Bilješke uz financijske izvještaje Centra za socijalnu skrb Novska za 2020. godinu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
44330 Novska, Tina Ujevića 1/a
Šifra grada/opć: 293
RKP: 6592
Matični broj: 02883279
OIB: 14153105428
Razina: 11
Razdjel: 086
Šifra djelatnosti: 8899
Šifra grada/opć: 293
Razdoblje: 1.1.2020.-31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje

Djelatnost Centra za socijalnu skrb razvrstana je u ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja.

Centar na temelju javnih ovlasti rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu i druga prava u skladu s odredbama zakona i posebnih propisa te osim javnih ovlasti potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

Temeljni akti prema kojima se odvija djelatnost odnosno poslovanje Centra za socijalnu skrb su: Statut Centra, Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost soc. skrbi,
Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u pror. računovodstvu i ostali podzakonski akti.

Tijekom razdoblja od 1.1.2020. do 31.12.2020 Centar za socijalnu skrb Novska obavljao je djelatnost preko IBAN računa broj HR1423900011100567245 te računa za posebne namjene, odnosno isplatu naknada po socijalnom programu broj HR5323900011500043583.

Sredstva za financiranje poslovanja Centra su tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena iz
– Državnog proračuna RH (nadležni razdjel)
– Proračuna Sisačko – moslavačke županije (decentralizirane funkcije)
– Ostalih izvora (Hrvatski zavod za zapošljavanje i dr.)

Sredstva za financiranje poslovanja Centra koja su osigurana u državnom proračunu RH (izdaci za socijalne naknade i za zaposlene) te županijskom proračunu (decentralizirane funkcije centra), doznačivana su mjesečno prema zahtjevima, a osigurana su Financijskim
planom ustanove koji usvaja Upravno vijeće.

Ostali izvori financiranja odnose se na prihode po posebnim propisima a to su prihodi od opskrbnina, participacija i mirovina naših korisnika kojima smo osigurali smještaj te ostalih
prihoda koji se odnose na sporazumne povrate bespravno primljenih soc. pomoći, prihoda od prodaje nekretnina i ostalo.
Ovu vrstu prihoda smo obvezni i u cijelosti vraćamo u nadležno ministarstvo a evidentirani su pod šifrom izvora 43.

Nadalje, mjesecu rujnu 2020. godine, nakon zaključenja ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smo dobili godišnja sredstva za plaću jedne pripravnice.
Ova sredstva su evidentirana i tijekom 2020. godine praćena na izvoru 52.

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN85/20)
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 22.7.2020. god. pripojeno Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, te je Centar promijenio razdjel/glavu 10208 u razdjel/glavu 08660.

Tijekom 2020. godine, došlo je do promjene čelnika ustanove ,odnosno od 7.1.2020. zakonska predstavnica ustanove i odgovorna osoba za predaju financijskih izvještaja je ravnateljica. Martina Antolković Hršak , a u slučaju odsutnosti ovlast je prenesena na zamjenika Vedrana Kosijer.

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna osoba je voditeljica računovodstva
Lidija Tušek.


Obrazac BIL

AOP 015 Uredska oprema i namještaj

Podatak na ovoj poziciji ima tendenciju povećanja u odnosu na 1. siječnja, za 3,6% , budući da smo tijekom godine dobili do nadležnog ministarstva 2 računala u vrijednosti 15.935,00 kn

AOP 049 Sitan inventar u upotrebi

Tijekom godine nabavili smo sitnog inventara u vrijednosti 3.439,6 kn a sukladno odluci ravnateljice o rashodovanju neupotrebljive opreme i sitnog inventara, vezano uz inventuru 2019. godine, isknjižili smo neupotrebljivi sitni inventar u iznosu 4.362,70 kn

AOP 052 Građevinski objekti u pripremi

Iskazani iznos se odnosi na :

Projektnu dokumentaciju za izgradnju nove zgrade

256.564,72

Projektnu dokumentaciju za opremanje nove zgrade

35.670,00

Izrada troškovnika za sanaciju nedostataka pri izgradnji

6.250,00

Izvršeni radovi na sanaciji nove zgrade

125.242,58

Odluka ministarstva o uknjiženju u poslovne knjige

231.169,26

Ukupno:

654.896,56

posljednji iznos se odnosi na dobivenu Odluku nadležnog ministarstva o isknjiženju iz poslovnih knjiga Ministarstva i uknjiženju u naše poslovne knjige nefinancijske imovine u iznosu 231.169,26 kn, koja se odnosi na pripadajući dio usluga stručnog savjetovanja na poslovima projektiranja, građenja, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja ustanova socijalne skrbi.

Po dobivenoj Odluci nadležnog ministarstva o vrijednosti investicije nove zgrade Centra za
socijalnu skrb i prijenosu vlasništva, zatvoriti ćemo stanje na građevinskim objektima u pripremi i izvršiti prijenos na račun nefinancijske imovine na odjeljku 0212.

 

AOP 064 Novac u banci i blagajni

Iskazani su podaci o stanju žiro računa i blagajne na dan 31.12.2020. a struktura je slijedeća:

Redovan žiro račun

kamate na sredstvva po viđenju

0,42

saldo sredstava namijenjenih za plaću pripravnice

91.760,30

participacija korisnika uplaćena 31.12.

40,00

neutrošena sredstva po socijalnom programu

3.162,49

Saldo decentraliziranih sred. za koje zbog potresa nije stigla doznaka u 2020.

-51.974,92

UKUPNO

42.988,29

Blagajna

0,00

Žiro račun za posebne namjene

Neisplaćene socijalne pomoći poštom

9.660,00

Sveukupno:

52.648,29

 

AOP 081 Ostala potraživanja

Iskazani iznos na dan 1.1.2020. se odnosi na naknadu za bolovanje za ozljedu na radu.
Stanje evidentirano 31.12. 2020. su potraživanja koja imamo prema našim korisnicima koji
su temeljem nagodbe obvezni vraćati bespravno primljene socijalne naknade i pomoći.
Naime, tijekom godine zbog korekcije promet računa je vraćen sa skupine 165 na skupinu 129
te je slijedom navedenog došlo do znatnog odstupanja u odnosu na stanje 1.1.2020.

AOP 153 Potraživanja za upr. i adm prist,pristojbe po posebnim propisima i ostalo

Iskazani iznos se odnosi na potraživanja prema našim korisnicima koji su obvezni mjesečno uplaćivati participaciju vezano uz svoj smještaj.

AOP 158 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Kontinuirani rashodi za prosinac 2020. godine evidentirani su na rashode budućih razdoblja a odnose se na izdatke po socijalnom programu za 12/2020 u iznosu 1.346.296,47 kn , plaće za zaposlene za 12/20 u iznosu 211.388,06 kn te izdatke za materijalne rashode u iznosu 9.712,96 kn (prijevoz na posao i sa posla).

AOP 180 Ostale tekuće obveze

Odstupanje se odnosi na objašnjenje pod Aop 081, a struktura sveukupnog iznosa je slijedeća:

 

Obveze za povrat neutrošenih sredstava (socijalne naknade)

3.162,49

Obveze za refundaciju bolovanja ozljede na radu

1.564,16

Obveza za povrat kamata

0,42

Obveza za povrat ostalih potraživanja (naknade šteta)

153.423,08

Ukupno:

158.150,15

 

Obrazac PR-RAS

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene

Značajnije odstupanje je nastalo zbog odlaska dviju djelatnica u mirovinu koje su imale pravo na isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora i otpremnine, te je slijedom navedenog uz uobičajene isplate (regresi, božićnice, jubilarne nagrade) došlo do većeg troška.

AOP 635 Višak prihoda poslovanja

Centar je zaključio 2020. godinu s ukupnim viškom prihoda i primitaka raspoloživim u slijedećem razdoblju u iznosu 18.252,03 kn, a u slijedećoj tablici je prikazana struktura prema izvorima financiranja:

Opis

Nadležni proračun

Prihodi po pos,propisima

IF 43

Županijski proračun

Decentralizirana sred.

 

IF 52

Ostali izvori

Hzzo pripravnici

 

IF 52

UKUPNO
Prihodi poslovanja 835.257,98 410.107,37 116.027,18 1.361.392,53
Rashodi poslovanja 835.217,98 483.655,64 24.864,31 1.343.737,93
Višak prihoda              17.654,60
Višak prihoda preneseni 1.1.20.                  597,43
Ukupno višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju              18.252,03
Višak prihoda IF         40,00   91.162,87     
Višak prihoda IF preneseni 1.1.20.            597,43  
Manjak prihoda IF   73.548,27    
Manjak prihoda preneseni        
Ukupno 40,00 -73.548,27

91.760,30

 

 

 

Prema uputama nadležnog ministarstva na izvoru financiranja 11 – nadležni proračun, evidentirana je obveza za povrat neutrošenih socijalnih naknada u iznosu 3.162,49 te povrat kamata po viđenju u iznosu 0,42 kn.


Obrazac RAS – funkcijski

Svi rashodi poslovanja razvrstani su pod funkcijom 10 – socijalna zaštita.

Aop 128 – doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i pomoć do zaposlenja,

Aop 131 – soc. naknade – jednokratna novč. pomoć ,smještaj u udomit. obitelj, os naknada udomitelju, status roditelja njegovatelja i njegovatelja, pomoć za uzdrž. djeteta, naknade u vezi s obrazovanjem,

Aop 134 – soc.naknade – zajamčena minimalna naknada, ostale naknade te rashodi za zaposlene

Aop 136 – izdaci za materijalne rashode (decentralizirane funkcije Centra)


Obrazac Obveze

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Stanje ukupnih obveza rashoda poslovanja na dan 31.12.2020. iznosi 1.756.780,99 kn.

Sve obveze su nedospjele budući da im je dospijeće plaćanja u siječnju 2021., a odnose se na:

231 Obveze za zaposlene – plaća za prosinac 201.675,10
232 Obveze za mat. rashode (socijalne naknade. i mat. rashodi) 36.627,94
234 Obveze za financijske rashode 0,00
237 Obveze za socijalne naknade za prosinac 2020. 1.360.327,80
239 Ostale tekuće obveze 158.150,15
         Povrat kamata po viđenju 0,42
         Povrat neutrošenih sredstava – soc naknade 3.162,49
         Obveza za povrat ostalih potraživanja u DP 153.423,08
         Međusobne obveze proračunskih korisnika 1.564,16

Međusobne obveze proračunskih korisnika odnose se na refundaciju bolovanja
na teret HZZO za ozljedu na radu.
Iskazani iznos obveze razvrstan pod nedospjele obveze AOP 091.
Dospjelih obveze nemamo.

Obrazac P-VRIO

Iznos smanjenja odnosi se na otpis potraživanja korisniku, koji unatoč poduzetim radnjama za naplatom nije u mogućnosti podmiriti nastali dug, jer ne može podmiriti ni osnovne životne potrebe.

Dugovanje se odnosi na participacije smještaja i bespravno primljeni iznos soc. naknade.

U Novskoj, 29. siječnja 2021.

Osoba za kontakt:
Lidija Tušek,bacc.oec.
Tel 044/600-460

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak,mag.psych.