Financijski plan – zbirni pregled – po izvorima financiranja za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINANCIRANJA

ZBIRNI PREGLED

Razdjel:

10208 Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku, Proračunski korisnici u soc.skrbi
12000 Decentralizirane funkcije centra – materijalni rashodi

Izvor financiranja

Razdjel

Naziv

2018.

2019.

2020.

11

10208
12000

Proračunski prihodi

15.301.235,00

15.292.625,00

15.291.243,00

O

10208

Ostali prihodi

3.140,00

4.800,00

4.800,00

43

10208

Ostali prihodi za posebne namjene

910.000,00

910.000,00

910.000,00

52

10208

Ostali prihodi

12.527,00

12.527,00

12.527,00

   

Sveukupno

16.226.902,00

16.219.952,00

16.218.570,00