Temeljem članka 138. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017 i 130/2017), članka 47. i članka 48. st. 2. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, Stručno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska ( u daljnjem tekstu: Stručno vijeće), na sjednici održanoj dana 05.02.2019. godine, donijelo je slijedeći

POSLOVNIK O RADU STRUČNOG VIJEĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Stručnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novska (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se:

– sastav Stručnog vijeća,
– mjesto održavanja sjednica,
– sazivanje sjednica,
– dnevni red,
– prava i dužnosti članova Stručnog vijeća
– tijek sjednica,
– zapisnik

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovom Poslovniku koji imaju rodni izričaj odnose se na jednak način na muški i ženski rod bez obzira u kojem se rodu koriste.

Članak 3.

Odredbe ovog Poslovnika obvezatne su za sve članove Stručnog vijeća, kao i za druge osobe koje sudjeluju u njegovom radu.
Svi članovi Stručnog vijeća brinu i odgovaraju za primjenu ovog Poslovnika.

II SASTAV VIJEĆA

Članak 4.

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra za socijalnu skrb.

Članak 5.

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:
– stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima
– ustroj centra za socijalnu skrb
– najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb
– godišnjem planu i programu rada centra za socijalnu skrb
– potrebi stručnog usavršavanja
– drugim pitanjima utvrđenim statutom centra za socijalnu skrb
– donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

III MJESTO ODRŽAVANJA SJEDNICA

Članak 6.

Sjednice Stručnog vijeća održavaju se u sjedištu Centra za socijalnu skrb Novska.
Predsjednik Stručnog vijeća može odlučiti da se u izuzetnim ili opravdanim slučajevima sjednica održi izvan sjedišta Centra.

IV SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 7.

Sjednice Stručnog vijeća saziva i njima rukovodi predsjednik, odnosno, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Stručnog vijeća.

Članak 8.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Stručnog vijeća biraju se na prvoj sjednici Stručnog vijeća.
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na period od dvije godine.

Članak 9.

Sjednice Stručnog vijeća sazivaju se po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sazivati sjednicu na zahtjev ravnatelja Centra, odnosno, većine članova Stručnog vijeća.

Članak 10.

Sjednica Stručnog vijeća saziva se u pravilu telefonom ili usmenim putem.

Članak 11.

Poziv na sjednicu Stručnog vijeća, osim članovima Stručnog vijeća, dostavlja se ravnatelju Centra, te drugim osobama ukoliko se ukaže potreba za njihovim sudjelovanjem.

Članak 12.

Poziv na sjednicu dostavlja se najmanje 3 dana prije održavanja sjednice, osim u hitnim slučajevima kada se može sazvati odmah.
Članak 13.

Pozivu za sjednicu Stručnog vijeća prilaže se, ukoliko je to potrebito, i pisani materijal na osnovu kojeg se članovi mogu pripremiti za sudjelovanje u razmatranju i odlučivanju o pitanjima iz dnevnog reda.

V DNEVNI RED

Članak 14.

Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik Stručnog vijeća.

Članak 15.

U prijedlog dnevnog reda sjednice Stručnog vijeća unosi se, u pravilu, obavijest o realizaciji mišljenja i prijedloga koje je donijelo Stručno vijeće na prethodnim sjednicama.

VI PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA STRUČNOG VIJEĆA

Članak 16.

Predsjednik Stručnog vijeća otvara, vodi i zaključuje sjednicu.
U vođenju sudjeluje predsjednik:
– utvrđuje da je nazočan potreban broj članova Stručnog vijeća za održavanje sjednice,
– brine se da se rad na sjednicama odvija prema dnevnom redu,
– brine o pravilnom formiranju iznesenih mišljenja i prijedloga,
– potpisuje akte koje donosi Stručno vijeće.

Članak 17.

Član Stručnog vijeća dužan je redovito biti nazočan sjednicama i sudjelovati u raspravljanju.
Član koji nije u mogućnosti biti nazočan na sjednicama dužan je o tome unaprijed izvijestiti predsjednika.

Članak 18.

Članovi Stručnog vijeća imaju pravo da na sjednici predlože izmjene i dopune dnevnog reda.

Članak 19.

U toku rasprave po pojednim točkama dnevnog reda članovi Stručnog vijeća mogu tražiti sva potrebna objašnjenja u svezi s točkom o kojoj se raspravlja od ravnatelja Centra ili od drugih stručnih djelatnika, ukoliko su nazočni na sjednici.

VII NAČIN RADA STRUČNOG VIJEĆA

Članak 20.

U pravilu Stručno vijeće radi na zatvorenim sjednicama.
Stručno vijeće može odlučiti da sjednica može biti javna.

Članak 21.

Stručno vijeće može raspravljati te donositi mišljenje i prijedlog samo ako je sjednici nazočna većina svih članova Stručnog vijeća.

Članak 22.

Stručno vijeće formulira mišljenja i prijedloge većinom glasova prisutnih članova Stručnog vijeća.
Svaki član Stručnog vijeća ima samo jedan glas.

VIII TIJEK SJEDNICE

Članak 23.

Prije otvaranja sjednice, predsjednik Stručnog vijeća utvrđuje broj nazočnih članova kao i svaku promjenu u njihovom broju do koje dođe u tijeku trajanja sjednice.

Članak 24.

U nastavku rada, predsjednik Stručnog vijeća čita prijedlog dnevnog reda i poziva članove da se o njemu izjasne.
Ako pojedini članovi predlože izmjenu ili dopunu dnevnog reda, predsjednik daje na glasovanje prijedlog, a po tom proglašava utvrđeni dnevni red.

Članak 25.

Daljnji rad na sjednici teče po pojedninim točkama dnevnog reda, a nakon rasprave, predsjednik stručnog vijeća utvrđuje formulaciju odluke, mišljenja ili prijedloga donesenog po zaključenoj raspravi.
Prijedlog formulacije odluke, mišljenja ili prijedloga predsjednik Stručnog vijeća daje na glasovanje.

Članak 26.

Na sjednicama stručnog vijeća glasuje se javno, dizanjem ruku.
Predsjednik Stručnog vijeća može odlučiti da se za pojedine odluke glasuje tajno.

IX ZAPISNIK

Članak 27.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a osobito:
– redni broj sjednice,
– dan, mjesec, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
– imena prisutnih i odsutnih članova Stručnog vijeća, kao i drugih osoba pozvanih na sjednicu,
– konstantaciju predsjednika na sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Stručnog vijeća za održavanje sjednice,
– konstataciju o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice i eventualne primjedbe na taj zapisnik,
– predloženi i usvojeni dnevni red sjednice,
– imena diskutanata te sažetak rasprave,
– zaključke o pojedinim točkama dnevnog reda,
– naznaku vremena kada je sjednica zaključena,
– potpis osobe koja je vodila sjednicu i potpis zapisničara.

Članak 28.

Zapisnik Stručnog vijeća dostavlja se ravnatelju centra i svim članovima Stručnog vijeća.

Članak 29.

Zapisnici sa sjednica Stručnog vijeća sa svim prilozima čuvaju se u arhivi Centra kao dokumentacija trajne vrijednosti.

Članak 30.

Na osnovi zapisnika sa sjednice Stručnog vijeća, stručni djelatnici svaki u okviru svojih poslova i radnih zadataka izrađuju odluke, odnosno mišljenja i prijedloge.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Izmjene ili dopune ovog Poslovnika donose se na isti način na koji je donijet Poslovnik.

Članak 32.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Stručnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novska, Klasa: 011-02/17-01/6, Urbroj: 2176-137-06-01-16-1, od 14.12. 2017. godine.

Predjednica Stručnog vijeća:
Božica Ivaštinović, magistara soc.rada

____________________________

KLASA: 011-02/19-01/3
URBROJ: 2176-137-06-01-19-2

Ostali dokumenti: