Plan nabave Centra za socijalnu skrb Novska za 2021. godinu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
Novska, Tina Ujevića 1/a

KLASA: 400-02/17-01/5
URBROJ: 2176-137-08-01-19-1
Novska, 30. prosinca 2020.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) donosi se

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Procijenjene vrijednosti plana nabave su iznosi koje naručitelj planira na godišnjoj razini za predmetnu nabavnu kategoriju.
Centar za socijalnu skrb Novska će tijekom 2021. godine, robe radove i usluge u postupku jednostavne nabave, nabavljati neposrednom narudžbom od dobavljača, zaključivanjem odgovarajućeg ugovora,putem središnje javne nabave ili putem objedinjene javne nabave koju provodi nadležno ministarstvo.

Ravnateljica
Martina Antolković Hršak, mag.psych.

Ostali planovi nabave: