Financijski plan Centra za socijalnu skrb Novska za 2018. godinu po izvorima financiranja

ŠIFRA
IZVORA
IZVORI FINANCIRANJA 2018. G.
1 2 3
11 Proračunski prihodi 14.884.195,00
11 Proračunski prihodi 417.040,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene 910.000,00
52 Ostali prihodi 12.527,00
O Ostali prihodi 3.140,00
UKUPNO
IZVORI
  16.226.902,00