Plan rashoda – zbirni pregled – za nabavu nefinancijske imovine za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu

PLAN RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

ZBIRNI PREGLED

Razdjel: 10208 Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku, Proračunski korisnici u soc.skrbi

Izvor financiranja

Razdjel

Naziv

2018.

2019.

2020.

O

10208

Ostali prihodi

116.700,00

5.000,00

5.000,00

   

Sveukupno

116.700,00

5.000,00

5.000,00