CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA

FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINANCIRANJA

ZBIRNI PREGLED

Razdjel:

10208 Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku, Proračunski korisnici u soc.skrbi

12000 Decentralizirane funkcije centra – materijalni rashodi

Izvor financiranja Razdjel Naziv 2020. 2021. 2022.
11

10208

 

12000

Proračunski prihodi

Nabava nefin. imovine

Decentralizirane funkcije – mat. i fin.izdaci

17.682.463,00

174.000,00

491.528,00

17.678.863,00

491.528,00

17.699.563,00

491.528,00

 

43 10208 Ostali prihodi za posebne namjene 936.000,00 930.500,00 930.000,00
52 10208 Ostali prihodi 12.100,00 1.100,00 0,00
    Sveukupno 19.296.091,00 19.101.991,00 19.121.091,00