Na temelju članka 48. st. 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, odredaba Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 33/95) i odredaba Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 93/95), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novska od 21.01.2013. godine, ravnatelj Centra donosi

pečat automatski

PRAVILNIK O UPOTREBI PEČATA I NJIHOVOM ČUVANJU

Članak 1.

Pravilnikom o upotrebi pečata i njihovom čuvanju (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se broj i vrsta pečata i žigova koje upotrebljava Centar za socijalnu skrb Novska ( u daljnjem tekstu: Centar), način ispisivanja njihovog sadržaja te upotreba i čuvanje istih.

Članak 2.

Centar kao javna ustanova, upotrebljava jedan pečat okruglog oblika, s grbom Republike Hrvatske, promjera 38 mm, s rednim brojem 1.
Pečat s grbom Republike Hrvatske upotrebljava se samo na akte koji su javne isprave i koje Centar donosi u okviru javnih ovlasti.

Članak 3.

Pečat s grbom Republike Hrvatske sadrži grb Republike Hrvatske koji se nalazi u sredini pečata.

Pored navedenog u koncetričnim krugovima oko grba Republike Hrvatske stoji tekst: “ Republika Hrvatska” te naziv i sjedište ustanove: “ Centar za socijalnu skrb Novska, Novska”.

Tekst “Republika Hrvatska” mora biti ispisan većim slovima od ostatka teksta na pečatu.

Redni broj pečata stavlja se iznad grba Republike Hrvatske.

Članak 4.

Za svakodnevno poslovanje Centra, upotrebljava se štambilj pravokutnog oblika bez grba Republike Hrvatske dimenzija 70×11 mm, na kojem je ispisan tekst slijedećeg sadržaja: “ Centar za socijalnu skrb Novska, Novska, Tina Ujevića 1/a”.

Ukoliko Centar ima više takvih štambilja, oni moraju biti označeni rednim brojem.

Članak 5.

Centar upotrebljava i jedan prijemni štambilj pravokutnog oblika bez grba Republike Hrvatske dimenzija 68×41 mm, na kojem se nalazi tekst slijedećeg sadržaja: “ Republika Hrvatska, Centar za socijalnu skrb Novska”, te rubrike za upis datuma zaprimanja akta, klasifikacijsku oznaku akta, urudžbeni broj akta, organizacijsku jedinicu, prilozi i vrijeme.

Članak 6.

Sadržaj teksta na pečatima i žigovima ispisuje se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Članak 7.

Ravnatelj Centra posebnim aktom odredit će kojem radniku će povjeriti pečat i štambilje na upotrebu i čuvanje.

Ravnatelj Centra obvezan je radniku iz stavka 1. ovog članka osigurati uvjete za sigurno čuvanje pečata i štambilja.

Članak 8.

Pečat i štambilji Centra upotrebljavaju se u službenim prostorijama Centra.

Iznimno, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija Centra, pečat i štambilji se mogu upotrebljavati i izvan tih prostorija.

Članak 9.

Pečat i štambilji se tijekom radnog vremena ne smiju ostaviti bez nadzora, a nakon završetka radnog vremena odgovorni radnik dužan je iste pohraniti u službenu kasu kako bi se onemogućio pristup neovlaštenih osoba.

Članak 10.

Prilikom izrade pečata i njihovog eventualnog nestanka Centar će postupiti u skladu s Pravilnikom za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 93/95).

Članak 11.

Centar je dužan voditi evidenciju o pečatima s grbom Republike Hrvatske koje upotrebljava.

Evidencija se vodi na Obrascu br. 1- Evidencija pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koji je sastvni dio Pravilnika iz članka 10. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra.

Članak 13.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

RAVNATELJICA
Ljiljanka Žunić, dipl. soc. rad.

______________________________

Na ovaj pravilnik, Upravno vijeće Centra dalo je prethodnu suglasnost na sjednici održanoj dana 21.01.2013. god.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Milena Pavković Novotni, dipl. ek.

___________________________________

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra dana 21.01.2013. godine i stupio je na snagu dana 29.01.2013. god.

RAVNATELJICA
Ljiljanka Žunić, dipl. soc. rad.

_________________________________

KLASA: 003-05/12-01/13
URBROJ: 2176-118-06-01-12-1

Ostali dokumenti: