestu _________________________. Dan prije nego što sam prekontroliran alkotestom (uređajem Dräger) bio sam na jednoj proslavi rođendana te sam pio alkoholna pića. Na radnom mjestu nisam ništa pio, jedino što tog dana nisam bio ni na gablecu pa je alkotest pokazao određeni postotak alkohola.
Drugo nemam što izjaviti, ova izjava mi je pročitana i ja ju vlastoručno potpisujem.
Dovršeno u 00,00 sati.

Zapisnik pisala: Antonija Tončić ___________________

Radnik: N.N. _____________

Potpis nazočnih:
1. Neposredni rukovoditelj N.N. _______________________
2. Ovlaštena osoba za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika N.N. ____________
3.

 

14. Odluka o privremenom udaljavanju radnika s mjesta rada

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1a
44330 NOVSKA
U Novskoj, 00.00.2019.g.

I
Ovlaštena osoba CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, Novska koja obavlja poslove zaštite na radu i ovlaštena je za obavljanje poslova i nadzora iz zaštite na radu, temeljem zahtjeva ravnateljice CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, Novska, dana 00.00. 2019.g. izvršio-la je provjeru utvrđivanja alkoholiziranosti radnika uređajem DRÄGER, ALCOTEST 6820.

1. Mjesto obavljanja nadzora: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, NOVSKA
2. Predmet obavljanja nadzora: zabrana uzimanja alkohola na radnom mjestu
3. Prilikom obavljanja nadzora utvrđeno je:
Radnik/ca N.N. na radnom mjestu _______________, prilikom provođenja alkotestiranja utvrđena je koncentracija alkohola u krvi od 0,15 promila alkohola.

Stoga se predlaže donošenje odluke o privremenom udaljavanju radnika/ce.

II
Ovlaštenik zaštite na radu ______________________ donosi slijedeću

ODLUKU O PRIVREMENOM UDALJENJU RADNIKA/CE

N.N. – radnik na poslovima ____________________. Radnik/ca se udaljava s mjesta rada dana 00.00.2019.g. u 00,00 sati zbog alkoholiziranosti na mjestu rada.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem čl.59. Zakona o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14, 118/14 i 154/14), te Pravilnika o zaštiti na radu u CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA, Tina Ujevića 1a, Novska, ovlaštenik poslodavca donosi odluku o privremenom udaljavanju radnika/ce.

U Novskoj, 00.00.2019. godine.

1. Radnik: N.N. ___________________
2. Ovlašteni radnik za utvrđivanje alkoholiziranosti: Iva Ivić, _____________
3. Neposredni rukovoditelj, N.N., _____________________
4. Ovlaštenik poslodavca, Davorka Davorčić, ______________

Ostali dokumenti: