Select Page

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Novska, Tina Ujevića 1/a
KLASA: 400-02/21-01/4
URBROJ: 2176-137-01-01-21-1
Novska, 20. prosinca 2021.
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“NN” 120/16) i čl. 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska (KLASA: 011-02/21-01/1, URBROJ: 2176-137-06-01-21-1 od dana 28.10.2021. godine, a sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“NN” 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Novska od dana 17.04.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska, donosi
 Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
                 
Ev. broj nabave CPV oznaka Predmet nabave  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a Planirana vrijednost s PDV-om Vrsta
postupka
planira li se predmet podijeliti na grupe Ugovor/  Okvirni sporazum/ narudžbenica Financira li se iz EU fondova Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/22  09310000-5 Električna energija 15.800,00 17.860,00 direktno ugovoranje ne Ugovor na temelju okvirnog sporazuma ne 01.01.2022. 2 godine
2/22  09123000-7 Plin 21.632,00 27.040,00 direktno ugovoranje ne Ugovor na temelju okvirnog sporazuma ne 01.01.2022. 2 godine
3/22  09100000-0 Gorivo 12.280,00 14.100,00 OJN ne Ugovor ministarstva ne   1 godinu
4/22  64110000-0 Poštarina 50.000,00 50.000,00 direktno ugovoranje ne Ugovor na temelju okvirnog sporazuma ne 01.02.2022. 2 godine
5/22  50000000-5 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 48.000,00 60.000,00 jednostavna
nabava
da narudžbenica ne 01.01.2022. 1 godinu
6/22  98390000-3 Usluge čuvanja imovine i osoba 83.200,00 104.000,00 jednostavna
nabava
ne Ugovor ne 20.12.2021. 1 godinu
7/22  66516100-1 Obv. osiguranje od auto. odg.i i kasko osiguranje 2.560,00 3.200,00 direktno ugovoranje ne Ugovor na temelju okvirnog sporazuma ne 01.01.2022. 1 godinu
Procijenjene vrijednosti plana nabave su iznosi koje naručitelj planira na godišnjoj razini za predmetnu nabavnu kategoriju.
Centar za socijalnu skrb Novska će tijekom 2021. godine, robe radove i usluge u postupku jednostavne nabave, nabavljati neposrednom narudžbom od dobavljača, zaključivanjem odgovarajućeg ugovora,putem središnje javne nabave ili putem objedinjene javne nabave koju provodi nadležno ministarstvo.
                                                                                                     
Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag.psych.
Skip to content