Poslovnik o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novska

Na temelju članka 131. stavak 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/2016 , 16/2017 i 130/2017.) i članka 48. stavak 1. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska na sjednici održanoj dana 12.02.2019. godine, donosi

POSLOVNIK o radu Upravnog vijeća

Članak 1.

Poslovnikom o radu Upravnog vijeća ( u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novska ( u daljnjem tekstu: Upravno vijeće).

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve članove Upravnog vijeća, ravnatelja Centra i ostale osobe koje su nazočne sjednicama Upravnog vijeća.

Članak 3.

Članovi Upravnog vijeća imaju prava i dužnosti biti nazočni sjednicama Upravnog vijeća te sudjelovati u raspravi i odlučivanju o svim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Ako član Upravnog vijeća ne može biti nazočan na sjednici, dužan je o tome pravodobno izvijestiti predsjednika Upravnog vijeća, odnosno zamjenika predsjednika.

Članak 4.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 • priprema sjednice
 • saziva i vodi sjednice
 • utvrđuje da li je sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
 • predlaže dnevni red sjednice
 • brine o tijeku rasprave na sjednici
 • formulira prijedlog odluka o kojima se glasuje
 • utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Upravno vijeće
 • brine o primjeni ovog Poslovnika u radu Upravnog vijeća

Ako je predsjednik odsutan ili spriječen, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

Članak 5.

Upravno vijeće radi u sjednicama koje saziva predsjednik.

Predsjednik saziva sjednicu po ukazanoj potrebi, a obavezno svaka tri mjeseca kao i na pisani zahtjev ravnatelja ili barem tri člana Upravnog vijeća.

Članak 6.

Predsjednik u suradnji s ravnateljem Centra priprema sjednicu, sastavlja prijedlog dnevnog reda te određuje izvjestitelja po pojedinim točkama predloženog dnevnog reda.

Ravnatelj Centra osigurava da se u Centru, sukladno naputcima predsjednika, izrade pozivi i materijali potrebni za raspravu i odlučivanje na sjednici Upravnog vijeća.

Članak 7.

Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se svim članovima Upravnog vijeća najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

U hitnim slučajevima, predsjednik može sazvati sjednicu i u kraćem roku, pismeno ili usmeno odnosno telefonskim putem te predložiti dnevni red na samoj sjednici.

Iznimno u hitnim slučajevima sjednica Upravnog vijeća može se održati telefonski.

Članak 8.

Na sjednicu se obavezno poziva ravnatelj Centra koji sudjeluje u radu Upravnog vijeća, ali bez prava odlučivanja.

Predsjednik može na sjednicu pozvati i druge osobe radi davanja stručnih mišljenja i podataka o pojedinim pitanjima dnevnog reda sjednice.

Članak 9.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje koliko je članova Upravnog vijeća nazočno te da li je nazočan potreban broj članova za održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje.

Ako sjednici nije nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje, sjednica se odgađa za vrijeme koje odredi predsjednik.

Članak 10.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik čita prijedlog dnevnog reda sjednice i poziva članove Upravnog vijeća da iskažu svoje prijedloge za njegovu izmjenu ili dopunu.

O usvajanju dnevnog reda te predloženim izmjenama ili dopunama dnevnog reda odlučuju članovi Upravnog vijeća javnim glasovanjem.

Dnevni red je usvojen ako je za njega glasovala natpolovična većina svih članova Upravnog vijeća.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice predsjednik objavljuje da se prelazi na rad po pojedinim točkama dnevnog reda.

Članak 11.

Prva točka dnevnog reda je verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice i izvješće ravnatelja o radu Centra i izvršavanju odluka Upravnog vijeća u razdoblju između dvije sjednice.

Članak 12.

Rasprava na sjednici Upravnog vijeća vodi se prema utvrđenom dnevnom redu.

Predsjednik otvara raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda i daje riječ članovima Upravnog vijeća prema redoslijedu prijave.

Članovi Upravnog vijeća mogu govoriti i tražiti potrebna objašnjenja o svim pitanjima u svezi s točkom o kojoj se raspravlja.

Ako se član Upravnog vijeća u svojoj raspravi udaljava od pitanja o kojem se raspravlja ili je nepotrebno opširan ili vrijeđa nekog od nazočnih na sjednici, predsjednik će ga opomenuti, a u slučaju nepoštovanja opomene, oduzet će mu se riječ.

Predsjednik može odobriti sudjelovanje u raspravi i ostalim osobama nazočnim na sjednici.

Članak 13.

Kada predsjednik ocjeni da je pojedina točka dnevnog reda dovoljno raspravljana, predlaže da se rasprava o tome zaključi i pristupi donošenju odluke.

Predsjednik formulira prijedlog odluke i daje ga na glasovanje uz navođenje odredbe statuta o potrebnom broju glasova za donošenje odluke ( većinom glasova ukupnog broja članova).

Članak 14.

U slučaju da Upravno vijeće odlučuje o pravu nekog od člana Upravnog vijeća, isti se mora suzdržati od prava glasovanja.

Članak 15.

Na sjednicama se u pravilu glasuje javno (dizanjem ruke).

Predsjednik poziva članove Upravnog vijeća da se prvo izjasne tko je „ za “ prijedlog zatim tko je „ protiv “ prijedloga te na kraju tko se suzdržao od glasovanja.

Upravno vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Tajno se glasuje na glasačkim listićima na kojima su riječi „za“ i „ protiv“, a članovi Upravnog vijeća trebaju zaokružiti jednu od navedenih riječi. Glasačke listiće priprema i glasovanje provodi komisija od tri člana koju imenuje Upravno vijeće iz svojih redova.
Nakon završetka javnog ili tajnog glasovanja, predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja o prijedlogu.

Članak 16.

Nakon što bude provedena rasprava i donesene odluke prema svim točkama dnevnog reda, predsjednik zaključuje sjednicu Upravnog vijeća.

Članak 17.

O radu na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i predsjednik Upravnog vijeća.

Zapisnik o radu Upravnog vijeća vodi osoba koju u dogovoru s ravnateljem Centra odredi predsjednik Upravnog vijeća.
Z

apisnik se vodi pod klasom i urudžbenim brojem predmeta o sazivanju sjednice Upravnog vijeća.

Članak 18.

Zapisnik sadrži:

 • redni broj sjednice
 • datum i mjesto održavanja sjednice, sat početka i završetka sjednice
 • imena i prezimena nazočnih i odsutnih članova Upravnog vijeća te drugih osoba nazočnih na sjednici
 • utvrđeni dnevni red
 • zaključak o verifikaciji zapisnika s prethodne sjednice
 • kratak prikaz izvješća i provedene rasprave po svakoj točki dnevnog reda
 • donesene odluke po svakoj točki dnevnog reda
 • potpis predsjednika i zapisničara.

Članak 19.

Zapisnik se izrađuje u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice, a dostavlja se svim članovima Upravnog vijeća s pozivom na slijedeću sjednicu.

Članak 20.

Rad Upravnog vijeća je javan.

Javnost rada može se isključiti kada Upravno vijeće raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu.

O isključenju javnosti odlučuje Upravno vijeće.

Članak 21.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Novska.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu upravnog vijeća, Klasa: 011-02/17-01/1, Urbroj: 2176-137-06-01-17-1 od 03.05.2017. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Antonija Mirosavljević, prof. eduk.-rehab.

___________________________

Ovaj Poslovnika objavljen je na oglasnoj ploči dana 12.02.2019. godine te je stupio na snagu dana 20.02.2019. godine.

RAVNATELJICA:
Ljiljanka Žunić, dipl. soc. rad.

__________________________

KLASA: 011-02/19-01/6
URBROJ: 2176-137-06-01-19 -2

Ostali dokumenti: