Pravilnik o službenoj tajni Centra za socijalnu skrb Novska

Na temelju članka 132. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17, 130/17), članka 47. i čl. 48. st. 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, ravnateljica Centra po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novska od 12.02.2019. godine, donosi

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ TAJNI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o službenoj tajni ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuju se:

– vrste tajni
– mjere i postupci za zaštitu tajnih podataka
– osobe koje mogu biti upoznate s tajnim podacima.

II. VRSTE TAJNI

Članak 2.

Tajni podaci Centra prema vrsti su:

– Službena tajna
– Poslovna tajna
– Profesionalna tajna

Članak 3.

Službena tajna su :

– sve ono što je kao službena tajna određeno zakonom ili drugim propisom
– sve ono što je kao službena tajna određeno općim aktima pravnih osoba i drugih tijela, organizacija i institucija
– podaci i isprave posebno označeni kao službena tajna od strane državnih tijela ili pravnih osoba, drugih tijela, organizacija i institucija
– svi podaci i saznanja prikupljeni stručnim radom za potrebe stručnog rada, akti Centra doneseni u odnosu na pojedinog korisnika ili klijenta, kojima su izrečene mjere ili priznata prava i usluge.

Članak 4.

Poslovnu tajnu čine:

– podaci koji sadrže ponudu na natječaj ili javno nadmetanje i to do objavljivanja njihovog rezultata,
– podaci koje su djelatnici Centra saznali od drugih pravnih osoba,
– podaci koji se odnose na poslove koje bi djelatnici Centra obavili za potrebe tijela RH ako su zaštićeni odgovarajućim stupnjem tajnosti,
– podaci koji su zakonom, drugim propisima ili općim aktom utvrđeni tajnim podacima od posebnog značenja.

Članak 5.

(1) Profesionalnu tajnu predstavljaju podaci i saznanja:

– o osobi korisnika, nalazi i mišljenja, rezultati i ispitivanja ličnosti, liječnički nalazi i dijagnoze, bilješke i drugi materijali socijalnih i drugih stručnih radnika,
– o obiteljskom životu korisnika: imovno stanje, međusobni odnosi i položaj članova u obiteljskim odnosima i drugo što se sazna o osobnim svojstvima pojedinih članova obitelji.

(2) Profesionalnu tajnu predstavlja sve ono što bi iznošenjem moglo povrijediti dostojanstvo i čast ili nepovredivost osobnog života stranke u postupku, kao i ono čijim bi se iznošenjem mogli povrijediti interesi maloljetne djece.

Članak 6.

(1) Svi zaposlenici Centra dužni su čuvati službenu, poslovnu i profesionalnu tajnu bez obzira na koji način su saznali za isprave ili podatke koji se smatraju službenom, poslovnom, odnosno profesionalnom tajnom.

(2) Dužnost čuvanja službene, poslovne i profesionalne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Centru.

(3) Odavanje službene, poslovne, odnosno profesionalne tajne predstavlja težu povredu radnih obveza.

Članak 7.

Uvide u spise predmeta upravnog postupka imaju samo stranke u tom postupku u prisustvu djelatnika Centra koji bilješkom naznačuju da je izvršen uvid u spis u njezinom prisustvu.

Članak 8.

(1) Pravo na uvid u spis ima i svaka druga fizička ili pravna osoba koja dokaže svoj pravni interes ako za to postoji opravdan razlog.

(2) Stranka i svaka druga zainteresirana pravna ili fizička osoba koja učini vjerojatnim svoj pravni interes u predmetu ima pravo biti obaviještena o tijeku postupka.

(3) Stranka i svaka druga zainteresirana pravna ili fizička osoba iako učini vjerojatnim svoj pravni interes nema pravo na uvid u spis ako spis sadrži podatke koji predstavljaju profesionalnu tajnu sukladno članku 5. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Nije dozvoljeno razgledavati niti prepisivati zapisnik o vijećanju i glasovanju, službene referate, nacrte rješenje te druge spise koji se vode kao povjerljivi, ako bi se time mogla omesti svrha postupka ili se to protivi javnom interesu.

Članak 10.

Nije dozvoljeno razgledavati niti prepisivati spise koji se vode u postupcima radi obiteljsko pravne zaštite maloljetne djece, ako bi se time mogla omesti svrha postupka ili bi to moglo proizvesti učinke suprotne interesima maloljetne djece.

Članak 11.

U postupcima obveznog savjetovanja prije razvoda braka i obveznog savjetovanja prije pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom punomoćnici bračnih drugova odnosno punomoćnici roditelja djeteta nemaju pravo razgledavati niti prepisivati spise.

Članak 12.

Pravo razgledavati i o svom trošku prepisati nalaz i mišljenje vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi imaju vještačene osobe i zakonski zastupnici vještačene djece i osoba lišenih poslovne sposobnosti.

Članak 13.

(1) Uvid u spise iz članka 7., 8. i 12. Ovog Pravilnika obavlja se u službenim prostorijama Centra pod nadzorom ovlaštenog zaposlenika Centra u tijeku postupka ili nakon njegovog okončanja.

III. MJERE I POSTUPCI ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Članak 14.

Ako tajni podatak nestane ili bude otkriven, ravnatelj Centra dužan je pokrenuti postupak kojim će se utvrditi okolnosti zbog kojih je došlo do nestanka, odnosno neovlaštenog otkrivanja tajnog podatka, osigurati čuvanje tragova te poduzeti mjere potrebne za otklanjanje mogućih štetnih posljedica i o tome izvješćuje:

– Ured za nacionalnu sigurnost, ako se radi o podatku koji je utvrđen državnom tajnom, vojnom ili službenom tajnom stupnja „vrlo tajno“
– Ministarstvu obrane, ako se radi o podatku koji je utvrđen državnom ili vojnom tajnom bilo kojeg stupnja tajnosti,
– Ministarstvu unutarnjih poslova ako se radi o podatku koji je utvrđen državnom ili službenom tajnom bilo kojeg stupnja tajnosti.

Članak 15.

Nadzor nad provedbom zaštite tajnih podataka obavlja ravnatelj Centra ili osoba koju on pismeno ovlasti.

Članak 16.

(1) Svaki zaposlenik Centra dužan je čuvati državnu, vojnu, službenu, poslovnu ili profesionalnu tajnu, bez obzira na koji je način saznao tajni podatak, pribavio ili stekao mogućnost uvida u tajne podatke, a nedvojbeno je da se radi o tajni.

(2) Mjere zaštite i postupak zaštite obvezni su za svakog tko takav podatak koristi ili mu postane dostupan.

(3) Odavanje poslovne tajne ima za sobom posljedicu raskida ugovora o radu i kaznenu odgovornost.

Članak 17.

(1)Obveza čuvanja tajnosti podataka traje dok ravnatelj Centra ili osoba koju on zaduži ne odredi da je prestala potreba za čuvanjem njegove tajnosti.

(2) Za službenu i poslovnu tajnu obveza može prestati protekom roka od prestanka obavljanja dužnosti, službe ili zaposlenja zaposlenika kojemu su tajni podaci bili poznati, ako zakonom ili drugim na zakonu utemeljenom propisu ili ovim Pravilnikom nije što drugo određeno i to:

– za podatke koji su utvrđeni službenom tajnom- 5 godina od dana prestanka dužnosti, službe ili zaposlenja u tijeku čiji je podatak zaštićen određenim stupnjem tajnosti,
– za podatke koji su utvrđeni poslovnom tajnom- 1 godinu od prestanka službe ili zaposlenja u tijeku čiji je podatak zaštićen određenim stupnjem tajnosti.

IV. OSOBE KOJE MOGU BITI UPOZNATE S TAJNIM PODACIMA

Članak 18.

Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćenje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se to priopćavanje obavlja fizičkim ili pravnim osobama kojima se takvi podaci mogu ili moraju priopćiti:

– na temelju zakona ili drugih propisa,
– na temelju ovlasti iz dužnosti koju obavljaju, položaja na kojem se nalaze ili radnog mjesta na kojem su zaposleni.

Članak 19.

(1) Neće se smatrati povredom čuvanja tajne na stručnom vijeću, ako je takvo priopćavanje tajne nužno i ulazi u djelokrug rada stručnog vijeća utvrđeno Statutom i poslovnikom.

(2) Ovlašteni radnik koji na stručnom vijeću priopćava podatke koji se smatraju poslovnom tajnom, dužan je upozoriti nazočne da se ti podaci smatraju vrstom tajne, a nazočni su dužni ono što tom prilikom saznaju čuvati kao tajnu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra.

Članak 21.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavljaju se na način i prema postupku predviđenom za njegovo donošenje.

RAVNATELJICA
LjiljankaŽunić, dipl. soc. rad.

__________________________

Na ovaj Pravilnik Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska dalo je prethodnu suglasnost na sjednici održanoj dana 12.02.2019. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Antonija Mirosavljević, prof. eduk.- rehab.

_______________________________

Ostali dokumenti: