Temeljem članka 138. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/2013,152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017 i 130/17), članka 47. i članka 48. st. 2. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, Stručno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska na sjednici održanoj dana 05.02.2019. godine donijelo je

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA

Članak 1.

Pravilnikom o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se stručno usavršavanje i osposobljavanje radnika u Centru za socijalnu skrb Novska ( u daljnjem tekstu: Centar).

Članak 2.

Stručni radnici Centra imaju pravo i dužnost trajno se stručno usavršavati i osposobljavati kroz programe koje je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Članak 3.

Pod trajnim stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem podrazumijeva se pojedinačno i organizirano usavršavanje u struci u području socijalnog rada, socijalne pedagogije, psihologije, logopedije, edukacijske rehabilitacije, odgoja, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, savjetodavnog rada, upravljanja, socijalne politike i drugih područja važnih za učinkovito i kvalitetno obavljanje poslova u socijalnoj skrbi.

Članak 4.

Način i postupak stručnog osposobljavanja i usavršavanja stručnih radnika, sadržaj programa stručnog usavršavanja, kriterije i postupak izbora projekata edukacije koji će se financirati sredstvima državnog proračuna, kao i godišnji program stručnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi, donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi najkasnije do rujna tekuće godine za iduću godinu.

Članak 5.

Stručno usavršavanje i osposobljavanje radnika odvija se putem:

– doškolovanja na višem stupnju obrazovanja ovisno o vrsti i stupnju spreme koju radnik ima,
– seminara i tečajeva koje organiziraju određene institucije, a u svezi su sa poslovima koje radnik obavlja na svom radnom mjestu,
– savjetovanja, simpozija i kongresa na kojima se raspravljaju određena pitanja iz djelokruga rada Centra,
– individualnog usavršavanja praćenjem stručne literature i stručnih časopisa,
– studijskih putovanja i posjetama pojedinih institucija, konzultacija ili boravkom u određenim ustanovama.

Članak 6.

Doškolovati se mogu radnici koji žele steći viši stupanj stručnog obrazovanja, a njihovo doškolovanje u neposrednoj je vezi s poslovima koje obavlja u Centru.

Članak 7.

Radnici zainteresirani za stručno usavršavanje i osposobljavanje odnosno doškolovanje dužni su do 01. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Stručnom vijeću Centra s naznakom bitnih elemenata za stručno usavršavanje i osposobljavanje odnosno doškolovanje.

Nakon razmatranja zahtjeva radnika, Stručno vijeće donosi odluku o upućivanju na stručno usavršavanje i osposobljavanje uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva o snašanju troškova usavršavanja i osposobljavanja.

Članak 8.

Stručno vijeće dužno je pri utvrđivanju svojeg prijedloga procijeniti potrebe za određenim kvalifikacijama radnika, a sve u cilju uspješnog obavljanja djelatnosti Centra.

Stručno vijeće može odbiti zahtjev radnika za doškolovanje radi stjecanja stručnog obrazovanja koje nije potrebno Centru.

Članak 9.

Sa radnicima kojima je odobreno stručno usavršavanje na akademskim ili stručnim studijima, odnosno sa radnicima na doškolovanju sklapa se ugovor kojim se utvrđuju prava i obveze radnika i Centra.

Ugovor sadrži: naziv studija ili škole, godinu kada je radnik obvezan završiti studij ili školovanje, obveze radnika prema Centru nakon završetka školovanja te obveze radnika za slučaj prekida studija ili školovanja.

Članak 10.

Po završetku stručnog usavršavanja iz čl. 9. ovog Pravilnika, radnik kojem je odobreno stručno usavršavanje dužan je ostati u Centru najmanje dvostruko vremena od redovitog trajanja stručnog usavršavanja.

Ako radnik po završetku stručnog usavršavanja ne ostane na radu u Centru u vremenu utvrđenom u prethodnom stavku, dužan je vratiti cjelokupan iznos sredstava utrošenih za njegovo usavršavanje.

Članak 11.

Radnik je dužan vratiti utrošena sredstva za usavršavanje ako ne završi program stručnog osposobljavanja i usavršavanja, uključujući i samovoljno napuštanje programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja.

Iznimno od stavka 1. ovog članka ravnatelj Centra može, ako postoje opravdani razlozi, posebnom odlukom osloboditi radnika obveze vraćanja sredstava utrošenih za usavršavanje.

Članak 12.

Svaki radnik upućen na stručno usavršavanje i osposobljavanje putem seminara, savjetovanja, simpozija i sl. dužan je na isto se odazvati.
Radnik se može uputiti na stručno usavršavanje i osposobljavanje ako je to u interesu unapređivanja rada Centra.

Članak 13.

Individualno stručno usavršavanje radnika čini osnovu njihova usavršavanja, a provodi se praćenjem stručne literature i časopisa.

Centar prema svojim mogućnostima osigurava potrebna sredstva i opremu, stručnu literaturu i ostalo za stručno usavršavanje radnika.

Članak 14.

Radnici kojima je odobreno stručno usavršavanje i osposobljavanje imaju prava u skladu sa Pravilnikom o radu.

Članak 15.

Osoba koja se prvi put zaposli u Centu u zanimanju za koje se školovala, osposobljava se za rad u Centru kroz pripravnički staž.

Stručno osposobljavanje pripravnika provodi se radi njihovog osposobljavanja za samostalan rad.

Pripravnik se osposobljava za rad na način i u trajanju propisanom zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima Centra.

Članak 16.

Pripravnički staž može se provoditi i kao stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: stručno osposobljavanje za rad) o čemu se sklapa ugovor u pisanom obliku.

Članak 17.

Pripravnici odnosno polaznici stručnog osposobljavanja za rad nakon isteka pripravničkog staža odnosno stručnog osposobljavanja za rad stječu pravo polaganja stručnog ispita pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva.

Sadržaj i način provođenja pripravničkog staža u djelatnosti socijalne skrbi te sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita propisuje pravilnikom ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Članak 18.

Sredstva za provedbu stručnog usavršavanja osiguravaju se u proračunu za svaku kalendarsku godinu.

Članak 19.

Radnici kojima je odobreno stručno usavršavanje i osposobljavanje imaju prava u skladu s Pravilnikom o radu.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra.

Članak 21.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrši se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra dana 05.02.2019. godine i stupio je na snagu dana 13.02.2019. godine.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje se primjenjivati Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika Centra za socijalnu skrb Novska, Klasa: 011-02/17-01/5, Urbroj: 2176-137-06-01-16-1, od 14.12.2017 godine.

Predsjednica Stručnog vijeća
Božica Ivaštinović, mag. soc. rada

__________________________________

KLASA: 011-02/19-01/4
URBROJ: 2176-137-06-01-19-2

Ostali pravilnici: