Select Page

Popis nekretnina

Popis nekretnina Centra za socijalnu skrb Novska

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Tina Ujevića 1/a, 44330 NOVSKA
KLASA: 011-02/22-01/1
URBROJ: 2176-137-06-03-22-2
Novska, 24.02.2022. godine

Temeljem čl. 42. st. 2. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska (KLASA: 011-02/21-01/1, URBROJ: 2176-137-06-01-21-9 od dana 28.10.2021. godine), odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti („NN“ 111/18) i odredbi Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („NN“ 95/19), donosi se sljedeći

POPIS NEKRETNINA U VLASNIŠTVU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA

Centar za socijalnu skrb Novska, OIB: 14153105428, nositelj je prava vlasništva jedne nekretnine u suvlasničkom dijelu 74/10000 etažno vlasništvo (E-9) i u suvlasničkom dijelu 604/10000 etažno vlasništvo (E-10), a koja je uknjižena u katastarsku općinu broj 338478, Novska, broj ZK uloška 5067, broj katastarske čestice 5150, broj D.L. 20., kao zgrada mješovite uporabe, na adresi Trg Đure Szabe, kbr. 7, ukupne površine 552 m2.

Etažu broj 9 čini: prostor broj 2 na 1. katu oznake P2, sveukupne netto korisne površine 12,57 m2, označeno u grafičkom dijelu ljubičastom bojom (šrafirano kosim linijama).

Etažu broj 10 čini: poslovni prostor broj broj 4 na 1. katu oznake PP4, površine 94,78 m2, neodvojivo povezan sa sporednim dijelom – tri balkona ukupne površine 16,87 m2, sveukupne neto korisne površine 103,22 m2, označeno u grafičkom dijelu svijetlo plavom bojom (šrafirano vertikalnim linijama).

Centar za socijalnu skrb Novska uknjižen je kao nositelj prava vlasništva na prethodno spomenutoj nekretnini temeljem zapisnika broj Z-1578/2014/5067.

Navedena nekretnina dana je na korištenje Gradu Novska temeljem Ugovora o korištenju poslovnog prostora od dana 15.01.2021. godine, na određeno vrijeme od 5 godina s početkom od 15.01.2021. godine, a za potrebe provođenja projektnih aktivnosti predviđenih projektom „Dom izvan doma“ UP.02.2.2.06.0404 na kojemu je Grad Novska nositelj projekta, a Centar partner.

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.

Prilog:
1. Izvadak iz BZP-a: suvlasnički udio redni broj: 9, 10, sa stanjem na dan 23.02.2022. godine,
2. Ugovor o korištenju poslovnog prostora od dana 15.01.2021. godine.

Skip to content