Select Page

Bilješke uz financijske izvještaje 2021.

Bilješke uz financijske izvještaje Centra za socijalnu skrb Novska za 2021. godinu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
44330 Novska, Tina Ujevića 1/a
Šifra grada/opć: 293
RKP: 6592
Matični broj: 02883279
OIB: 14153105428
Razina: 11
Razdjel: 086
Šifra djelatnosti: 8899
Šifra grada/opć: 293
Razdoblje: 1.1.2021.-31.12.2021.

 

Bilješke uz financijske izvještaje

 

Djelatnost Centra za socijalnu skrb razvrstana je u ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja.

Centar na temelju javnih ovlasti rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu i druga prava u skladu s odredbama zakona i posebnih propisa te osim javnih ovlasti potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

Temeljni akti prema kojima se odvija djelatnost odnosno  poslovanje Centra za socijalnu skrb su: Statut Centra,  Zakon o socijalnoj skrbi,  Obiteljski zakon, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost soc. skrbi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u pror. računovodstvu i ostali podzakonski akti.

Tijekom razdoblja od 1.1.2021. do 31.12.2021 Centar za socijalnu skrb Novska obavljao je djelatnost preko IBAN računa broj HR1423900011100567245 te računa za posebne namjene, odnosno isplatu naknada po socijalnom programu broj HR5323900011500043583.

Sredstva za financiranje poslovanja Centra su tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena iz

  • Državnog proračuna RH (nadležni razdjel)
  • Proračuna Sisačko – moslavačke županije (decentralizirane funkcije)
  • Ostalih izvora (Hrvatski zavod za zapošljavanje i dr.)

 

Sredstva za financiranje poslovanja Centra koja su osigurana u državnom proračunu RH (izdaci za socijalne naknade i za zaposlene) te županijskom proračunu (decentralizirane funkcije centra), doznačivana su mjesečno prema zahtjevima.

Ostali izvori financiranja odnose se na prihode po posebnim propisima odnosno prihode od opskrbnina, participacija i mirovina naših korisnika kojima smo osigurali smještaj, te ostalih prihoda koji se odnose na sporazumne povrate bespravno primljenih  soc. pomoći, prihoda od prodaje nekretnina i ostalo.

Ovu vrstu prihoda smo obvezni i u cijelosti vraćamo u nadležno ministarstvo a evidentirani su pod šifrom izvora 43.

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN85/20) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 22.7.2020. god. pripojeno Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, te je Centar promijenio razdjel/glavu 10208 u razdjel/glavu 08660.

Tijekom godine, (svibanj 2021.), nakon zaključenja ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobili smo godišnja sredstva za plaću jedne pripravnice.

Ova sredstva su evidentirana i tijekom 2021. godine praćena na izvoru 52.

Tijekom 2020. godine, došlo je do promjene čelnika ustanove , odnosno od 7.1.2020. zakonska predstavnica ustanove i odgovorna osoba za predaju financijskih izvještaja  je ravnateljica. Martina Antolković Hršak, a u slučaju odsutnosti ovlast je prenesena na zamjenicu Martinu Bočkor.

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna osoba je voditeljica računovodstva

Lidija Tušek.

 

Obrazac BIL

AOP 010  Poslovni objekti

Podatak na poziciji ima tendenciju povećanja u odnosu na 1. siječnja 2021.  za 17%  zbog dobivene suglasnosti nadležnog ministarstva na dodatnom ulaganju na građevinskom objektu – stari poslovni prostor – u iznosu 53.937,50 kn.

Navedeno se odnosi na radove na plinovodnim i električnim instalacijama u starom poslovnom prostoru koji služi za provođenje projekta „Dom izvan doma“. u kojem je Centar partner gradu Novska.

 

AOP 015 Uredska oprema i namještaj

Podatak na ovoj poziciji ima tendenciju povećanja u odnosu na 1. siječnja, za 7% , budući da smo tijekom godine dobili od nadležnog ministarstva 2 računala u vrijednosti 15.935,00 kn, 4 pisača vrijednosti 7.894,60 kn te je nabavljeno i 20 radnih stolica u vrijednosti 20.000,00 kn.

 

AOP 025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

U mjesecu rujnu dobili smo suglasnost za nabavu novog službenog vozila do iznosa 100.000,00 kn. Nabavili smo automobil marke KIA Rio 1,2 u vrijednosti 97.899,00 kn.

 

AOP 049 Sitan inventar u upotrebi

Tijekom godine nabavili smo sitnog inventara i auto guma  vrijednosti 11.456,31 kn.

 

AOP 052 Građevinski objekti u pripremi

Iskazani iznos se odnosi na :

Projektnu dokumentaciju za izgradnju nove zgrade 256.564,72
Projektnu dokumentaciju za opremanje nove zgrade 35.670,00
Izrada troškovnika za sanaciju nedostataka pri izgradnji 6.250,00
Izvršeni radovi na sanaciji nove zgrade 125.242,58
Odluka ministarstva o uknjiženju u poslovne knjige 231.169,26
Ukupno: 654.896,56

posljednji iznos se odnosi na dobivenu Odluku nadležnog ministarstva o isknjiženju iz poslovnih knjiga Ministarstva i uknjiženju u naše poslovne knjige u iznosu 231.169,26 kn, koja se odnosi na pripadajući dio usluga stručnog savjetovanja na poslovima projektiranja, građenja, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja ustanova socijalne skrbi.

Po dobivenoj Odluci nadležnog ministarstva o vrijednosti investicije nove zgrade Centra za socijalnu skrb i prijenosu vlasništva, zatvoriti ćemo stanje na građevinskim objektima u pripremi i izvršiti prijenos na račun nefinancijske imovine na odjeljku 0212.

 

AOP 064 Novac u banci i blagajni

Iskazani su podaci o stanju žiro računa i blagajne na dan 31.12.2021. a struktura je slijedeća:

Redovan žiro račun  
kamate na sredstva po viđenju 0,44
saldo sredstava namijenjenih za plaću pripravnice 53.824,43
participacije korisnika uplaćene 31.12. 3.986,62
neutrošena sredstva po socijalnom programu 11.081,93
Saldo decentraliziranih sredstava. 34.034,58
UKUPNO 102.928,00
Blagajna 0,00
Žiro račun za posebne namjene  
Neisplaćene socijalne pomoći putem pošte 5.554,00
Sveukupno: 108.482,00

 

AOP 081 Ostala potraživanja

Iskazani iznos odnosi se na  naknadu za bolovanje za ozljedu na radu u iznosu 1.564,16 kn, te ostatak od 186.275,61 kn na potraživanja koja imamo prema našim korisnicima , koji su temeljem nagodbe obvezni vraćati bespravno primljene socijalne naknade i pomoći (naknade štete).

 

AOP 154 Potraživanja za upr. i adm prist,pristojbe po posebnim propisima i ostalo

Iskazani iznos se odnosi na potraživanja prema našim korisnicima koji su obvezni mjesečno uplaćivati participaciju za svoj smještaj.

 

AOP 168 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Kontinuirani rashodi za prosinac 2021. godine evidentirani su za rashode budućih razdoblja a odnose se na izdatke po socijalnom programu za 12/2021 u iznosu 1.244.107,70 kn , plaće za zaposlene za 12/21 u iznosu 219.709,95 kn te izdatke za materijalne rashode u iznosu 11.295,30 kn (prijevoz na posao i sa posla).

 

AOP 182 Ostale tekuće obveze

Struktura sveukupnog iznosa je slijedeća:

Obveze za povrat neutrošenih sredstava (socijalne naknade) 11.081,93
Obveze za refundaciju bolovanja ozljede na radu 1.564,16
Obveza za povrat kamata 0,44
Obveza za povrat ostalih potraživanja (naknade šteta) 186.275,61
Ukupno: 198.922,14

 

AOP 257 Potraživanja za prihode poslovanja – dospjela

Podatak je iskazan u bruto iznosu  sukladno izdanoj Okružnici Ministarstva financija.

 

 

Obrazac PR-RAS

AOP 057 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Tijekom godine, (svibanj 2021.), nakon zaključenja ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobili smo godišnja sredstva za plaću još jedne pripravnice.

Ova sredstva su evidentirana i tijekom 2021. godine praćena na izvoru 52.

 

AOP 255 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Tijekom 2021. godine došlo je do povećanja  izdataka po socijalnom programu za 25%.

Dio povećanja odnosi se na izvanredne isplate jednokratnih pomoći građanstvu u novcu, vezano uz saniranje posljedica štete od potresa.

 

AOP 638 Višak prihoda poslovanja

Centar je zaključio 2021. godinu s ukupnim viškom prihoda i primitaka raspoloživim u slijedećem razdoblju, u iznosu 62.440,91 kn, a u slijedećoj tablici je prikazana struktura prema izvorima financiranja:

 

Opis

Nadležni proračun

prihodi po pos,propisima

 

IF  43

Županijski proračun

Decentralizirana sred.

 

IF 52

Ostali izvori

HZZZ pripravnici

 

 

IF 52

UKUPNO
Prihodi poslovanja 834.449,52 565.076,27 102.430,16 1.501.955,95
Rashodi poslovanja 830.462,90 486.898,14 139.869,44 1.457.230,48
Višak prihoda 3.986,62 78.178,13   44.725,47
Manjak prihoda     -37.439,28  
Višak prihoda preneseni 1.1.21.     91.760,30 18.212,03

Manjak prihoda

preneseni 1.1.21

  -73.548,27    
Povrat neiskorištenih sredstava HZZZ u 2021.     -496,59 -496,59
Ukupno višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju 3.986,62 4.629,86 53.824,43      62.440,91

Prema uputama nadležnog ministarstva na izvoru financiranja 11 –  nadležni proračun,( isplata  naknada po socijalnom programu), na dan 31.12. evidentirana je obveza za povrat neutrošenih sredstava u iznosu 11.081,93 kao i  povrat kamata po viđenju u iznosu 0,44 kn.

Navedeno se ne nalazi u prethodnoj strukturi viška prihoda.

 

Obrazac RAS – funkcijski

Svi rashodi poslovanja razvrstani su pod funkcijom 10  – socijalna zaštita.

Aop 128 – doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i pomoć do zaposlenja,

Aop 131 – soc. naknade – jednokratna novč. pomoć ,smještaj u udomit. obitelj, os naknada

udomitelju, status roditelja njegovatelja i njegovatelja, pomoć za uzdrž. djeteta,

naknade u vezi s obrazovanjem)

Aop 134  – soc.naknade – zajamčena minimalna naknada, ostale naknade,rashodi za

zaposlene te  rashodi za decentralizirane funkcije Centra.

Aop 136  – radovi na adaptaciji starog poslovnog prostora

 

Obrazac Obveze

AOP 038 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Stanje ukupnih  obveza rashoda poslovanja na dan 31.12.2021. iznosi 1.708.993,81 kn.

Sve obveze su nedospjele budući da im je dospijeće plaćanja u siječnju 2021., a odnose se na:

 

231 Obveze za zaposlene – plaća za prosinac 219.709,95
232 Obveze za mat. rashode (socijalne naknade. i mat. rashodi)   48.758,57
234 Obveze za financijske rashode 0,00
237 Obveze za socijalne naknade za prosinac 2020. 1.241.603,15
239 Ostale tekuće obveze 198.922,14
       Povrat kamata po viđenju 0,44
       Povrat neutrošenih sredstava – soc naknade 11.081,93
       Obveza za povrat ostalih potraživanja u DP 186.275,61
       Obveze prema DR za ref. Bolovanja na teret HZZO 1.564,16

Dospjelih obveze nemamo.

 

Obrazac P-VRIO

Iskazano povećanje obujma imovine odnosi se na ustupljenu računalnu opremu.

Putem nadležnog ministarstva smo dobili 2 računala u ukupnom iznosu 15.705,00 kn, te 4 pisača u ukupnom iznosu 7.894,60 kn.

Iznos smanjenja od 1.973,05 kn odnosi se na otpis potraživanja dvoje korisnika, od kojih je jedna korisnica umrla i nema zakonskih nasljednika, a druga unatoč poduzetim radnjama za naplatom nije u mogućnosti podmiriti dug.

Dugovanje je nastalo uslijed bespravno primljene socijalne naknade.

 

U Novskoj, 31. siječnja 2022.

 

Voditeljica računovodstva:
Lidija Tušek,bacc.oec.
Tel 044/600-460

Ravnateljica:

Martina Antolković Hršak, mag.psych.

Skip to content