Na temelju članka 53. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 28. i čl. 48. st. 1. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska i članka 25. st. 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice (NN broj 57/2014), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska je na XXVII. sjednici održanoj dana 05.09.2019. godine, donijelo slijedeći

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I SISTEMATIZACIJI POSLOVA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje unutarnji ustroj Centra i sistematizacija poslova, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, te druga pitanja značajna za rad Centra sve sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebitih stručnih i drugih radnika Centra za socijalnu skrb i podružnice (NN broj 57/2014).

Članak 2.

Primanje radnika na rad, te njihovo raspoređivanje u tijeku procesa rada vrši se na način i prema postupku utvrđenom Pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju u djelatnosti socijalne skrbi, te stručnoj osposobljenosti, radnom iskustvu i drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Pod stručnom osposobljenošću i drugim uvjetima potrebnim za uspješno izvršavanje poslova u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika, smatraju se školska sprema, odnosno stručne edukacije potrebne za obavljanje poslova ovisno o njihovoj složenosti, težini, uvjetima i opsegu, odgovornosti i samostalnosti u radu.
Pod radnim iskustvom smatra se samo rad obavljan na istim ili sličnim poslovima za koje se zasniva radni odnos, a nakon stečene odgovarajuće stručne spreme.

II. ORGANIZACIJA RADA U CENTRU

Članak 4.

Rad U Centru organiziran je kroz rad Prijemnog i Stražnjeg ureda koji se sastoji od dva odjela i to:
1. Odjel za odrasle osobe i novčane naknade
2. Odjel za djecu, mlade i obitelj

1. PRIJEMNI URED (PREDNJI URED)

U Prijemnom uredu obavljaju se poslovi stručnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustavu kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se pruža stručna pomoć u svezi s ostvarivanjem njihovih prava.

U Prijemnom uredu obavljaju se i poslovi pisarnice, evidencije i dokumentacije Centra, te poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama i izrade drugih izvješća.

2. STRAŽNJI URED

U Stražnjem uredu obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka u vezi sa ostvarivanjem novčanih naknada iz nadležnosti Centra za socijalnu skrb; stručni poslovi iz područja braka, obitelji i zaštitom prava djeteta; stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladih s problemima u ponašanju i članova njihovih obitelji; stručni poslovi zaštite prava djece s teškoćama u razvoju; stručni poslovi skrbništva; stručni poslovi zaštite i tretmana osoba s invaliditetom, stručni poslovi zaštite odraslih osoba (starije osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama), poslovi priznavanja prava na uslugu smještaja, te poslovi vezani uz institucionalne i izvaninstitucionalne oblike skrbi (psihosocijalna podrška, rana intervencija, integracija, pomoć i njega u kući i drugo).

U Stražnjem uredu, samo u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mlade i obitelj, kao i poslova pružanja usluga za odrasle osobe, utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika, kojega vodi i koordinira voditelj plana skrbi. Voditelj prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno s korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom, te drugim stručnjacima uključenim u rad s korisnikom.

Poslovi Stražnjeg ureda organizirani su unutar dva odjela i to:
– Odjel za odrasle osobe i novčane naknade
-Odjel za djecu, mlade i obitelj

Članak 5.

U Centru se provodi timski pristup u stručnom radu, u kojem je naglašena uloga socijalnog radnika koji je, u pravilu, voditelj, odnosno koordinator individualnog plana skrbi za korisnika koji se izrađuje na temelju cjelovite procjene potreba korisnika.

Socijalni radnik odnosno koordinator individualnog plana skrbi, uključuje u tim koji se formira oko korisnika druge potrebne stručnjake Centra (psihologa, socijalnog pedagoga i pravnika), te druge zainteresirane osobe (npr. članove obitelji, stručnjake iz drugih relevantnih sustava) ovisno o složenosti potreba korisnika. Sustavno praćenje provedbe individualnog plana i njegova evaluacija provodi se timski, a socijalni radnik (voditelj plana skrbi) i u ovoj aktivnosti ima ulogu koordinatora.

Timski pristup se osobito primjenjuje kod procjene individualnih potreba korisnika, izrade individualnog plana skrbi zajedno s korisnikom, drugim pružateljima usluga, korisnikovom obitelji, te drugim zainteresiranim osobama, kod sustavnog praćenja provedbe plana i njegove evaluacije.

III) UNUTARNJI USTROJ CENTRA

Članak 6.

Radom Centra rukovodi ravnatelj.

Poslovi Prijemnog ureda, računovodstveno-financijski, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Odjeli imaju voditelja odjela kojeg imenuje i razrješava ravnatelj Centra.

Članak 7.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U CENTRU

Sistematizacija radnih mjesta izvršena je prema Odjelima razradom svakog pojedinog radnog mjesta dok je zasebno izraženo radno mjesto ravnatelja koji rukovodi svim radnicima unutar Odjela kao i računovodstvenim radnicima i ostalima u okviru pomoćnih poslova.

Red.br.

 

Naziv radnog mjesta

 

Broj izvršitelja

  

   Posebni uvjeti i stupanj stručne spreme

       

 

1.

 

RAVNATELJ

 

1

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddipl i dipl. sveučilišni studij soc. rada, soc.politike, prava, psihol., soc.pedagog., ili edukac. rehabilitacije

– 5 godina radnog staža na struč. poslovima u propisanom akad. zvanju i akad. stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

                             UKUPNO : 1
  RAČUNOVODSTVENI I POMOĆNI POSLOVI

 

2.

 

voditelj računovodstva

 

1

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili završen preddiplomski sveučilišni studij, odnosno završen stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ekonomskog usmjerenja

– 3 god. rad. iskustva u struci

– poznavanje rada na računalu

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

3. računovodstveni     referent

1

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera

– 1 godina radnog iskustva u struci

– poznavanje rada na računalu

      – nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

4.

 

administrativni referent

 

 

1

 

– srednja stručna sprema

– godina radnog iskustva u struci

– poznavanje rada na računalu

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

5. vozač 1

– srednja stručna sprema prometnog smjera

– vozač B kategorije

– 1 godina radnog iskustva na poslovima vozača nakon položenog ispita B kategorije

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

6. čistačica 0,5

– završena osnovna škola

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o

socijalnoj skrbi

UKUPNO: 4,5
I. PRIJEMNI URED (PREDNJI URED)

 

 

7.

 

 

socijalni radnik

 

 

0,5

– završen preddiplomski i dipl. sveuč. studij ili integrirani preddipl. i dipl. sveuč. studij soc. rada

– 1 godina radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

UKUPNO: 0,5
II. STRAŽNJI URED
1. Odjel za odrasle osobe i novčane naknade

 

8.

 

socijalni radnik

 

5,5

– završen preddiplomski i dipl. sveuč. studij ili integrirani preddipl. i dipl. sveuč. studij soc. rada

– 1 godine radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

9.

 

pravnik

 

2

– završen preddiplomski i dipl. sveuč. studij ili integrirani preddipl. i dipl. sveuč. studij prava

– 1 godine radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

10.

 

psiholog

 

0,5

– završen preddiplomski i dipl. sveuč. studij ili integrirani preddipl. i dipl. sveuč. studij psihologije

– 1 godina radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

UKUPNO: 8
2. Odjel za djecu, mlade i obitelj
 

 

11.

 

 

 

 

 

 

socijalni radnik

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

– završen preddiplomski i dipl. sveuč. studij ili integrirani preddipl. i dipl. sveuč. studij soc. rada

– 1 godina radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

 

12.

 

 

pravnik

 

 

1

– završen preddiplomski i dipl. sveuč. studij ili integrirani preddipl. i dipl. sveuč. studij prava

– 1 godina radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

 

13.

 

 

psiholog

1,5

– završen preddiplomski i dipl. sveuč. studij ili integrirani preddipl. i dipl. sveuč. studij psihologije

– 1 godina radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

14.

 

 

socijalni pedagog

 

 

 

1

 

 

– završen preddiplomski i dipl. sveuč. studij ili integrirani preddipl. i dipl. sveuč. studij soc. pedagogije

– 1 godina radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

UKUPNO 6,5
SVEUKUPNO IZVRŠITELJA: 20,5

Članak 9.

1. RAVNATELJ obavlja sljedeće poslove:
– organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
– predstavlja i zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima,
– daje pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom prometu u okviru nadležnosti utvrđene Statutom Centra,
– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
– vodi stručni rad Centra i odgovaran je za njegovo pravilno organiziranje,
– odgovara za zakonitost rada Centra,
– podnosi prijedloge općih akata Stručnom i Upravnom vijeću Centra,
– poduzima potrebite radnje u ime i na račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme, sukladno potrebama Centra,
– sklapa i otkazuje ugovore o radu,
– donosi odluke u prvom stupnju o pojedinim pravima radnika u vezi s radnim odnosima,
– podnosi izvješća o radu i poslovanju nadležnom Ministarstvu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i njihovim potrebama,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra.

Članak 10.

VODITELJ ODJELA obavlja slijedeće poslove:

Voditelj odjela može biti stručni radnik završenog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s najmanje tri godine radnog iskustva u ustanovama socijalne skrbi.

Stručni radnik iz stavka 2. ovog članka nastavlja dijelom radnog vremena obavljati i poslove s kojih je imenovan u skladu sa stručnom spremom koju posjeduje.

Za rad odjela odgovoran je voditelj koji obavlja sljedeće poslove:

– organizira i vodi rad odjela
– prikuplja podatke i vodi statistiku o radu odjela, te u svezi s tim daje prijedloge i mišljenja stručnom vijeću Centra o pitanjima od značaja za stručni rad Centra,
– brine o pravovremenoj obaviještenosti stručnih radnika odjela o svim promjenama propisa od značaja za rad odjela i njegovih stručnih radnika,
– daje prijedloge i mišljenja ravnatelju Centra o pitanjima vezanima za uvjete rada stručnih i drugih radnika odjela,
– savjetodavno se uključuje u rješavanje pojedinih stručnih pitanja koja se pojave u radu odjela ili pojedinog stručnog radnika tog odjela,
– prati rad stručnih radnika odjela i predlaže ravnatelju Centra godišnju ocjenu o njihovom radu,
– potiče suradnju s drugim odjelom Centra u cilju zajedničkog rješavanja složenijih pitanja,
– obvezan je nadzirati rad stručnih radnika u odjelu, te kada utvrdi nepravilnosti u njihovom radu ili pojedinom upravnom aktu, predložiti ravnatelju pokretanje postupka radi utvrđivanja odgovornosti,
– obvezan je podnijeti pismeno izvješće o radu odjela jednom godišnje ili uvijek kada to zatraži ravnatelj Centra,
– obavlja i druge poslove koji se odnose na rad odjela, u skladu sa Zakonom, Statutom Centra i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra.

RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI, ADMINISTRATIVNI I POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI

Računovodstveni poslovi obuhvaćaju izradu planskih dokumenata i praćenje izvršenja istih, vođenje knjigovodstva, obavljanje svih računovodstvenih i financijskih poslova vezanih za poslovanje centra i isplate naknada korisnicima.
Administrativni i pomoćni poslovi obuhvaćaju administrativne i druge opće poslove u centru, poslove dostave, čišćenja i poslovi vozača.
Poslove iz stavka 1. ovog članka obavljaju: voditelj računovodstva i računovodstveni referent.
Poslove iz stavka 2. ovog članka obavljaju administrativni referent, čistačica i vozač.

2. VODITELJ RAČUNOVODSTVA (1) obavlja sljedeće poslove:

– organizira poslove računovodstva i knjigovodstva,
– kontira i knjiži financijske dokumente (temeljnice, blagajne, izvode),
– vodi knjige dugotrajne imovine,
– vrši uplatu prihoda po posebnim propisima u državni proračun,
– zajedno s ravnateljem sastavlja Izjavu o fiskalnoj odgovornosti
– zajedno s ravnateljem sastavlja Plana nabave i financijske planove Centra po izvorima financiranja (Ministarstvo, županija),
– izrađuje rebalans financijskih planova i prati njihovo izvršenje
– izrađuje periodične, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje
– izrađuje izvješća po potrebi za grad,županiju, ministarstvo, Poreznu upravu i Upravno vijeće,
– vrši obračun i isplate plaća, bolovanja, pasivnih i aktivnih dežurstava, prijevoza,
– vrši obračun i isplate jubilarnih nagrada, pomoć za duže bolovanje, pomoć za novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti,
– sastavlja i kontrolira obrazac JOPPD-a za plaće i materijalna prava po kolektivnom ugovoru,
– vrši obračun i isplatu naknada članovima Upravnog vijeća,
– vrši obračun i isplatu naknada članovima Prvostupanjskog tijela vještačenja,
– vrši obračun i isplatu naknade voditelju nadzora za obavljeni nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi.
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– utvrđuje potrebu stručnog usavršavanja radnika na računovodstvenim poslovima,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja.

3. RAČUNOVODSTVENI REFERENT (1) obavlja sljedeće poslove:
– vodi blagajnu,
– podiže gotovinu u FINI, vrši uplate u blagajnu, isplate gotovine strankama, isplate
tekućih izdataka (dnevni i putni troškovi) djelatnicima Centra,
– vrši izradu blagajničkog izvještaja i sve potrebne dokumentacije,
– kontrolira ulazne račune, upisuje ih u KUF i vrši plaćanje računa prema valuti
– izrađuje i dostavlja zahtjeve za materijalne troškove Županiji – do 10. u mjesecu ,
– vodi evidenciju o uplatama mirovina, participacija i naknada štete,
– unosi dnevne evidencije o prisutnosti radnika na radu i njihovoj odsutnosti
– vodi evidenciju o slobodnim danima i godišnjem odmoru radnika-šihterica,
– vodi evidenciju o izdavanju putnih naloga,
– vodi evidenciju o utrošku goriva službenih vozila,
– izrađuje zahtjeve za doznaku sredstava za socijalne pomoći i roditelje njegovatelje,
– obračunava i isplaćuje naknade roditeljima njegovateljima,
– unosi rješenja, obračunava i isplaćuje novčane pomoći putem uputnica i na tekuće račune korisnika
– knjiži izvode uputnica
– izdaje potvrde vezane za novčana primanja korisnika
– sastavlja Mjesečni izvještaj o broju korisnika i iznosima pojedinih oblika pomoći
– sastavlja i kontrolira obrazac JOPPD za isplaćene novčane pomoći u prethodnom mjesecu,
– sastavlja i kontrolira obrazac JOPPD za materijalna prava radnika po Kolektivnom ugovoru (izdaci za službena putovanja),
– dostavlja poštu državnim i javnim tijelima na području grada Novska te vrši plaćanje računa i dizanje gotovine,
– prati zakonske propise i stručno se osposobljava i usavršava,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom centra i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja

4. ADMINISTRATIVNI REFERENT (1) obavlja sljedeće poslove:

– obavlja prijem i razvrstavanje pošte (vode knjigu prijema pošte)
– obavlja otpremu pošte ( vode knjigu otpreme pošte i dostavnu knjigu za mjesto)
– raspoređuje zaprimljene i obrađene zahtjeve drugim odjelima
– razvodi i raspoređuje riješene zahtjeve u urudžbenom zapisniku ,
– vadi predmete iz arhive za potrebe djelatnika,
– obavlja razvođenje akata, arhiviranje predmeta, čuva i izlučuje arhivsku građu,
– vode evidenciju o pečatima i štambiljima Centra,
– obavlja poslove zapisničara,
– popunjava narudžbenice za nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje i sl.,
– zaprima, kontrolira i izdaje uredski materijal i materijal za čišćenje,
– prati zakonske propise i stručno se osposobljava i usavršava
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– dostavlja poštu državnim i javnim tijelima na području grada Novska,
– obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja.

5. VOZAČ (1) obavlja sljedeće poslove:
– obavlja poslove prijevoza stručnih radnika pri obavljanju terenskog rada i pri obilasku korisnika,
– vodi evidenciju naloga za službena vozila,
– vodi evidenciju redovnih i ostalih servisa službenih vozila ,
– vodi evidenciju o godišnjim tehničkim pregledima i uplatama osiguranja vozila,
– obavlja poslove održavanja i manjih popravaka u Centru,
– obavlja poslove održavanja vanjskog prostora Centra (košenje trave, čišćenje snijega i sl.)
– prati zakonske propise i stručno se osposobljava i usavršava,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja

6. ČISTAČICA (0,5) obavlja sljedeće poslove:
– obavlja poslove dnevnog čišćenja radnih prostorija, hodnika, stubišta i sanitarnih prostorija,
– obavlja poslove čišćenja prozora, vrata i ostalog inventara,
– obavlja poslove predaje i podizanja svih vrsta poštanskih pošiljki putem HP, te predaje i podizanja pošte ustanovama i službama u blizini Centra,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja

I. PRIJEMNI URED

Članak 11.

U Prijemnom uredu obavljaju se poslovi stručnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovim potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustavu kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se pruža stručna pomoć u svezi s ostvarivanjem njihovih prava.

U Prijemnom uredu obavljaju se i poslovi pisarnice, evidencije i dokumentacije Centra, te poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama i izrade drugih izvješća.

U PRIJEMNOM UREDU poslove obavlja: socijalni radnik.

7. SOCIJALNI RADNIK obavlja sljedeće poslove:

– obavlja stručne poslove socijalnog rada,
– uspostavlja prvi kontakt sa strankama, utvrđuje radi li se o novom korisniku, sadašnjem korisniku ili korisniku koji je ponovno ušao u sustav socijalne skrbi,
– daje informacije strankama, neposredno i putem telefona, o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi i izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, te ih savjetuje,
– izrađuje inicijalni obrazac zajedno sa korisnikom, zaprima zahtjeve od stranaka i po službenoj dužnosti pribavlja potrebnu dokumentaciju, koju zajedno sa inicijalnom prijavom i zahtjevom stranke dostavlja drugim odjelima,
– procjenjuje treba li korisnika odmah primiti u hitnim slučajevima ili ugovoriti termin za sastanak sa stručnim radnikom iz odgovarajućeg odjela iz stražnjeg ureda, te može li korisnik svoju dokumentaciju poslati poštom (za predmete koji se odnose na novčanu pomoć),
– provjerava svaki izvorni dokument koji korisnik predoči te se uvjerava u njegovu vjerodostojnost,
– obavlja rad na terenu,
– vodi dnevnu evidenciju o ulasku korisnika, broju i vrsti pokrenutih postupaka,
– vodi evidenciju i dokumentaciju do osiguranja vođenja iste u elektronskom obliku,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– daje izvješća nadležnom Ministarstvu, Uredu za statistiku, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i drugim institucijama ,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu ravnatelja.

II. STRAŽNJI URED

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE

Članak 12.

U okviru Odjela za odrasle osobe i novčane naknade pružaju se usluge koje obuhvaćaju: poslove radi zaštite starijih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, odraslih osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih i privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, kao i strancima pod privremenom i supsidijarnom zaštitom te azilantima i beskućnicima, osobama otpuštenim s izdržavanja kazni zatvora ili koje se tek upućuju u penalnu ustanovu.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s invaliditetom na jedinstveno tijelo vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja. Rješava se u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući, i pravu na uslugu dugotrajnog smještaja.

Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimaju se potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa. Poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima. Rješava u prvom stupnju o pravu na uslugu stalnog smještaja odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.

Provode se postupci u svezi priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu naknadu i ostale novčane naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Provode se postupci za izdavanje dozvola za obavljanje udomiteljstva, te aktivnosti na razvoju udomiteljstva u lokalnoj zajednici.

Provode se postupci vezani uz priznavanje prava na socijalne usluge i prati se provođenje tih usluga osobito kroz redovite obilaske osoba koje su na smještajima. Provode se izvršenja svojih rješenja. Daju se podaci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socio-ekonomskim prilikama korisnika. Potiču se i razvijaju samopomoć, dobrosusjedska pomoć, dobrotvorne i druge aktivnosti, potiču se, organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.
Poslove obavljaju socijalni radnik, pravnik i psiholog.

8. SOCIJALNI RADNIK U ODJELU ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE (5,5) obavlja sljedeće poslove:

Poslovi novčanih naknada:
– savjetuje korisnike u zadovoljavanju njihovim potreba kroz sustav socijalne skrbi i izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici,
– pregledava dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev i prema potrebi po službenoj dužnosti prikuplja ostale dokumente,
– rješava u prvom stupnju o pravima iz sustava socijalne skrbi (zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu naknadu, naknadu u vezi sa obrazovanjem) te provodi postupke preispitivanja priznatih prava,
– izrađuje socijalne anamneze,
– predlaže mjere i prava iz socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima, (savjetuje i pomaže u prevladavanju posebnih poteškoća),
– pribavlja prethodnu suglasnost Ministarstva u pogledu uvećane jednokratne naknade,
– prati prilike korisnika prava i promjene s obzirom na primanja kućanstva, broj članova obitelji te pokreće postupak za donošenje nove odluke ukoliko dođe do promjena okolnosti bitnih za ostvarivanja određenog prava,
– provjerava u evidenciji Zavoda za zapošljavanje redovito prijavljivanje radno sposobnih korisnika naknade,
– otvara dosje korisnika zajamčene minimalne naknade,
– obavlja rad na terenu,
– ovisno o utvrđenim činjenicama inicira primjenu mjera obiteljsko pravne ili kaznene zaštite,
– ovisno o utvrđenim činjenicama inicira pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti,
– sudjeluje u pokretanju postupka za stavljanje i skidanje zabilježbi na nekretninama u korisnikovom vlasništvu,
– prikuplja potrebnu dokumentaciju radi pokretanja postupka naknade štete od korisnika,
– dostavlja mjesečna izvješća u Ministarstvo,
– surađuje s drugim pružateljima usluga, kao s drugim službama, organizacijama i udrugama radi pružanja drugih vrsta pomoći i usluga korisnicima,
– kroz preventivni rad potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
– dostavlja izvješća po traženju drugih službi za osobe koji su korisnici prava
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi i daje izvješća o radu i korisnicima, kada je to potrebno,
– obavljanje poslova neposrednog skrbnika,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja.

Poslovi zaštite osoba s invaliditetom:

– provodi postupke za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, status roditelja njegovatelja i njegovatelja te naknadu do zaposlenja,
– provodi postupak o priznavanju prava na pomoć i njegu u kući,
– provodi uslugu savjetovanja i pomaganja u obitelji,
– upućuje osobe s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim i mentalnim oštećenjima jedinstvenom tijelu vještačenja, radi ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi i drugih prava prema posebnim propisima,
– obavlja rad na terenu,
– sudjeluje u izboru odgovarajućih rehabilitacijskih programa za korisnika,
– sudjeluje u aktivnostima usmjerenim na osiguravanje samostalnog življenja osoba s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima,
– sudjeluje u postupku revizije priznatih prava,
– po potrebi inicira primjenu obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite te pokretanja postupka za lišenje poslovne sposobnosti i imenovanje skrbnika,
– surađuje s ustanovama koje provode tretman u cilju osposobljavanja za samostalan život i rad,
– vodi očevidnike o osobama oštećenim u tjelesnom, intelektualnom, osjetilnom i mentalnom razvoju,
– otvara i vodi dosje,
– provodi postupak po prijavi za nasilje u obitelji između odraslih osoba bez prisutnosti djece,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi i
daje izvješća o radu i korisnicima, kada je to potrebno,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja

Poslovi smještaja odraslih osoba i poslovi udomiteljstva:
– poduzima radnje u postupku za ostvarivanje usluge smještaja na zahtjev osobe u socijalno zaštitnoj potrebi, u postupcima pokrenutim po službenoj dužnosti ili povodom obavijesti građana, ovlaštenih tijela i sl.,
– sudjeluje u pripremi korisnika za smještaju ustanovu socijalne skrbi i udomiteljsku obitelj,
– provodi postupke za priznavanje usluge: pomoć u kući, psihosocijalna podrška, usluga boravka i smještaja, te naknade za osobne potrebe korisnika smještaja,
– sudjeluje u postupku utvrđivanja obveze korisnika u plaćanju socijalnih usluga kao i participiranju u plaćanju smještaja obveznika uzdržavanja, te poduzima mjere kada se navedene obveze ne ispunjavaju,
– zaprima zahtjeve za davanje i obnavljanje dozvole za obavljanje udomiteljstva,
– provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja propisanih uvjeta za davanje, obnavljanje, prestanak i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (izlazak na teren, izvješće o stambenim i obiteljskim prilikama i dr.),
– na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja, kao član stručnog tima donosi ocjenu o ispunjavanju propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji,
– izrađuje nacrt rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva,
– vodi evidenciju pravomoćnih rješenja o danim dozvolama,
– vodi registar udomiteljskih obitelji na području mjesne nadležnosti Centra i registar smještenih korisnika za sve kategorije korisnika smještenim u tim udomiteljskim obiteljima,
– kao član stručnog tima sudjeluje u izradi individualnog plana za korisnika smještenog u udomiteljskoj obitelji,
– pruža stručnu i kontinuiranu podršku udomiteljskim obiteljima i kontinuirano prati njihov rad,
– obavlja neposredan rad s korisnicima smještaja ( pružanje pomoći pri adaptaciji na obitelj udomitelja, procjenjivanje aktualnih potreba korisnika i sl.),
– provodi osposobljavanje i edukaciju udomiteljskih obitelji s obzirom na sve vrste korisnika te uočene potrebe i probleme (stručan pomoć i savjetodavni rad u svezi pružanja usluga u sustavu socijalne skrbi),
– sudjeluje u promicanju razvoja udomiteljstva u skladu s potrebama na svom području i pruža informacije svim zainteresiranim osobama za obavljanje udomiteljstva,
– obavlja nadzor nad kvalitetom skrbi u udomitljskoj obitelji (redovni i izvanredni obilasci, poduzimanje radnji u svezi podizanja kvalitete skrbi i standarda stanovanja i življenja korisnika smještaja),
– obavlja rad na terenu,
– sudjeluje u obilasku korisnika u udomiteljskoj obitelji ili ustanovi,
– surađuje s drugim centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim ustanovama, udrugama i sl.,
– prisustvuje stručnim seminarima i savjetovanjima o udomiteljstvu,
– izrađuje socijalne ankete za odrasle osobe upućene na izdržavanje kazne zatvora,
– sastavlja mišljenja o obiteljskim i ostalim prilikama radi ublažavanja kazne i pomilovanja,
– prikuplja podatke i izrađuje izvješća i mišljenja prema odredbama Zakona o izvršenju kazne zatvora,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja.

Poslovi skrbništva nad odraslim osobama:
– prikuplja dokumentaciju za lišenje poslovne sposobnosti,
– prikuplja dokumentaciju o socio-ekonomskim, zdravstvenim i drugim okolnostima štićenika, izrađuje socijalne anamneze u postupku stavljanja pod skrbništvo odrasle osobe,
– izrađuje pismena izvješća s mišljenjem i prijedlogom,
– sudjeluje u izboru osobe za skrbnika i daje mišljenje o toj osobi,
– prati rad skrbnika i učinak poduzetih mjera ili oblika zaštite,
– obilazi štićenika u obitelji, u udomiteljskoj obitelji ili ustanovi,
– sudjeluje u postupku popisa i opisa imovine štićenika,
– inicira postupke za zaštitu imovinskih prava i interesa štićenika,
– inicira postupke za izmjenu skrbnika, prestanak skrbništva i vraćanje poslovne sposobnosti,
– redovno pribavlja i ispituje izvješća skrbnika,
– izrađuje mišljenja u predmetima koja se odnose na davanje odobrenja skrbniku za poduzimanje važnijih mjera u pogledu osobe štićenika,
– daje mišljenje i prijedloge za davanje odobrenja skrbniku u poslovima koji prelaze okvire redovitog poslovanja te za određivanje namjene pribavljenih sredstava i njihovu uporabu,
– vodi propisanu evidenciju osoba u tretmanu,
– sudjeluje u postupku smještaja štićenika u ustanove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji,
– sudjeluje u postupku donošenja rješenja o smještaju, za osobne potrebe štićenika i ugovora za smještaj u drugu obitelj,
– inicira po potrebi pokretanje postupka za priznavanje prava na jednokratnu naknadu za potrebe štićenika,
– sukladno Obiteljskom zakonu, a prema potrebi obavlja poslove neposrednog skrbnika i poslove posebnog skrbništva,
– obavlja rad na terenu,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi i
daje izvješća o radu i korisnicima, kada je to potrebno,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja.

9. PSIHOLOG U ODJELU ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE (0,5) obavlja
sljedeće poslove:

– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za odrasle osobe,
– sudjeluje u postupcima davanja mišljenja o opravdanosti sklapanja braka osoba
lišenih poslovne sposobnosti,
– sudjeluje u postupcima procjene skrbnika,
– sudjeluje u aktivnostima i provođenjima problema i poteškoća pojedinca i obitelji kroz
pružanje socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja kao i pružanja intenzivne podrške
obitelji u krizi,
– sudjeluje u postupcima smještaja odraslih osoba u udomiteljske obitelji,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja,
– sudjeluje u postupcima na sudu kada se ( zbog specifičnosti slučaja ) to
procjenjuje od posebnog interesa za rasvjetljenje slučaja te predlaže najprimjerenije
sankcije kada se radi o postupku kazneno pravne zaštite ( kada je počinjeno djelo na
štetu odrasle osobe ) koji je u nadležnosti rada Odjela,
– prisustvuje ispitnim postupcima u policiji kada se ne može osigurati prisustvo
skrbnika ili je to od posebnog interesa za odraslu osobu, kada je počinjeno kazneno
djelo na njegovu štetu,
– obavlja rad na terenu,
– pohađa specijalističke tečajeve i edukacije iz terapijskih tehnika,
– zajedno sa socijalnim radnikom sudjeluje u svim postupcima vezanim za udomiteljstvo
odraslih osoba,
– vrši obrade udomitelja,
– sudjeluje u postupku za davanje, obnovu, prestanka i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva,
– organizira i provodi edukaciju i povremene grupne potpore udomiteljima,
– sudjeluje u promicanju razvoja udomiteljstva sukladno potrebama područja i pruža informacije svim zainteresiranim osobama za obavljanje udomiteljstva,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– obavljanje poslova neposrednog skrbnika,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi i daje
izvješća o radu i korisnicima, kada je to potrebno,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja.

10. PRAVNIK U ODJELU ZA ODRASLE OSOBE (2) obavlja sljedeće poslove:

– provodi upravne postupke u timskom rješavanju predmeta sa socijalnim radnikom,
– izrađuje nacrte rješenja o pravima iz sustava socijalne skrbi,
– pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti,
– sudjeluje kao predstavnik centra u sudskom postupku lišenja poslovne sposobnosti,
– provodi postupak o imenovanju posebnog skrbnika,
– u suradnji sa socijalnim radnikom vrši izbor skrbnika,
– provodi postupak o stavljanju pod skrbništvo osobe lišene poslovne sposobnosti,
– vrši popisa i opisa imovine odraslih osoba pod skrbništvom,
– provodi postupak o odobrenju skrbniku za poduzimanje poslova koji prelaze okvire redovnog poslovanja imovinom štićenika te po provedbi postupka izrađuje nacrt odluke o podnijetom zahtjevu,
– provodi postupak o odobrenju skrbniku za poduzimanje važnijih mjera u pogledu osobe štićenika te po provedbi postupka izrađuje nacrt odluke o podnijetom zahtjevu,
– poduzima odgovarajuće mjere zaštite osobnih i imovinskih interesa štićenika,
– provodi postupak za davanje odobrenja sklapanja pravnih poslova između štićenika i skrbnika,
– provodi postupak priznavanje naknade opravdanih troškova i nagrada skrbnicima,
– provodi postupak za promjenu skrbnika ( imenovanje novog skrbnika i prestanak skrbništva)
– izvještava matični ured te zemljišnoknjižno odjel općinskog suda o stavljanju osobe pod skrbništvo, imenovanje skrbnika i o prestanku skrbništva,
– obavlja rad na terenu,
– sudjeluje u pružanju stručne pomoći skrbnicima, štićenicima i ostalim strankama,
– surađuje sa stručnim institucijama, tijelima i organizacijama u djelatnosti i izvan nje,
– vodi propisane evidencije i dokumentacije,
– izdaje uvjerenja o poslovnoj sposobnosti,
– prati zakone i druge propise u oblasti obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite, prisustvuje stručnim seminarima, skupovima i surađuje s ustanovama socijalne skrbi, pravosudnim organima, državnim organima i dr.,
– vodi dokumentaciju i evidenciju spisa,
– vrši izrada normativnih akata Centra,
– vodi zapisnik na sjednicama Upravnog vijeća,
– izrađuje odluke Upravnog vijeća,
– vodi kadrovske i druge poslove vezane uz personalnu evidenciju radnika,
– izrađuje nacrte natječaja za zasnivanje radnog odnosa te sudjeluje u postupku,
– izrađuje nacrte odluka iz radnih odnosa te ugovore o radu,
– surađuje sa socijalnim radnikom u postupku priznavanja prava na zajamčenu
minimalnu naknadu i jednokratnu naknadu,
– utvrđuje da li su ispunjeni zakonski uvjeti za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu i jednokratnu naknadu
– provodi postupke priznavanja prava, odbijanja zahtjeva i prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu te izrađuje nacrte rješenja
– provodi postupke priznavanja prava na jednokratnu naknadu,
– rješava po žalbi,
-obavlja pravne poslove stavljanja i skidanja zabilježbi na nekretninama u vlasništvu korisnika
– poziva korisnika odnosno obveznika povrata isplaćenog iznosa radi naknade štete te sa istim sklapa nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljenog iznosa zajamčene minimalne naknade,
– vodi evidenciju o sklopljenim nagodbama,
– vrši otpis duga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi,
– dostavlja Ministarstvu potrebnu dokumentaciju radi podnošenja tužbe za naknadu štete
– izrađuje uvjerenja korisnika zajamčene minimalne naknade,
– obavlja rad na terenu,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja

ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

Članak 13.

U okviru Odjela za djecu, mlade i obitelj rješava se u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko-pravne zaštite, provode se postupci posredovanja prije razvoda braka, postupci u svezi odnosa roditelja i djece, postupci posvojenja, sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece, poduzimaju se potrebne mjere za zaštitu imovinskih prava i interesa mlt. djece, te daju podatci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu. U prvom stupnju rješavaju se pitanja skrbništva nad mlt. osobama (skrbništva za poseban slučaj u postupcima koji se vode radi zaštite osobnih prava i interese mlt. djece i mladeži), te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa mlt. djece i mladeži.

Rješava u prvom stupnju o pravu na usluge smještaja (privremeni ,dugotrajni ) djece i mladeži (djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece i mlađim punoljetnim osobama kada je to iz drugih razloga u njihovom interesu, djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima, djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju, kao i tjelesno, intelektualno, osjetilno i mentalno oštećene djece i mladeži, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima).

Postupa u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom obiteljskog nasilja na način da je bilo izravno izloženo nasilju ili da je svjedočilo nasilju, te žurno izriče odgovarajuće obiteljsko-pravne mjere radi zaštite prava i dobrobiti djeteta, uvažavajući njegov najbolji interes. Provodi mjere i prati postignute rezultate tih mjera radi zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji, te pomoći počiniteljima u promjeni njihovog ponašanja. Obavlja poslove unaprjeđenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, prevenciju novog nasilja u obitelji, te razvoj mjera zaštite prava i dobrobiti osoba izloženih nasilju u obitelji.

Provodi mjere i aktivnosti prevencije problema u ponašanju djece i mladih. Obavlja poslove detekcije i dijagnostike problema u ponašanju kod djece i mladeži počinitelja kaznenih djela i prekršaja, provodi mjere obiteljsko pravne, prekršajne i kazneno pravne zaštite, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na prekršajnu i kazneno pravnu zaštitu djece i mladeži s problemima u ponašanju.

Poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece i mladeži s tjelesno, mentalno, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja zdravlja, rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu i mladež s oštećenjem u tjelesnom, mentalnom, intelektualnom i osjetilnom razvoju (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, usluge dugotrajnog ili privremenom smještaja, utvrđivanje status roditelja njegovatelja, naknade do zaposlenja).

U okviru Odjela se provode poslovi u svezi s udomiteljstvom djece i mladeži, prate prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima.

Poslove u Odjelu za djecu, mlade i obitelj obavljaju socijalni radnik, pravnik, psiholog i socijalni pedagog.

11. SOCIJALNI RADNIK (3) obavlja sljedeće poslove:

U poslovima zaštite djece, braka i obitelji obavlja slijedeće poslove:

– sudjeluje u postupak posredovanja bračnih drugova i izradi stručnog mišljenja,
– izrađuje izvješća , mišljenja i prijedloga s kojim od roditelja će živjeti mlt. djeca i na koji način će se susretati i družiti s drugim roditeljem,
– izrađuje izvješća i mišljenja na koji će se način mlt. djeca susretati i družiti s djedom, bakom , sestrama, braćom, polusestrama i polu braćom,
– izrada izvješća radi uzdržavanja mlt. djece,
– sudjeluje u postupcima pokretanja sudu izvanparničnog postupka, predlaganja sudu radi oduzimanja prava roditeljima da žive s mlt. djecom i da ih odgajaju i povjeravanja mlt djece na odgoj i čuvanje drugoj osobi ili ustanovi socijalne skrbi,
– sudjeluje u postupcima predaje mlt. djece ako netko bez pravne osnove odbije predati dijete drugom roditelju,
– sudjeluje u postupcima pokretanja izvanparničnog postupka oduzimanja i vraćanja roditeljske skrbi,
– poduzima mjere radi zaštite prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti Centra sukladno obiteljskom zakonu, izrađuje program mjere, prati izvršavanje mjere, provodi evaluaciju učinaka mjere te obilazi obitelj po završetku mjer,
– sudjeluje u postupku radi zaštite imovinskih interesa djece u izvanparničnom postupku određivanja mjera osiguranja na imovini roditelja,
– po zahtjevu suda sudjeluje u izradi mišljenja u postupcima imovinskih odnosa roditelja i djece
– sudjeluje u postupku davanju mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje te u postupku posvojenja djeteta,
– sudjeluje u postupcima ovrhe nad mlt djetetom,
– savjetovanje i pomaganje,
– sastaje se s drugim članovima tima te donosi zaključke,
– sudjeluje u izradi sveobuvatne obiteljske procjene,
– primjenjuje instrumente socijalnog rada prilikom procjene obitelji (Liste rizika, sigurnosti i roditeljskih snaga),
– edukacije voditelj mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta
– edukacije udomitelja,
– suradnja s drugim institucijama (vrtići, škole, policija, bolnice, domovi zdravlja, ZZJZ, Crveni križ, drugim ustanovama socijalne skrbi)
– poslovi udomiteljstva,
– obavlja poslove obiteljsko pravne zaštite djece bez roditeljske skrbi, zbrinjavanja te pomaganje u prevladavanju teškoća u odrastanju,
– obavlja rad na terenu,
– obavlja poslove neposrednog skrbnika,
– prati zakone i druge propise u oblasti obiteljsko pravne i konzilijarne zaštite,
– prisustvuje stručnim seminarima, skupovima i surađuje s ustanovama socijalne skrbi, pravosudnim tijelima, državnim tijelima i dr.
– vodi dokumentaciju i evidenciju spisa i primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi te o istome daje prema potrebi svoja izvješća,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja.

U poslovima zaštite djece i mladeži s problemima u ponašanju

-vodi, koordinira plan skrbi, vrši procjenu potreba djece, mladeži ili obitelji i koordinira izradu i provedbu plana skrbi,
-surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici u provedbi plana skrbi
-sudjeluje u postupcima za zaštitu prava i dobrobiti djece, upozorenje roditeljima i određivanje nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi, daje prijedloge o povjeravanju djece s PUPom na odgoj i čuvanje ustanovama socijalne skrbi,
-sudjelovanje u postupcima smještaja djece s PUP om
-sudjeluje u postupcima vezano o sumnji na zanemarivanje i zlostavljanje djece,
-sudjeluje u provođenju postupaka i radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjeni mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno Obiteljskom zakonu, mjera za zaštitu prava i dobrobiti djece uvažavajući najbolji interes djece,
-sudjeluje u praćenju i nadziranju izvršavanja mjera obiteljsko pravne zaštite
-sudjeluje u obilasku mlt djece i mladeži s PUP smještenih u ustanovama socijalne skrbi ili obiteljima udomitelja,
-sudjeluje u ranom otkrivanju djece i mladih s PUP om i poduzimanje mjera u cilju otklanjanja, ublažavanja i saniranja takvog ponašanja,
-provodi mjere i aktivnosti radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima ( postupanje po prijavama škole, po prijavama vršnjačkog nasilja , sudjeluje u osmišljavanju i izradi provođenja preventivnih programa i aktivnosti,
-izrađuje izvješće za djecu i mladež s PUP, počinitelja KD i prekršaja za potrebe ODO , Sudova za mladež,
-prisustvuje sudskim raspravama,
-sudjeluje u postupcima upućivanja djece i mladeži s PUP na stacionarno vještačenje,
-surađuje s odgojnim ustanovama u kojima su smještena djeca i mladež s PUP,
-vrši obradu mlt. za smještaj u odgojnu ustanovu,
-sudjeluje u prepratama mlt. prilikom smještaja u socijalne ustanove,
– vodi stručnu evidenciju i dokumentaciju i izrađuje izvješća o stanju i kretanju pojava problema u ponašanju u suradnji s drugim stručnim radnicima centra, predstavnicima lokalne zajednice, MUP i Udruga,
– obavlja rad na terenu,
– obavlja poslove neposrednog skrbnika,
– prati stručnu literaturu i sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja.

U poslovima zaštite tjelesno, mentalno, intelektualno i osjetilno oštećene djece i mladih

Vođenje postupaka po zahtjevima/službenoj dužnosti za priznavanje prava po Zakonu o socijalnoj skrbi i na temelju njega donesenim propisima i Obiteljskom zakonu do donošenje rješenja – u postupcima korisničke skupine djeca do 21 godine života:
– doplatak za pomoć i njegu, usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi, osobna invalidnina, naknada za osobne potrebe, novčana naknada do zaposlenja, roditeljska skrb za punoljetne osobe s psihofizičkim oštećenjem,
– rad sa tjelesno, mentalno, intelektualno i osjetilno oštećenom djecom i mladima , pružanje usluge psihosocijalne podrške, integracije, usluge privremenog i dugotrajnog smještaja, prema Zakonu o soc.skrbi,
– obavljanje poslova za PTV- prikupljanje potrebne dokumentacije,
– poslovi na realizaciji prijedloga i preporuka Jedinstvenog tijela vještačenja (utvrđivanje prava prema Zakonu o socijalnoj skrbi, uključivanje djece i mladih na školovanje, upoznavanje roditelja s pravima i uslugama u socijalnoj skrbi ili nekom mjerom koju je potrebno izvršiti,
– suradnja s obitelji u cilju pripreme na izdvajanje djeteta i kasnije na njegov povratak u obitelj,
– pružanje pomoći pri rješavanju konfliktnih situacija u obitelji,
– pružanje pomoći obitelji pri ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja,
– iniciranje postupka za oduzimanje poslovne sposobnosti i stavljanje pod skrbništvo,
– vještačenje radi priznavanja prava prema Zakonu o soc.skrbi
– obilazak i praćenje štićenika, smještenih u obiteljima i ustanovama socijalne skrbi,
– rad na pripremi uvjeta za povrat djece u naravnu obitelj, sudjelovanje u timu prilikom
izbora adekvatne obitelji udomitelja – praćenje adaptacije djece u obitelji udomitelja,
– u suradnji sa stručnim radnicima Odjela inicira pokretanje mjera radi zaštite prava i
dobrobiti djece,
– prikupljanje i dostava podataka centrima za socijalnu skrb i drugim institucijama na njihove
zahtjeve,
– vrši poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja
socijalnih, obiteljskih i osobnih problema,
– surađuje s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, socijalnim, zdravstvenim i
drugim organizacijama i udrugama,
– obavlja rad na terenu,
– obavljanje poslova neposrednog skrbnika,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi i daje
potrebna izvješća,
– prati zakona i druge propisa iz oblasti socijalne skrbi, kao i stručnu literaturu te prisustvuje
stručnim skupovima, savjetovanjima i seminarima,
– vodi evidenciju i dokumentaciju o korisnicima socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i
ravnatelja.

12. PRAVNIK (1) obavlja sljedeće poslove:

– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelj,
– rješava u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko-pravne zaštite,
– postupa po saznanjima ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupaka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja(djece),
– primjenjuje mjere obiteljsko-pravne zaštite sukladno Obiteljskom zakonu i mjere zaštite prava i dobrobiti djeteta uvažavajući najbolji interes djeteta,
– vodi postupke zaštite osobnih i imovinskih prava djece u pomanjkanju roditeljske skrbi, te zanemarene i zlostavljanje djece,
– provodi postupak o nadzoru nad izvršenjem roditeljske skrbi,
– provodi postupak o smještaju mlt. djece i mladeži na uslugu smještaja,
– provodi postupak radi zaštite maloljetne djece bez roditeljske skrbi (odluka o stavljanju pod skrbništvo, odluka o prestanku skrbništva, pribavljanje izvješća skrbnika),
– provodi postupak o smještaju djece i mladeži s tjelesnim , mentalnim ,osjetilnim i intelektualnim oštećenjem ili psihičkom bolesti u ustanove socijalne skrbi
– provodi postupke odobrenja opterećenja i otuđenja imovine maloljetne djece,
– provodi popis i opis imovine maloljetne osobe pod skrbništvom,
– vodi skrbničke knjige,
– podnosi prijedloge, tužbe ili ovršne prijedloge kojim inicira postupak pred sudom prema odredbama obiteljskog zakona,
– podnošenje kaznenih prijava iz područja prekršajne i kazneno-pravne zaštite djece,
– provodi postupak o imenovanju posebnog skrbnika djetetu prema odredbama Obiteljskog zakona,
– provodi postupak o posvojenju,
– vodi postupak priznanja očinstva,
– vodi zapisnik o nagodbi vezano za visinu uzdržavanja,
– provodi postupak priznavanja prava na privremeno uzdržavanje djece,
– provodi postupak o upućivanju maloljetnika sa problemima u ponašanju na opservaciju u odgojnu ustanovu kao i izrada rješenja o smještaju maloljetnika sa problemima u ponašanju u ustanovu socijalne skrbi,
– podnosi prijedloge sudu radi upućivanja maloljetnika sa problemima u ponašanju u ustanovu socijalna skrbi,
– obavlja rad na terenu,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi i daje izvješća o radu i korisnicima, kada je to potrebno,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i
ravnatelja.

13. PSIHOLOG (1,5) obavlja sljedeće poslove:

U poslovima zaštite djece, braka i obitelji

Sudjelovanje u postupcima :

– sudjeluje u postupcima obveznog savjetovanja te izradi izvješća,
– izrađuje izvješća, mišljenja i prijedloge s kojim roditeljem će živjeti mlt. djeca i na koji način će se ostvarivati osobni odnosi djeteta s drugim roditeljem,
– izrađuje izvješća i mišljenja i prijedloga o načinu ostvarivanja osobnih odnosa djeteta djedom,
bakom, sestrama, braćom, polusestrama i polu braćom te drugim osobama za koje je dijete emocionalno vezano
– sudjeluje u postupcima pokretanja sudu izvanparničnog postupka, predlaganja sudu radi oduzimanja prava roditeljima da žive s mlt. djecom i da ih odgajaju i povjeravanja mlt djece na odgoj i čuvanje drugoj osobi ili ustanovi socijalne skrbi,
– sudjeluje u postupcima predaje mlt. djece ako netko bez pravne osnove odbije predati dijete drugom roditelju,
– sudjeluje u postupcima pokretanja izvanparničnog postupka lišenja prava na roditeljsku skrb
– poduzima mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti Centra sukladno obiteljskom zakonu, izrađuje program mjere, prati izvršavanje mjere te obilazi obitelj po završetku mjere
– po zahtjevu suda sudjeluje u izradi mišljenja u postupcima imovinskih odnosa roditelja i djece
– sudjeluje u postupku davanju mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje te u postupku posvojenja djeteta,
– sudjeluje u postupcima ovrhe nad mlt djetetom,
– savjetovanje i pomaganje,
– vrši psihologijska testiranja i procjenu te daje mišljenja
– sastaje se s drugim članovima tima te donosi zaključke,
– sudjeluje u izradi sveobuvatne obiteljske procjene,
– organizira i provodi edukacije voditelja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta
– organizira i provodi edukacije udomitelja,
– surađuje s drugim institucijama (vrtići, škole, policija, bolnice, domovi zdravlja, ZZJZ, Crveni križ, drugim ustanovama socijalne skrbi)
– poslovi udomiteljstva (tesiranje potencijalnih udomitelja)
– obiteljsko pravna zaštita djece bez roditeljske skrbi, zbrinjavanje te pomaganje u prevladavanju teškoća u odrastanju,
– obavlja rad na terenu,
– obavlja poslove neposrednog skrbnika,
– prati zakone i druge propise u oblasti obiteljsko pravne i konzilijarne zaštite,
– prisustvuje stručnim seminarima, skupovima i surađuje s ustanovama socijalne skrbi, pravosudnim tijelima, državnim tijelima i dr.
– vodi dokumentaciju i evidenciju spisa i primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi te o istome daje prema potrebi svoja izvješća,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja.

U poslovima zaštite djece i mladih s PUP-om:

– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelj,
– sudjeluje u postupcima za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
– sudjeluje u postupcima smještaja djece s PUPom i djece bez odgovarajuće roditeljske
skrbi,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece), i primjeni
mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta uvažavajući najbolji interes djeteta
uvažavajući najbolji interes djeteta,
– sudjeluje u ranom pravovremenom otkrivanju djece i mladeži iz rizičnih skupina
(prepoznavanje rizičnih čimbenika za razvoj djeteta, dijagnostička obrada djece mladeži i
obitelji iz rizičnog okruženja, savjetovališni rad),
– obavlja psihologijsku obradu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju, izrađuje
mišljenje s prijedlozima mjera i postupanja,
– obavlja rad na terenu,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima,
– prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi i daje
izvješća o radu i korisnicima, kada je to potrebno,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i ravnatelja.

14. SOCIJALNI PEDAGOG (1) obavlja sljedeće poslove:

– obavezno se uključuje kao član stručnog tim kod sve djece i mladih s PUPom u obiteljsko
pravnoj i kazneno pravnoj zaštiti
– izrađuje stručna mišljenja kao dio timske sinteze
– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelj,
– sudjeluje u programiranju, izradi i provođenju preventivnih aktivnosti rizičnih ponašanja djece i mladeži i rad s rizičnim obiteljima u suradnji s drugim sudionicima na lokalnoj razini,
– sudjeluje u socijalno pedagoškom tretmanu, odnosno programu postupanju u okviru izvršavanja odgojnih mjera ili mjera obiteljsko pravne zaštite u radu s maloljetnikom, obitelji i osobama iz okruženja,
– uključuje se u timsku obradu kada je to nužno za rasvjetljavanje slučaja i predlaže primjerene oblike zaštite odnosno sankcije,
– izrađuje izvješća za potrebe državnog odvjetništva, suda za mladež, te za potrebe vještačenja (opservacije),
– prati i provodi izvršavanje posebnih obveza uvjetovanih u pred pripremnom postupku (od strane državnog odvjetništva),
– prisustvuje ispitanim postupcima u policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– prati i provodi odgojne mjere izrečene od sudova za mladež,
– uključuje se po potrebi u provođenju i praćenju izrečene mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjeni mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, a posebno mjera radi zaštite prava i dobrobiti djeteta uvažavajući najbolji interes djeteta,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici,
– vodi stručnu evidenciju i dokumentaciju, izrađuje izvješća o stanju i kretanju pojave problema u ponašanju u suradnji s drugim stručnim radnicima centra, predstavnicima lokalne zajednice, policijske uprave, udruga,
– sudjeluje u kontrolnom ročištu,
– sudjeluje u obilasku korisnika i prati prilike u kojima žive,
– obavlja radna terenu,
– pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava iz nadležnosti drugih tijela,
– sudjeluje u donošenju osobnog plana i programa rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju,
– sudjeluje u prepratama maloljetnika prilikom smještaja u domove,
– sudjeluje u proširenim stručnim timovima u domovima,
– sudjeluje na stručnim skupovima, seminarima i savjetovanjima,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– obavlja poslove za pokretanje pripremnog postupka za maloljetnike i mlpnl (sudionik) i prekršajnog postupka za mlt i mlpnl,
– rad s povratnicima-izvršiteljima kaznenih djela, odnosno mlt i mlpnl kojima je izrečena odgojna mjera,
– postpenalna zaštita,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi i daje izvješća o radu i korisnicima, kada je to potrebno,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Centra ili po nalogu voditelja i
ravnatelja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Radnici Centra su obvezni povjerene poslove i zadatke obavljati pravodobno i kvalitetno, sukladno standardima kvalitete socijalnih usluga, odredbama zakona i drugih propisa, te uputama ravnatelja.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Novska, Klasa: 012-01/14-01/2, Urbroj: 2176-141-06-01-14-4 od 30.12.2014. godine.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novska.

Predsjednica Upravnog vijeća:

_______________________________
Antonija Mirosavljević, prof.eduk.-rehab.

Na ovaj Pravilnik Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dalo je suglasnost svojim aktom KLASA: 550-06/19-01/57, URBROJ: 519-04-3-1-1/5-19-3 od 18.11.2019. godine.

Pravilnik je objavljena na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novska dana 22.11.2019. godine te je stupio na snagu dana 02.12.2019. godine, od kada se i primjenjuje.

Ravnateljica:

_____________________
Ljiljanka Žunić, dipl. soc. rad.

KLASA: 011-02/19-01/
URBROJ: 2176-137-06-01-19-2
Novska, 05.09.2019. godine

Ostali dokumenti: