Select Page

1. izmjena i dopuna Plana nabave 2022

1. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Novska, Tina Ujevića 1/a
KLASA: 400-02/22-01/2
URBROJ: 2176-137-06-03-22-2
Novska, 29. ožujak 2022.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“NN” 120/16) i čl. 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska (KLASA: 011-02/21-01/1, URBROJ: 2176-137-06-01-21-1 od dana 28.10.2021. godine, a sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“NN” 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Novska od dana 17.04.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska, donosi

1. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

Ev. broj nabave CPV oznaka Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a Planirana vrijednost s PDV-om

Vrsta 

postupka

planira li se predmet podijeliti na grupe Ugovor/  Okvirni sporazum/ narudžbenica Financira li se iz EU fondova Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/22 09310000-5 Električna energija 20.265,49 22.900,00 direktno ugovoranje ne Ugovor na temelju okvirnog sporazuma ne 01.01.2022. 1 godina
2/22 09123000-7 Plin 33.520,00 41.900,00 direktno ugovoranje ne Ugovor na temelju okvirnog sporazuma ne 01.01.2022. 1 godina
3/22 09100000-0 Gorivo 15.200,00 19.000,00 OJN ne Ugovor ministarstva ne   1 godina
4/22 64110000-0 Poštarina 68.658,90 68.658,90 direktno ugovoranje ne Ugovor na temelju okvirnog sporazuma ne 01.03.2022. 1 godina

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag.psych

Skip to content