Pravilnik o unutarnjem nadzoru u Centru za socijalnu skrb Novska

Na temelju članka 221. st. 1., čl. 222. st. 1 i st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/2016, 16/2017 i 130/17.) i članka 48. stavak 1. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska, na svojoj sjednici održanoj dana 12.02.2019. godine, donosi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem nadzoru ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se način ciljevi, djelokrug, sadržaj obavljanja unutarnjeg nadzora nad stručnim radom u Centru za socijalnu Novska, te osobe odgovorne za provođenje unutarnjeg nadzora nad stručnim radom u Centru za socijalnu skrb Novska, ( u daljnjem tekstu: Centar).

Članak 2.

Unutarnji nadzor nad stručnim radom u Centru vrši ravnateljica i za to imenovano Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Ravnateljica imenuje povjerenstvo posebnom Odlukom ovisno o unutarnjem nadzoru pojedinih odjela. Povjerenstvo čine voditelj unutarnjeg nadzora i dva člana stručna radnika.

Članak 3.

Unutarnji nadzor nad stručnim radom u Centru provodi se kao redovita djelatnost stručnih radnika i ravnateljice, u okviru poslova svakog radnika Centra.

Članak 4.

Ciljevi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom u Centru jesu:

– nadziranje pravilnog provođenja zakonskih propisa,
– praćenje kvalitete stručnog rada i poduzimanje mjera za poboljšanje istih,
– učinkovitost rješavanja pojedinih predmeta,
– ostvarivanje primjerene razine profesionalnog i stručnog pristupa korisnicima i radnicima Centra,
– praćenje stručnog osposobljavanja radnika,
– nadzor nad drugim poslovima iz djelatnosti socijalne skrbi koji proizlaze iz Ugovora o radu i općih akata Centra

Članak 5.

Prilikom provođenja unutarnjeg nadzora, Povjerenstvo za provođenje unutarnjeg nadzora ima pravo, pored praćenja rada iz članka 4. ovog Pravilnika, pregledati i radni prostor, dokumentaciju i evidenciju, poslovne knjige, registre, mape, prisustvovati pri radu radnika u radnom prostoru, radu na terenu kao i pravo uvida u obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada svakog pojedinog radnika.

Članak 6.

Povjerenstvo za provođenje unutarnjeg nadzora i ravnateljica ima pravo tijekom radnog vremena bez prethodne najave i bez dopuštenja radnika ulaziti u radni prostor radnika.

Članak 7.

Radnik koji onemogućava provođenje unutarnjeg nadzora čin težu povredu obveza iz radnog odnosa.

Članak 8.

O provedenom nadzoru sastavlja se zapisnik koji potpisuje ravnatelji i Povjerenstvo koje provodi nadzor kao i radnik nad čijim radom je izvršen nadzor. Ukoliko se uoče propusti i nedostatci u radu u zapisnik se unose mjere i rokovi za otklanjanje istih.

Po isteku rokova sastavlja se izviješće o postupanju po mjerama u zadanim rokovima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Izmjene i dopune ovog pravilnika donose se po istom postupku kao i sam Pravilnik a sukladno Statutu Centra.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novska.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem nadzoru Klasa: 011-02/17-01/3 Urbroj: 2176-137-06-01-17-1 od 3.5.2017. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Antonija Mirosavljević, prof.eduk.-rehab.

_________________________

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novska dana 12.02.2019. godine te je stupio na snagu dana 20.02.2019. godine.

RAVNATELJICA
Ljiljanka Žunić, dipl. soc. rad.

___________________________

KLASA: 011-02/19-01/2
URBROJ: 2176-137-06-01-19-2

Ostali dokumenti: